תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים)

<שם> תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש״ף–2020

<מאגר 2140935 תיקון 2142860>

<מקור> ((ק״ת תש״ף, 930|תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים))), ((1425|תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין))), ((1433|ת"ט)); ((ס"ח תש"ף, 64|חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים)|23:573786)); ((ק"ת תש"ף, 1804|החלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים)); ((ס"ח תש"ף, 260|תיקון מס' 2 לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים|23:577598)), ((362|חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)|23:580220)).

<מבוא> בתוקף סמכותה לפי [[+|סעיף 39]] [[לחוק-יסוד: הממשלה]], מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:
----
((בהתאם [[23:573786|לסעיף 1(א)(5) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020]], ובהתאם להחלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום <!-- כ"ד בתמוז התש"ף (16 ביולי 2020) --> עד יום כ"ה באב התש"ף (15 באוגוסט 2020). '''התקנות פקעו ביום 12.8.2020''' עם ביטול [[23:573786|חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020]]. התקנות הוחלפו [[בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020]].))

@ 1. הגדרות (תיקון: ס"ח תש"ף)
: בתקנות שעת חירום אלה -
:- "בית דין צבאי" - כמשמעותו [[בסעיף 183 לחוק השיפוט הצבאי]];
:- "בית סוהר צבאי" - כמשמעותו [[בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987]];
:- "חוק השיפוט הצבאי" - [[חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955]];
:- "כלוא" - כהגדרתו [[בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987]];
:- "תקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים" - [[=תקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים|תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי משפט ובבתי הדין), התש"ף-2020]].

@ 2. קיום דיון בהליך פלילי בלא נוכחות כלוא (תיקון: תש"ף, ס"ח תש"ף, ס"ח תש"ף-2)
: על אף הוראות כל דין בעניין נוכחות הצדדים לדיון ובאי כוחם, לגבי הליך פלילי המתקיים בבית דין צבאי מכוח [[חוק השיפוט הצבאי]], שנשיא בית הדין לא הורה לקיימם בנוכחות כלואים לפי [[תקנה 4 לתקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים]] או שחלה לגביו הכרזה על הגבלה מלאה כאמור [[בתקנה 4א לתקנות שעת חירום האמורות]], יחולו הוראות אלו:
: (1)(א) נדרשה לפי דין נוכחותו של כלוא בדיון, יתקיים הדיון בהשתתפותו של הכלוא באמצעות מכשיר טכנולוגי שתקצה המשטרה הצבאית והמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו כלוא, והסכים לכך הכלוא - באמצעות מכשיר כאמור המאפשר העברת קול בלבד, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בכלוא בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
:: (ב) הוראות פסקת משנה (א) יחולו גם על כלוא שחלה לגביו חובת בידוד מכוח [[צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)=|צו בידוד בית]] או מכוח [[צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה)=|צו בידוד בבית חולים]] ושוהה בבידוד במקום מעצר או בבית סוהר צבאי בהתאם להוראת רופא לפי [[סעיף 2(ג) לצו כאמור]]; בפסקת משנה זו, "צו בידוד בית" ו"צו בידוד בבית חולים" - כהגדרתם [[בתקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים]];
: (2) על דיון לפי פסקה (1), יחולו הוראות אלו:
:: (א) הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של הכלוא, ואם אינו מיוצג - ימנה לו בית הדין הצבאי סניגור;
:: (ב) תתאפשר שיחה חסויה בין הכלוא לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה והוראות [[סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979]], לא יחולו לגבי שיחה כאמור;
:: (ג) הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי הכלוא, הסניגור, השופט, התובע, נפגע העבירה או כל אדם אחר שנוכחותו נדרשת בדיון, לפי העניין, ישמעו ויראו זה את זה, במהלך הדיון, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין נוכחות נפגע עבירה בדיון;
: (3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על דיון בהליך פלילי שחלות לגביו [[תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש"ף-2020]].

@ 2א. השתתפות כלוא באמצעי טכנולוגי בדיון שבו נשמעת עדות (תיקון: תש"ף, תש"ף-2, ס"ח תש"ף)
: (א) על אף הוראות תקנות אלה, לא יורה בית הדין הצבאי על השתתפותו של כלוא בדיון באמצעי טכנולוגי, בדיון שבו נשמעת עדות לפי [[+|סעיפים 364 עד 371]], [[+|384]] [[ו-386 לחוק השיפוט הצבאי]], אלא בהסכמת הצדדים.
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת פרקליט צבאי או בא כוחו של הכלוא, מצא בית הדין כי מדובר במקרה חריג שבו קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המחייבים שמיעת עד באופן דחוף, ולא ניתן להביא את הכלוא לבית הדין לפי [[תקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים=|תקנה 4 לתקנות שעת חירום (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים)]], רשאי בית הדין להורות על השתתפותו של הכלוא בדיון באמצעי טכנולוגי, ובלבד ששוכנע כי מתקיימים שני אלה:
:: (1) לא ניתן לדחות את הדיון למועד אחר;
:: (2) השתתפות הכלוא באמצעי טכנולוגי בדיון לא תביא לפגיעה בו.

@ 2ב. הסכמת כלוא להשתתפות בדיון באמצעי טכנולוגי (תיקון: תש"ף, תש"ף-2, ס"ח תש"ף)
: על אף האמור [[בתקנה 2]], הסכים הכלוא להשתתף בדיון בעניינו, שהורה נשיא בית הדין הצבאי לקיימו בנוכחותו לפי [[תקנה 4 לתקנות שעת חירום (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים)]], יחולו על השתתפותו תקנות אלה.

@ 2ג. סייג לתחולה (תיקון: תש"ף, תש"ף-2, ס"ח תש"ף)
: תקנות אלה לא יחולו על דיון שבו נשמעת עדותו של כלוא, לפי [[סעיפים 364 עד 371 לחוק השיפוט הצבאי]], ועל חייל שמוחזק במעצר פתוח לפי [[סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי]].

@ 3. הוראות מיוחדות לעניין השתתפות אדם עם מוגבלות בדיון באמצעים טכנולוגיים (תיקון: ס"ח תש"ף)
: היה אחד מהמשתתפים בדיון שחלות לגביו הוראות תקנות אלה אדם עם מוגבלות, יורה בית הדין על קיום הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית הדין הצבאי לפי [[חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005]], או לפי [[תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013]], כנדרש בהתאם לסוג המוגבלות, בשינויים המחויבים.

<פרסום> ב׳ בניסן התש״ף (27 במרס 2020)
<חתימה> בנימין נתניהו, ראש הממשלה

<ויקי>{{חוקי קורונה}}</ויקי>

Article: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים)

Latest Version: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים) - Version: 49900 (2023-02-08 14:02:06.857305+00:00)