תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה)

<שם> תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-2020
<שם קודם> תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), התש"ף-2020 (תיקון: תש"ף-7)
<שם אחר> חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-2020

<מאגר 2141098 תיקון 2140584>

<מקור> ((ק"ת תש"ף, 756|תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)))), ((816|תיקון)), ((873|תיקון לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1024|תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה))), ((1076|תיקון מס׳ 4)), ((1164|תיקון מס' 5)), ((1178|ת"ט)), ((1240|תיקון מס' 7 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1248|ת"ט)), ((1300|תיקון מס' 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל))), ((1312|תיקון מס' 10 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1341|תיקון מס' 11 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1368|תיקון מס' 4 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה))), ((1461|תיקון מס' 15 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))); ((ס"ח תש"ף, 94|חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה)|23:573941)), ((128|חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות)|23:574327)), ((218|חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה) (תיקון מס' 2)|23:575831)), ((288|חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)|23:577860)); ((ק"ת תש"ף, 1966|החלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה))).

<מבוא> בתוקף סמכותה לפי [[+|סעיף 39]] [[לחוק-יסוד: הממשלה]], מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:
----
((בהתאם [[23:573941|לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-2020]], תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-2020, בנוסח שלהלן, יעמדו בתוקפן עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020).))

@ 1. עבירות פליליות (תיקון: תש"ף-5, ס"ח תש"ף)
: העובר כמפורט להלן על ההוראות לפי [[=צו בידוד בית|צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020]] (להלן - צו בידוד בית), דינו - קנס לפי [[סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977]] (להלן - חוק העונשין):
: (1) אדם שהפר חובת בידוד או איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית כהגדרתה בצו בידוד בית, בניגוד להוראות [[סעיף 2(ד) לצו בידוד בית]];
: (2) אדם שהפר חובת דיווח, בניגוד להוראות [[סעיף 3 לצו בידוד בית]];
: (3) (((פקעה).))

@ 2. (תיקון: ס"ח תש"ף) : (((פקעה).))

@ 2א. אי-עטיית מסכה (תיקון: תש"ף-5, תש"ף-7, ס"ח תש"ף)
: שוהה במקום שאינו מקום מגוריו בלי עטיית מסכה, בניגוד להוראות [[סעיף 3ה(א) לצו בידוד בית]], דינו - קנס לפי [[סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין]].

@ 3. עבירות מינהליות
: עבירה על הוראה מההוראות המפורטות [[בטור א' שבתוספת]], היא עבירה מינהלית.

@ 4. קנס מינהלי קצוב (תיקון: תש"ף)
: לעבירה מינהלית כאמור [[בתקנה 3]] יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה [[בטור ב' בתוספת]].

@ 5. עבירה מינהלית חוזרת (תיקון: ס"ח תש"ף)
: הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה [[בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985]] (להלן - חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור [[בתקנה 4]], לפי העניין.

@ 6. עבירה מינהלית נמשכת (תיקון: תש"ף)
: הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע [[בתקנה 4]], לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור [[בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות]].

@ 7. הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי (תיקון: תש״ף–2, תש״ף–3, תש"ף-5, תש"ף-7, תש"ף-8, תש"ף-10, תש"ף-11, תש"ף-13, ס"ח תש"ף, ס"ח תש"ף-2, ס"ח תש"ף-3)
: (א) הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות שעת חירום אלה (להלן - הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:
:: (1) שוטר;
:: (2) מפקח שהוא עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח על פי כל דין וכן פקחים שמונו על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי [[סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998]];
:: (3) עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף (7 ביוני 2020) לפי [[סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות]];
:: (4) פקח עירוני, לרבות פקח מסייע, שהוסמכו בהתאם [[לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011]].
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי [[תוספת|פרטים (3) ו-(10) לתוספת]] הוא שוטר בלבד והגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי [[תוספת|פרטים (1), (8) ו-(9) לתוספת]] הוא שוטר או מפקח שהוא עובד המדינה כאמור בתקנת משנה (א)(2).
: (ג) לעניין הטלת קנסות מינהליים בחנויות, בעסקים ובמקומות אחרים שפתוחים לציבור כאמור בתקנת משנה זו - נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לעניין הטלת קנס מינהלי לפי [[תוספת|פרט (2א) לתוספת]] במקום שהוא חנות או עסק כמשמעותם [[=תקנות הגבלת פעילות|בתקנה 5(ב)(2א)(א) ו-(א1) בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020]] כפי שקוים תוקפן ותוקן נוסחן בחוק (להלן - תקנות הגבלת פעילות), וכן לעניין הטלת קנס מינהלי לפי [[תוספת|פרטים (3א), (8א) עד (8ד) ו-(8ח) עד (8יב) לתוספת]], יהיה הגורם המוסמך כמשמעותו בתקנת משנה (א), גם אחד מאלה:
:: (1) עובד רשות מקומית שהוסמך לפי [[סעיף 28(א)(2) ו-(ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]];
:: (2) עובד רשות מקומית שהוסמך לפי [[סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008]].
: (ד) לא יפעיל הגורם המוסמך את סמכותו לשם פיקוח והטלת קנס מינהלי לפי [[תוספת|פרט (3א) לתוספת]] אלא בהתאם למדיניות פיקוח ואכיפה כללית, בהתחשב, בין השאר, בצורך באכיפה לפי אמות מידה שוויוניות, בשים לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות וקטינים, וכן באפשרות להימנע מהטלת הקנס בהתאם לנסיבות העניין; גורם מוסמך שאינו שוטר לא יפעיל את סמכותו כאמור אלא לאחר שעבר הכשרה ייעודית לעניין זה; מדיניות והכשרה כאמור ייקבעו על ידי משטרת ישראל בהתייעצות עם משרד הבריאות, או על ידי גורם ממשלתי ייעודי שתקבע הממשלה.

@ 8. סמכויות נלוות (תיקון: תש"ף-6, תש"ף-12, ס"ח תש"ף)
: (א) לשם פיקוח על הוראות תקנות שעת חירום אלה, לרבות לצורך הטלת קנס מינהלי מכוחן, יהיה רשאי הגורם המוסמך -
:: (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית <!-- (([במקור: תעודת רשמית])) --> אחרת המזהה אותו;
:: (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של תקנות שעת חירום אלה;
:: (3) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה שהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט; על אף האמור ברישה, הגורם המוסמך להיכנס לכלי תחבורה שהוא נייח הוא רק שוטר או מפקח שהוא עובד המדינה כאמור [[בתקנה 7(א)(2)]].
: (א1) לא יפעיל גורם מוסמך לפי [[תקנה 7(א)(2)]] את סמכויותיו לשם פיקוח והטלת קנס מינהלי לפי הוראות [[+|סעיפים 2(ד)]] [[ו-3 לצו בידוד בית]], אלא בהתאם למדיניות הפיקוח והאכיפה הכללית של משטרת ישראל, וכן לפי הוראות פרטניות שנתנה משטרת ישראל.
: (ב) אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי תקנה זו כדי לגרוע מהסמכויות שניתנו לו לפי כל דין.

@ 9. (תיקון: תש"ף, ס"ח תש"ף) : ((הנוסח שולב [[בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985]] כהוראת שעה.))

@ 9א. (תיקון: תש"ף-2, ס"ח תש"ף) : ((הנוסח שולב [[בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984]] כהוראת שעה.))

@ 10. המצאה של הודעת קנס בשל עבירה לפי [[תוספת|פרט ((())4(())) לתוספת]] (תיקון: תש״ף, תש״ף–4, ס"ח תש"ף, ס"ח תש"ף-3)
: על אף האמור [[בסעיף 35 לחוק העבירות המינהליות]] [[ובתקנה 15 לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986]], המצאה של הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה לפי [[תוספת|פרטים (4) או (8א) עד (8יב) לתוספת]] יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק באותה עת כדי שימסור אותה למפעיל כהגדרתו [[בתקנה 6 לתקנות הגבלת פעילות]], ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור בדואר רשום; נמסרה הודעה לאחראי על המקום או העסק באותה העת לפי תקנה זו, יראו את התאריך המצוין באישור מסירת הדואר הרשום כתאריך ההמצאה.

== תוספת ==
==== ((([[תקנות 3]], [[4]], [[7(ב)]] [[ו-10]]))) (תיקון: תש"ף) ====
@ (תיקון: תש״ף, תש״ף–2, תש״ף–3, תש"ף-5, תש"ף-7, תש"ף-9, תש"ף-10, תש"ף-11, תש"ף-13, ס"ח תש"ף, ס"ח תש"ף-2, ס"ח תש"ף-3)
{|
! !! {{מוקטן|טור א'}} {{ש}} העבירות המינהליות !! {{מוקטן|טור ב'}} {{ש}} קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
|-
| (1) || [[תקנה 1]] לעניין [[סעיף 2(ד) לצו בידוד בית]] || 5,000
|-
| (2) || [[תקנה 1]] לעניין [[סעיף 3 לצו בידוד בית]] || 3,000
|-
| (2א) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (3) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (3א) || [[תקנה 2א]] || 500
|-
| (4) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (5) || colspan="2"| (((נמחק)))
|-
| (6)|| colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (7) || colspan="2"| (((נמחק)))
|-
| (8) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8א) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ב) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ג) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ד) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ה) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ו) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ז) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ח) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8ט) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8י) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8יא) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (8יב) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (9) || colspan="2"| (((פקע)))
|-
| (10) || colspan="2"| (((פקע)))
|}

<פרסום> י"ט באדר התש"ף (15 במרס 2020)
<חתימה> בנימין נתניהו ראש הממשלה

<ויקי>{{חוקי קורונה}}</ויקי>

Article: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה)

Latest Version: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) - Version: 49957 (2023-02-08 14:02:13.629552+00:00)