תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)

<שם> תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020
<שם אחר> חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020

<מאגר 2141344 תיקון 2140584>

<מקור> ((ק"ת תש"ף, 812|תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((852|ת"ט)), ((870|תיקון)), ((974|תיקון מס׳ 2)), ((1062|תיקון מס׳ 3)), ((1092|תיקון מס׳ 3 (תיקון))), ((1102|תיקון מס׳ 4)), ((1170|תיקון מס' 5)), ((1178|ת"ט)), ((1200|תיקון מס' 6)), ((1236|תיקון מס' 7)), ((1250|תיקון מס' 8)), ((1252|ת"ט)), ((1270|תיקון מס' 6 (תיקון))), ((1272|תיקון מס' 9)), ((1304|תיקון מס' 10)), ((1336|תיקון מס' 11)), ((1364|תיקון מס' 12)), ((1410|תיקון מס' 13)), ((1436|תיקון מס' 14)), ((1458|תיקון מס' 15)), ((1488|תיקון מס' 16)), ((1544|תיקון מס' 17)), ((1548|ת"ט)), ((1600|תיקון מס' 18)); ((ס"ח תש"ף, 128|חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)|23:574327)); ((ק"ת תש"ף, 1696|שינוי התוספת לחוק והוראת שעה)), ((1748|שינוי התוספת לחוק והוראת שעה (תיקון))), ((1750|שינוי התוספת לחוק)); ((ס"ח תש"ף, 206|חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון)|23:575819)); ((ק"ת תש"ף, 1764|שינוי התוספת לחוק (מס' 2))), ((1792|הודעה על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1806|שינוי התוספת לחוק (מס' 3))), ((1812|שינוי התוספת לחוק (מס' 3) (תיקון))), ((1826|הודעה מס' 2 על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))); ((ס"ח תש"ף, 288|חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)|23:577860)); ((ק"ת תש"ף, 1836|הודעה על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1838|שינוי התוספת לחוק (מס' 4))), ((1840|הודעה מס' 4 על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות))), ((1930|שינוי התוספת לחוק (מס' 5))). <!-- עדכון אחרון: תש"ף-36 -->

<מבוא> בתוקף סמכותה לפי [[+|סעיף 39]] [[לחוק יסוד: הממשלה]], מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:
----
((בהתאם [[23:574327|לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020]], תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום כ' באב התש"ף (10 באוגוסט 2020). ביום 11.8.2020 התקנות הוחלפו [[בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020]].))

@ 1. הגדרות (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף-15, ס"ח תש"ף, תש"ף-30)
: בתקנות שעת חירום אלה -
:- "אנשים הגרים באותו מקום" - בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
:- "הוראות המנהל" - לפי [[סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940]];
:- "המנהל" - כהגדרתו [[בסעיף 2 לפקודת בריאות העם]] ומי שהוא הסמיכו לעניין [[סעיף 20(1) לפקודה האמורה]];
:- "מעבדת תיקונים" – (((נמחקה);))
:- "מעסיק" - מי שמעסיקים עובדים;
:- "מקום מגורים" - לרבות מקום שהייה קבוע;
:- "מקום עבודה" - חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
:- "מקום עבודה חיוני" - (((נמחקה);))
:- "סוף שבוע" - יום שישי משעה 17.00 ועד יום ראשון בשעה 05.00;
:- "ספורטאי תחרותי" - (((נמחקה);))
:- "עובד" - לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
:- "צו בידוד בית" - [[=צו בידוד בית|צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020]].

@ 2. (תיקון: תש"ף, תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף–4, תש"ף–6, תש"ף-7, תש"ף-9, תש"ף-10, תש"ף-11, תש"ף-15) : (((בוטלה).))

@ 2א. איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף-15, תש"ף-17, תש"ף-19, ס"ח תש"ף, תש"ף-30, תש"ף-32)
: לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:
: (1) (((נמחקה);))
: (2) מיתקן שעשועים המצוי בשטח ציבורי או מקום או עסק המקיים פעילות אסורה לפי [[תקנה 5(א) או (ג)]];
: (3) (((פקעה).))

@ 2ב. תנאים לקיום תפילה במבנה (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף-7, תש"ף-8, תש"ף-9, תש"ף-15, תש"ף-16, תש"ף-19)
: תפילה במבנה תתקיים בהתאם להוראות המנהל.
: ((פורסמו [[https://govextra.gov.il/media/18891/mmk-239072520.pdf | הוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה בקיום תפילה במבנה]].))

@ 3. כללי התנהגות במרחב הציבורי (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף–4, תש"ף-15, תש"ף-16, תש"ף-17, תש"ף-19, תש"ף-20, ס"ח תש"ף)
: (א) השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים האלה:
:: (1) שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;
:: (2) בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף, ובלבד שישב בספסל נפרד; פסקה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל 3 אנשים באותו הרכב;
:: (3) (((נמחקה);))
:: (4) (((נמחקה).))
: (ב) המחזיק במיתקני כושר בשטח ציבורי, יציב שלט בסמוך למיתקנים אלה לעניין החובה לשמור מרחק לפי תקנת משנה (א)(1).

@ 3א. אחריות מעסיק (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף–4, תש"ף-7, תש"ף-5, תש"ף-15, ס"ח תש"ף)
: מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
: (1) בטרם כניסה למקום עבודה –
:: (א) המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
::: (1) האם אתה משתעל?
::: (2) האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
::: (3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
::: לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;
:: (ב) המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
:: (ג) פסקאות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;
: (2) שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
: (3) לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
: (4) מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
: (5) מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, ואולם במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו;
: (6) לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות - ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

@ 3א1. חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור (תיקון: תש"ף-15, תש"ף-20, ס"ח תש"ף)
: (א) בלי לגרוע מהוראות [[תקנה 3א]], על מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה לפי [[תקנה 5(א)]], יחולו ההוראות המנויות להלן:
:: (1) המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע [[בתוספת השנייה]], ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית, בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;
:: (2) המחזיק של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;
:: (2א) בדלפק שירות, אם ישנו, תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
:: (3) המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6)]], בשינויים המחויבים;
:: (4) המחזיק של המקום יעמוד בהוראות [[סעיף 3ה(ג1) לצו בידוד בית]], ובכלל זה הוראות לעניין אחריות של מחזיק מקום שלא להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה ולא לתת שירות לאדם כאמור;
:: (5)(א) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:
:::: (1) בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, אנשים במספר העולה על המספר הקבוע [[בהגדרה "התקהלות במבנה" או "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו בידוד בית]], לפי העניין, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
:::: (2) בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מטרים רבועים;
::: (ב) המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום;
:: (6) המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
:: (7) המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
:: (8) אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, או בבניין בעל 5 קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
:: (9) המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" - כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
:: (10) במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
: (ב) בתקנה זו -
::- "לקוח" - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
::- "מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין;
::- "מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:
::: (1) מקום כמפורט [[בתקנה 5(ב)]];
::: (2) מקום שחלה לגביו [[+|תקנה 2(ג)(1) או (י)]], [[+|2ב]] [[או 2ג לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020]], או שחלה לגביו [[-|תקנה 4(ב) לתקנות כאמור]];
::: (3) מקום ציבורי שניתן בו שירות רפואי.

@ 3ב. הגבלת תחבורה ציבורית (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–4, תש"ף–5, תש"ף–6, תש"ף-9, תש"ף-15, תש"ף-16, תש"ף-20, ס"ח תש"ף)
: (א) לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא כמפורט להלן:
:: (1) אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות לציבור - לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;
:: (2) נוסף על האמור בפסקה (1), שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:
::: (א) שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה;
::: (ב) הפעלת מונית עם שני נוסעים בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים.
: (א1) (((פקעה).))
: (ב) לעניין תקנה זו, "שירות תחבורה ציבורית" - אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.

@ 3ג. (תיקון: תש"ף-7, תש"ף-10) : (((בוטלה).))

@ 3ד. (תיקון: תש"ף-10, תש"ף-15, תש"ף-16, תש"ף-17, תש"ף-19) : (((בוטלה).))

@ 3ה. הפעלת מקווה טהרה (תיקון: תש"ף-15, תש"ף-21, ס"ח תש"ף)
: לא יפעיל אדם מקווה טהרה אלא בכפוף לתנאים אלה:
: (1) המקווה פועל בכפוף לכל דין ובכלל זה בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], למעט [[תקנה 3א1|תקנת משנה (א)(1) בה]];
: (2) בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח במקווה אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות תקנה זו;
: (3) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל;
:: ((פורסמו [[https://govextra.gov.il/media/18866/bz-239203920.pdf | הוראות המנהל לעניין טבילה במקווה טהרה]].))
: (4) נוסף על האמור [[בתקנה 3א1(א)(5)(א)]], במקווה גברים, לא ישהו בכל עת בבור הטבילה טובלים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מטרים רבועים;
: (5) לפני הגעה למקווה נשים, תתאם אישה מראש את מועד הגעתה.

@ 4. שירות משלוחים (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3)
: בכפוף להוראות [[תקנה 5]], אין בהוראות תקנות אלה כדי לאסור על שירות משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

@ 5. הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף–4, תש"ף-7, תש"ף-9, תש"ף-10, תש"ף-13, תש"ף-15, תש"ף-16, תש"ף-17, תש"ף-18, תש"ף-19, תש"ף-20, תש"ף-22, תש"ף-23, תש"ף-24, ס"ח תש"ף, תש"ף-25, תש"ף-26, תש"ף-27, תש"ף-28, תש"ף-29, תש"ף-30, תש"ף-31, תש"ף-32, תש"ף-33, תש"ף-34, תש"ף-35, תש"ף-36)
: (א) לא יפעיל אדם מקום או עסק, לרבות בבית מגורים, כמפורט להלן:
:: (1) (((נמחקה);))
:: (1א) (((נמחקה);))
:: (2) דיסקוטק, פארק מים, בית מרחץ, פארק שעשועים, לונה פארק, מיתקני שעשועים, אולם או גן לשמחות ולאירועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, בית קולנוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר למעט מוזאון, או בר או פאב, ובכלל זה בר או פאב בבית מלון.
::: (1) לעניין ענף ספורט אישי - הספורטאי לקח חלק ב-4 תחרויות לפחות במהלך השנים 2019 ו-2020;
::: (2) לעניין ענף ספורט קבוצתי - הספורטאי היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב-6 תחרויות לפחות במהלך השנים 2019 ו-2020;
:: (2א) (((נמחקה);))
:: (3) (((נמחקה).))
: (א1) (((נמחקה).))
: (ב) אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:
:: (1) בית אוכל בבית מלון, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של בית העסק יפעל בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], ואולם לעניין זה יקראו את תקנות המשנה שלה שלהלן בשינויים המפורטים לגביהן, והכול בהתאם להוראות המנהל:
::: (א) בתקנת משנה (א)(1), במקום "המחזיק של המקום" יבוא "המחזיק או המפעיל של בית העסק" ובמקום "לפני פתיחת המקום" יבוא "לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק";
::: (ב) בתקנת משנה (א)(5), במקום פסקת משנה (א) יבוא:
:::: "(א) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק, ואולם מספר הלקוחות לא יעלה על 20 בתוך שטח סגור ו-30 לקוחות בשטח פתוח; ולעניין בית אוכל בבית מלון, המיועד לאורחי המלון, מספר הלקוחות לא יעלה על 35% מהתפוסה המותרת;".
::: ((פורסמו [[https://govextra.gov.il/media/19805/mmk-246918220.pdf | הוראות המנהל לעניין בתי אוכל, ברים ופאבים]].))
:: (2) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים - בכפוף לכל אלה:
::: (א) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;
::: (ב) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)]];
::: (ג) על המחזיק או המפעיל של מקום, אף אם אינו מעסיק, תחול [[תקנה 3א(1)(א) ו־(ב)]], בשינויים המחויבים, למעט אם מקום כאמור פועל בתוך קניון.
:: (2א)(א) חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2) - בכפוף לתנאים כמפורט להלן:
:::: (1) המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב)]] - למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור [[בתקנה 3א(6)]], בשינויים המחויבים;
:::: (1א) בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית, לפני תחילת הפעלת החנות, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע [[בתוספת השנייה]], ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2) עד (6); הצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות;
:::: (2) המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו - ממונה על ענייני קורונה);
:::: (3) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (4), באופן תדיר;
:::: (4) בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
:::: (5) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
:::: (5א) המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
:::: (6) המחזיק או המפעיל של החנות יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)]].
::: (א1) מספרה או עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית - בכפוף לתנאים כמפורט להלן:
:::: (1) בעל העסק יגיש לרשות המקומית, לפני תחילת הפעלת העסק, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע [[בתוספת השנייה]], ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (2) עד (6); הצהרה כאמור יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;
:::: (2) המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב)]] - למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור [[בתקנה 3א(6)]], בשינויים המחויבים;
:::: (3) המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
:::: (4) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה [[בצו בידוד בית]] ומגן פנים, וכן ישטוף ויחטא את ידיו, בין לקוח ללקוח, אולם כל עוד חובש הלקוח מסכה, רשאי המטפל להסיר את מגן הפנים;
:::: (5) המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
:::: (6) המחזיק או המפעיל של העסק יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)]].
::: (ב) (((נמחקה).))
:: (3) קניון - בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
::: (א) המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע [[בתוספת השנייה]], ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (יב); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה, בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון;
::: (ב) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו;
::: (ג) המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6)]], בשינויים המחויבים;
::: (ד) המחזיק או המפעיל של הקניון, יעמוד בהוראות [[סעיף 3ה(ג1) לצו בידוד בית]];
::: (ה) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)]], ואולם לעניין זה יקראו את [[התקנה האמורה]] כך שבכל מקום, במקום "באזור הפתוח לקהל למעט החניון" יבוא "באזור הפתוח לקהל, לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון";
::: (ו) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
::: (ז) המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של הקניון יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
::: (ח) אם מצויה מעלית בקניון, המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
::: (ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" - כולל משטחים שהשוהים במקום באים עימם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
::: (י) בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
::: (יא) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, למעט בית אוכל כאמור [[בתקנה 5(ב)(1)]], לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
::: (יב) המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת.
:: (4) שוק קמעונאי - בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
::: (א) ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (ט) וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים כאמור;
::: (ב) הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6)]] בשינויים המחויבים;
::: (ג) לעניין הוראות [[סעיף 3ה(ג1) לצו בידוד בית]], יראו את הרשות המקומית כמחזיק או כמפעיל של מקום כאמור [[באותו סעיף]] לגבי השוק;
::: (ד) הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)]];
::: (ה) הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
::: (ו) הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
::: (ז) הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;
::: (ח) בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
::: (ט) הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק למעט בבית אוכל כאמור [[בתקנה 5(ב)(1)]]; הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;
::: (י) הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת;
::: (יא) על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (י), אם גורם אחר מפעיל את השוק, יחולו ההוראות האמורות בהן על אותו גורם ולא על הרשות המקומית.
:: (5) ספרייה - בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]] ובתנאי שהחזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך יממה מיום החזרתם.
:: (6) גן חיות, ספארי, פינת חי - בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]] ולהוראות המנהל.
:: (7) מכון כושר ומקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר (בפסקה זו – סטודיו) – בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], והכול בהתאם להוראות המנהל.
::: ((פורסמו [[https://govextra.gov.il/media/20196/mmk-254112920.pdf | הוראות המנהל לעניין חדרי כושר וסטודיו]].))
:: (8) מוזאון וחללי תצוגה אחרים בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים.
:: (9)(א) בריכת שחייה, למעט הפעלת בריכת פעוטות, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של העסק יפעל בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], ואולם לעניין זה יקראו את [[תקנה 3א1|תקנת משנה (א)(5) לתקנה האמורה]] כך שאחרי פסקת משנה (א) בה יבוא המפורט להלן, והכול בהתאם להוראות המנהל:
:::: "(א1) נוסף על האמור בפסקת משנה (א), במי הבריכה, לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מ"ר;".
:::: ((פורסמו [[https://govextra.gov.il/media/19803/mmk-246941020.pdf | הוראות המנהל לעניין בריכות שחיה]].))
::: (ב) בפסקה זו -
::::- "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" - כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, [[בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970]];
::::- "בריכת שחייה" - כל אחת מאלה:
::::: (1) בריכת שחייה בבית מלון;
::::: (2) בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי שהוא ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט;
::::: (3) בריכה טיפולית לצורך טיפול במים.
:: (10) אטרקציה תיירותית, בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], ובהתאם להוראות המנהל.
::: ((פורסמו [[https://govextra.gov.il/media/19804/mmk-246945720.pdf | הוראות המנהל לעניין אטרקציות תיירותיות]].))
:: (11) רכבל, בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], ואולם לעניין זה יקראו את [[תקנה 3א1|תקנת משנה (א) לתקנה האמורה]] כך שבמקום פסקת משנה (5) בה יבוא:
::: "(5) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים לרכבל, כך שמספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום, ואולם מספר הנוסעים לא יעלה על 20;".
:: (12) (((נמחקה).))
<!-- אולם או גן לשמחות ולאירועים או אולם אירועים, בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]], למעט [[תקנה 3א1|תקנת משנה (א)(5)]], בהתאם להוראות המנהל, ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:
::: (א) לגבי חתונה או אירוע לציון טקס דתי, ובכלל זה אירוע לציון הולדת בן או בת, אירוע לציון בת או בר מצווה או אירוע דומה בדתות אחרות, שייערך באולם או בגן לשמחות ולאירועים, יתקיימו כל התנאים האלה:
:::: (1) בכל עת לא ישהו באירוע מספר אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 2 מטרים רבועים בשטח שבו מתקיים האירוע, ואולם לא ישהו באירוע מספר אנשים העולה על 50;
::::: (א) (((נמחקה);))
::::: (ב) (((נמחקה);))
:::: (2) המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (1) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;
:::: (3) המחזיק או המפעיל של המקום ידרוש ממזמין האירוע להעמיד לרשותו את הרשימה הטלפונית ויידע את המוזמנים לפני קיום האירוע, בעצמו או באמצעות מזמין האירוע, על כך שמספרי הטלפון שלהם צריכים להיות מועברים לידיו לפי הוראות תקנות אלה, לצורך המפורט בפסקת משנה (3); יידוע כאמור ייעשה, ככל הניתן, לפני העברת מספרי הטלפון למחזיק או למפעיל;
:::: (4) קבע ראש השירות או רופא מחוזי, כי אחד העובדים או המשתתפים ששהו באירוע נדבק בנגיף הקורונה (להלן - חולה), רשאי הוא לדרוש מהמחזיק או המפעיל של המקום את הרשימה הטלפונית, וזאת לסיוע בביצוע חקירה אפידמיולוגית ולשם שימוש ברשימה הטלפונית למסירת הודעה לאנשים שלפי ממצאי החקירה כאמור, באו במגע הדוק עם החולה - על הממצא כאמור, ועל החובה החלה עליהם לפי דין בשל כך, ולמטרה זו בלבד; ההודעה לאנשים לא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה;
:::: (5) המחזיק או המפעיל של המקום שקיבל את הרשימה הטלפונית ממזמין האירוע, ישמור אותה בסוד, לא יגלה את האמור בה לאחר ולא יעשה בה כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה זו;
:::: (6) המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה הטלפונית ביחס לאירוע מסוים, בחלוף 20 ימים מאותו אירוע;
:::: לעניין פסקת משנה זו -
::::- "אולם או גן לשמחות ולאירועים" - כמשמעותו [[בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013]];
::::- "ראש השירות" ו"רופא מחוזי" - כהגדרתם [[בצו בידוד בית]];
::::- "רשימה טלפונית" - מספרי הטלפון, ככל שישנם, של המשתתפים באירוע לרבות נותני שירות, ללא שם, מספר זהות או פרטים מזהים נוספים;
::: (ב) לגבי אירוע שאינו כאמור בפסקת משנה (א) שייערך באולם אירועים - יתקיימו כל התנאים האלה:
:::: (1) האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה;
:::: (2) בכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל במספר העולה על המספר הקבוע [[בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו בידוד בית]];
:::: לעניין פסקת משנה זו, "אולם אירועים" - אולם שמחות, גן אירועים או עסק אחר שמקיים אירועים. -->
:: (13) (((נמחקה).))
<!-- מקום תרבות - בכפוף להוראות [[תקנה 3א1]] ובהתאם להוראות המנהל, ובתנאים האלה:
::: (א) מספר הצופים בפעילות התרבות יהיה מספר האנשים המותר;
::: (ב) הצפייה בפעילות התרבות במקום התרבות תהיה בהושבת הצופים במקומות מסומנים;
::: (ג) המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון למניעת התקהלויות והתקבצויות של השוהים במקום, ובכלל זה להתקבצויות לצורך ריקוד;
::: (ד) מכירת הכרטיסים לאירוע תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני בלבד;
::: (ה) מקום התרבות ידרוש מרוכש הכרטיס למסור לו את מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו, ויידע את רוכשי הכרטיסים לפני קיום האירוע על כך שמספרי הטלפון שלהם צריכים להיות מועברים לידיו לפי הוראות תקנות אלה, לצורך המפורט בפסקה ((())12(()))(א)(4) ויחולו הוראות אותה פסקה, בשינויים המחויבים; יידוע כאמור ייעשה, ככל הניתן, לפני העברת מספרי הטלפון למקום התרבות;
::: (ו) מקום התרבות ישמור את מספרי הטלפון שקיבל מרוכשי הכרטיסים לפי פסקת משנה (ה) או מאחרים לפי פסקת משנה (ז) בסוד, לא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה זו;
::: (ז) מקום התרבות ישמור בחזקתו את מספרי הטלפון של רוכשי הכרטיסים וכן מספרי טלפון של משתתף, עובד, נותן שירותים וכל אדם אחר ששהה במקום בעת פעילות תרבות מסוימת וימחק את מספרי הטלפון כאמור, בחלוף 20 ימים מאותו אירוע;
::: לעניין פסקת משנה זו -
:::- "מספר האנשים המותר" - לא יותר מ-75% מהתפוסה המרבית של המקום ובלבד שלא יעלה על 250 אנשים, ואולם לגבי מקום תרבות מסוים באישור מיוחד של המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט, לפי אמות מידה שהחליט עליהן, בהתייעצות עם המנהל, ופורסמו באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט, ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי אין במתן האישור לאותו מקום כדי לפגוע בבריאות הציבור - שלא יעלה על 500 אנשים, והכול למעט עובדי המקום וכל מי שנמצא במקום לצורך קיום פעילות התרבות;
:::- "מקום תרבות" - בית קולנוע, תיאטרון, מוסד תרבות אחר או מקום לעריכת מופעים, המקיימים פעילות תרבות;
:::- "פעילות תרבות" - הקרנות סרטים, הצגות תיאטרון, הופעות מחול, קונצרטים והופעות מוסיקה ואירועי ספרותי, ובלבד שאינו אירוע הכולל ריקוד של הצופים בו. -->
: (ג) (((בוטלה).))
<!-- : (ג) לפי צו מס' 3, "לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט בפסקאות משנה (2א) עד (8), (9) - למעט לעניין אורחי בית מלון בבית מלון, (10) ו-(11) לתקנת המשנה האמורה במהלך סוף השבוע"; בהודעה מס' 2 לא אושרה פסקה (9); בהודעה מס' 3 לא אושרו פסקאות (6), (7), (8), (10) ו-(11). על אף האמור בתקנת משנה (ב), לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט בפסקאות משנה (2א) עד (5) לתקנת המשנה האמורה במהלך סוף השבוע; ואולם אין באמור כדי לאסור על שירות משלוחים.-->

@ 5א. (תיקון: תש"ף-16) : (((פקעה).))
@ 5ב. (תיקון: תש"ף-16) : (((פקעה).))
@ 5ג. (תיקון: תש"ף-16) : (((פקעה).))
@ 5ד. (תיקון: תש"ף-16) : (((פקעה).))

@ 6. עונשין (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף-7, תש"ף-9, תש"ף-10, תש"ף-11, תש"ף-13, תש"ף-15, תש"ף-16, תש"ף-17, תש"ף-19, תש"ף-20, תש"ף-22, תש"ף-23, תש"ף-24, ס"ח תש"ף, תש"ף-28, תש"ף-29, תש"ף-30, תש"ף-31, תש"ף-32, תש"ף-33, תש"ף-35, תש"ף-36)
: העושה אחת מאלה, דינו - קנס לפי [[סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977]]:
: (1) המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד [[לתקנה 5(א)]]; <!-- או ג - לעניין הפעלת מקום או עסק בסוף שבוע, ולא יחולו פסקאות (7), (8), (9) - למעט לעניין [[תקנה 5(ב)(2)]]--> לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים [[בתקנה 5(א)]], ואם הוא עסק טעון רישוי לפי [[סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]], שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לאותו חוק]] - בעל הרישיון או בעל ההיתר;
: (2) (((נמחקה);))
: (3) השוהה במקום המפורט [[בתקנה 2א]], בניגוד [[לתקנה האמורה]];
: (4) (((נמחקה);))
: (5) המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד [[לתקנה 3ב]];
: (6) המפעיל בית אוכל בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק מבלי שהגיש הצהרה כאמור [[בתקנה 3א1(א)(1)]], בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)(ב)]] או בלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור [[בתקנה 3א1(א)(7)]], והכול בניגוד [[לתקנה 5(ב)(1)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]];
: (7) המפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א)(1א)]], בלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א)(4)]], בלי שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א)(5א)]] או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א)(6)]], והכול בניגוד [[לתקנה 5(ב)(2א)(א)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל חנות כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א)]], ואם הוא עסק טעון רישוי לפי [[סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]], שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לאותו חוק]] - בעל הרישיון או בעל ההיתר;
: (8) המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(1)]], בלי שווידא כי המטפל עוטה מסכה בעת טיפול בלקוח, כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(4)]], או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(6)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]];
: (9) המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור [[בתקנה 5(ב)(3)(א)]], בלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור [[בתקנה 5(ב)(3)(ה)]], בלי שבקניון באזור עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור [[בתקנה 5(ב)(3)(ז)]], מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין מספר השוהים המותר כאמור [[בתקנה 5(ב)(3)(ח)]], או שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור [[בתקנה 5(ב)(3)(יא)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל קניון כאמור [[בתקנה 5(ב)(3)]], ואם הוא עסק טעון רישוי לפי [[סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]], שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לאותו חוק]] - בעל הרישיון או בעל ההיתר;
: (10) (((פקעה);))
: (11) (((פקעה);))
: (12) (((פקעה);))
: (13) המפעיל מכון כושר, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור [[בתקנה 3א1(א)(1)]], בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)(ב)]], בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)(ב)]] או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור [[בתקנה 3א1(א)(7)]], והכול בניגוד [[לתקנה 5(ב)(7)]]; לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל מכון כושר כאמור [[בתקנה 5(ב)(7)]], ואם הוא עסק טעון רישוי לפי [[סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]], שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לאותו חוק]] – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
: (14) המפעיל בריכת שחייה כהגדרתה [[בתקנה 5(ב)(9)(ב)]], בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור [[בתקנה 3א1(א)(1)]], בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)(ב)]] או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור [[בתקנה 3א1(א)(7)]], והכול בניגוד [[לתקנה 5(ב)(9)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל בריכת שחייה כהגדרתה [[בתקנה 5(ב)(9)(ב)]], ואם הוא עסק טעון רישוי לפי [[סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]], שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לאותו חוק]] - בעל הרישיון או בעל ההיתר;
: (15) המפעיל אטרקציה תיירותית, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור [[בתקנה 3א1(א)(1)]], בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור [[בתקנה 3א1(א)(5)(ב)]] או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור [[בתקנה 3א1(א)(7)]], והכול בניגוד [[לתקנה 5(ב)(10)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל אטרקציה תיירותית כאמור [[בתקנה 5(ב)(10)]], ואם הוא עסק טעון רישוי לפי [[סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]], שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לאותו חוק]] - בעל הרישיון או בעל ההיתר;
: (16) (((נמחקה);)) <!-- המפעיל אולם או גן לשמחות ולאירועים, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בניגוד [[לתקנה 5(ב)(12)(א)(2)]] או מפעיל אולם אירועים בקיום אירוע במבנה או בקיום אירוע שמשתתפים בו אנשים במספר העולה על המספר הקבוע [[בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו בידוד בית]], בניגוד [[לתקנה 5(ב)(12)(ב)]]; לעניין זה, "מפעיל" - מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם [[בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968]]; -->
: (17) (((נמחקה).)) <!-- המפעיל מקום תרבות, בעצמו או באמצעות אחר, המקיים פעילות תרבות שבה מספר האנשים עולה על מספר האנשים המותר או שהצפייה בה אינה בהושבת הצופים במקומות מסומנים, או המקיים פעילות תרבות בלי שקבע ויישם מנגנון למניעת התקהלויות של השוהים במקום, בניגוד [[לתקנה 5(ב)(13)]]. -->

@ 6א. סמכויות שוטר (תיקון: תש"ף–2, תש"ף-15, תש"ף-16, ס"ח תש"ף)
: (א) לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר -
:: (1) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;
:: (2) למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור [[בתקנה 5(ב)]].
: (א2) (((פקעה).))
: (א3) (((פקעה).))
: (ב) אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

@ 6ב. (תיקון: תש"ף–4, תש"ף–6, תש"ף-9) : (((פקעה).))

@ 7. סייג לתחולה (תיקון: תש"ף-15)
: תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת, בתי המשפט, בתי דין לעבודה, בתי הדין הדתיים ומוסדות חינוך המפורטים [[בסעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020]]; [[תקנה 3]] לא תחול על חברי הכנסת.

@ 8. שמירת דינים (תיקון: ס"ח תש"ף)
: אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות [[צו בידוד בית]], [[צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020]], [[צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020]], [[וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020]]; ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול [[סעיף 3ג לצו בידוד בית]].

@ 9. תחילה
: <s>תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ביום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020), בשעה 8:00.</s>

@ 10. תוקף (תיקון: תש"ף–2, תש"ף–3, תש"ף–4, תש"ף–6, תש"ף-7, תש"ף-14, תש"ף-15, תש"ף-19, תש"ף-21, תש"ף-22)
: <s>תוקפן של תקנות שעת חירום אלה עד יום כ"ט בסיוון התש"ף (21 ביוני 2020).</s>

== תוספת (((פקעה))) (תיקון: תש"ף-4) ==
==== ((([[תקנה 2(2)]]))) ====
: {{ממורכז|[[תמונה:רובעים ירושלים הגבלת פעילות.png|500px]]}}

== תוספת ראשונה (((בוטלה))) (תיקון: תש"ף-7, תש"ף-10) ==

== תוספת שנייה (תיקון: תש"ף-7, תש"ף-10) ==
==== ((([[תקנה 3א1(א)(1)]], [[5(ב)(2א)(א)(1א) ו-(א1)]]))) (תיקון: תש"ף-20) ====

@ : התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020, שנערכה ונחתמה ב_______ ביום ______ בחודש ___________ בשנת ________ על ידי ___________ ת"ז _____________ המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב_____________ {{מוקטן|(שם וכתובת העסק)}}

@ (תיקון: תש"ף-12, תש"ף-20, ס"ח תש"ף) : 1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים [[בתקנה 3א1(א)(1)]] / [[בתקנה 5(ב)(2א)(א)]] / [[בתקנה 5(ב)(2א)(א1)]] / [[בתקנה 5(ב)(3)(א)]] לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (להלן - הפעולות).
: 2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
: 3. ולראיה באתי על החתום:

@ : חתימה ______________

== תוספת שלישית (((פקעה))) (תיקון: תש"ף-9, תש"ף-13, תש"ף-15) ==
==== ((([[תקנה 5(ג)]]))) ====
: {{ממורכז|[[תמונה:אזורים מוסלמיים בסביבת ירושלים.png|500px]]}}

== תוספת רביעית (((פקעה))) (תיקון: תש"ף-16) ==
==== ((([[תקנות 3ב(א1)]] [[ו-5ד(א)]]))) ====
: {{ממורכז|[[תמונה:אזור מירון.jpg|500px]]}}

<פרסום> כ"ה באדר התש"ף (21 במרס 2020)
<חתימה> בנימין נתניהו, ראש הממשלה

<ויקי>{{חוקי קורונה}}</ויקי>

Article: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)

Latest Version: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) - Version: 50102 (2023-02-08 14:02:32.928495+00:00)