תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית)

<שם> תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע״ז–2017

<מאגר 2078478 תיקון 2022222>

<מקור> ''תקנות שעת-חירום קודמות:'' ((ק"ת תשל"ז, 978א|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בועדה לאנרגיה אטומית, הקריה למחקר גרעיני – נגב והמרכז למחקר גרעיני – שורק))); ((תשמ"ג, 832א|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים לעובדים בוועדה לאנרגיה אטומית ובמרכזי המחקר קמ"ג וממ"ג))); ((תשמ"ד, 1638א|תקנות שעת חירום (שירות עבודה חיוני בקריה למחקר גרעיני - נגב))); ((תשמ"ו, 1162|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בועדה לאנרגיה אטומית המרכז למחקר גרעיני נחל שורק))); ((תשמ"ח, 950|תקנות שעת חירום (שירות עבודה חיוני בקריה למחקר גרעיני - נגב))); ((תש"ן, 102|תקנות שעת חירום (שירות עבודה חיוני בקריה למחקר גרעיני - נגב))); ((תשנ"ו, 1488|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני - נגב))); ((תשס"ב, 1254|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני - נגב))); ((תשס"ג, 82|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני - נגב) (ביטול))); ((תשס"ד, 72|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בקריה למחקר גרעיני נגב))); ((תש"ע, 890|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית))). ''תקנות עדכניות:'' ((ק"ת תשע"ז, 1650|תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית))); ((ס"ח תשע"ח, 30|חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית)|20:395590)).

<מבוא> בתוקף סמכותה לפי [[סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה]], מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה בדבר שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית:
----
((תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ט בשבט התשע״ח (14 בפברואר 2018).))

@ 1. הגדרות
: בתקנות שעת חירום אלה –
:- ”הוא״א” – הוועדה לאנרגיה אטומית;
:- ”המנהל” – מנהל קמ״ג;
:- ”מקום עבודה” – הוא״א ובכלל זה היחידה לרישוי ובטיחות, או קמ״ג, לפי העניין;
:- ”עובד” – מי שערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה היה מועסק כעובד מחקר במקום עבודה;
:- ”קמ״ג” – הקריה למחקר גרעיני – נגב;
:- ”שירות עבודה חיוני” – ביצוע עבודה או תפקיד של עובד במקום עבודה, שהוא הכרחי לשם מניעת נזק כבד לאינטרסים החיוניים של המדינה.

@ 2. קריאה לשירות חיוני (תיקון: תשע״ח)
: (א) המנהל באישור ראש הוא״א, או ראש הוא״א, רשאי לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני (להלן – הצו), עובדים מסוימים או סוג או חטיבה של עובדים במקום העבודה, בהיקף המזערי הנדרש, ובלבד שלא יוצאו ולא יעמדו בתוקפם ליותר מ־40 עובדים בו־זמנית.
: (ב) מנהל שקרא בצו לשירות עבודה חיוני מוסמך לבטלו; בלי לגרוע מהאמור רשאי גם ראש הוא״א לבטל צו שהוצא לפי סעיף קטן (א).
: (ג) צו שלא פורסם ברשומות יכול שיבוטל בהודעה ברשומות או בעיתונות, בטלוויזיה או ברדיו, ובלבד שתפורסם הודעה כאמור גם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה.

@ 3. חובת עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני
: (א) עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני לפי [[תקנה 2]] –
:: (1) יתייצב במקום ובמועד כמפורט בצו ויבצע כל עבודה הדרושה למתן השירות החיוני בהתאם לתפקידו, או עבודה או תפקיד הנדרשים למתן שירות העבודה החיוני שיטיל עליו מי שממונה עליו או המנהל, או מי שנקבע לכך בצו או מטעמו של מי שנקבע כאמור, וימשיך לתת את שירות העבודה החיוני באופן סדיר ותקין במקום, באופן ובמועד שיורו לו, כל עוד הצו בתוקפו;
:: (2) ימלא אחר כל הוראה שתינתן לו בקשר למתן שירות העבודה החיוני מאת מי שממונה עליו, או מאת המנהל או מי שהוא הסמיכו, או מאת מי שנקבע לכך בצו, או מטעמו של מי שנקבע כאמור.
: (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה (א), עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני יבצע את שירות העבודה החיוני בדרך המקובלת, בשלמות, ברציפות ובאופן סדיר בלא האטות, הפרעות או שיבושים, כל עוד הצו בתוקפו.

@ 4. איסור מניעת ביצוע צו או הכשלתו
: לא יעשה אדם ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו לפי [[תקנה 2]] או ביצוע עבודה או תפקיד לפי [[תקנה 3]], או כניסתו של כל אדם למקום עבודה.

@ 5. מסירת צו
: צו יכול שיימסר באחת או יותר מדרכים אלה:
: (1) במסירה לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;
: (2) בהדבקה על דלת ביתו או דלת חדר מגוריו של העובד;
: (3) בהודעה בעל פה, לרבות בהודעה טלפונית, לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;
: (4) במשלוח לעובד במסרון, לפי מספר הטלפון הנייד של העובד הידוע במקום העבודה;
: (5) במשלוח לעובד בדואר רשום, לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה;
: (6) בהצגת הצו או בהצמדתו במקום נראה לעין במקום העבודה;
: (7) בפרסום בעיתונות, ברדיו או בטלוויזיה או באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה;
: (8) בפרסום ברשומות.

@ 6. חזקות (תיקון: תשע״ח)
: (א) צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל ביום שבו פורסם.
: (ב) צו שלא פורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל, כל עוד לא הוכיח העובד אחרת –
:: (1) אם נמסר לעובד שעליו הוא חל או לאחד מבני משפחתו הגרים עמו – בזמן המסירה;
:: (2) אם סירב העובד שעליו חל הצו או אחד מבני משפחתו הגרים עמו לקבל את הצו, בשל כך הצו הודבק על דלת דירתו או על לוח המודעות במקום העבודה – בשעת ההדבקה;
:: (3) אם נשלח לעובד במסרון לפי מספר הטלפון הנייד של העובד הידוע במקום העבודה – בשעת המסירה;
:: (4) אם נשלח לעובד בדואר רשום לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה – בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח.
: (ג) צו שנמסר או שנשלח לעובד באחת הדרכים האמורות בתקנת משנה (ב), רואים אותו כאילו הגיע לידיעתו של העובד בזמן האמור שם, אף אם פורסם ברשומות לאחר מכן.
: (ד) מי שהורשה לכך בידי המנהל רשאי להציג צו לפי תקנות שעת חירום אלה על פני מקרקעין במקום העבודה או בתוכם, או להצמידו אליהם או בתוכם במקום נראה לעין.
: (ה) הוצג צו או הוצמד לפי תקנת משנה (ד), לא יוריד אותו אדם ולא יעשה בו כל שינוי, זולת מי שהורשה לכך על פי תקנת משנה (ד).
: (ו) צו שהוצג על לוח המודעות במקום העבודה, הודבק על דלת דירתו כאשר לא נמצא העובד או אחד מבני משפחתו הגרים עמו, או שפורסם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, בעיתונות, בטלוויזיה או ברדיו, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת כל אדם הנוגע בדבר ביום פרסומו או הצגתו, לפי העניין.

@ 7. יחסי עובד ומעסיק
: בכפוף לאמור בתקנות שעת חירום אלה, יראו את היחסים בין מי שנקרא בצו לשירות עבודה חיוני ומילא אחר הצו לבין מי שהיה מעסיקו ערב תחילתו של הצו, כיחסי עובד ומעסיק לכל דבר ועניין הקשור לשכרו ולתנאי עבודתו.

@ 8. עונשין
: העובר על הוראה מהוראות תקנות שעת חירום אלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס או שני העונשים כאחד.

@ 9. פיטורין ומניעת שכר עבודה
: (א) עובד שחל עליו צו לפי [[תקנה 2]] ואשר עשה אחד מהמעשים המנויים בתקנת משנה (ב), יהיה מעסיקו רשאי, נוסף על כל זכות אחרת העומדת לו מכוח כל דין או הסכם ועל אף האמור בכל דין או הסכם, ובלי לפגוע באמור [[בתקנה 7]] –
:: (1) היה העובד מועסק –
::: (א) במשכורת המשתלמת על בסיס של חודש – להפחית 5% ממשכורתו החודשית ומכל התוספות לה מכל סוג שהוא בעד כל יום או חלק מיום שבו עשה העובד אחד המעשים או המחדלים המנויים בתקנת משנה (ב);
::: (ב) בשכר או במשכורת המשתלמים שלא על בסיס של חודש – לא לשלם לו שכר או משכורת או כל תוספת להם בעד כל יום או חלק מיום שבו עשה העובד אחד המעשים או המחדלים המנויים בתקנת משנה (ב);
:: (2) לפטרו לאלתר.
: (ב) אלה המעשים והמחדלים של עובד לעניין תקנת משנה (א):
:: (1) לא התייצב במקום או במועד כמפורט בצו;
:: (2) לא ביצע את שירות העבודה החיוני שהוטל עליו כאמור [[בתקנה 3]];
:: (3) לא מילא הוראה או פעל בניגוד להוראה שניתנה לו על פי [[תקנה 3]];
:: (4) לא המשיך בעבודה סדירה ותקינה במקום, באופן או במועד שהורו לו כאמור [[בתקנה 3]];
:: (5) הפסיק עבודה או לא ביצעה ברציפות או בשלמות כאמור [[בתקנה 3]];
:: (6) לא ביצע עבודה באופן סדיר ובלא האטות, הפרעות או שיבושים כאמור [[בתקנה 3]];
:: (7) מנע או הכשיל ביצוע עבודה או תפקיד לפי [[תקנה 3]] או ביצוע צו לפי [[תקנה 2]].
: (ג) עובד שפוטר כאמור בתקנת משנה (א) לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין אלא אם כן בית משפט מוסמך מצא סיבה מוצדקת לפסוק לו פיצויים מלאים או חלקיים.

@ 10. דין מי שהתפטר
: למען הסר ספק, נקבע בזה כי תקנות שעת חירום אלה והצווים שעל פיהן חלים על מי שנקרא לשירות עבודה חיוני גם אם התפטר ערב תחילתו או לאחר תחילתו של הצו שבו נקרא, כל עוד הצו בתוקפו.

<פרסום> כ״א באב התשע״ז (13 באוגוסט 2017)

<חתימות> בנימין נתניהו, ראש הממשלה

Article: תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית)

Latest Version: תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית) - Version: 49985 (2023-02-08 14:02:17.586824+00:00)