תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת

<שם> תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ח-1968
=== תקנות בדבר פעולות הצלה ===

<מקור> ((ק"ת תשכ"ח, 962|תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת|2195)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיף 3]] [[=החוק|לחוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה-1965]] (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

@ 1. פעולת הצלה
: פעולת חייל שהקריב חייו או נעשה נכה עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו הינה פעולת הצלה לענין [[סעיף 2 לחוק]] אם נעשתה בנסיבות אלה:
: (1) בהתנדבות;
: (2) שלא כדי למנוע סיכון שהחייל בעצמו ובמתכוון גרם או ניסה לגרום;
: (3) בשעה שלא נעדר במשך עשרים ימים רצופים ללא רשות מיחידתו או מהמקום שבו חייב היה להימצא.

@ 2. תחילה
: תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג' באב תשכ"ה (1 באוגוסט 1965).

@ 3. השם
: לתקנות אלה ייקרא "תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ח-1968".

<פרסום> כ"ו בשבט תשכ"ח (25 בפברואר 1968)
<חתימות> משה דיין שר הבטחון

Article: תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת

Latest Version: תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת - Version: 49997 (2023-02-08 14:02:19.391038+00:00)