תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה)

<שם> תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ד-2014

<מקור> ((ק"ת תשע"ד, 1044|תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה)|7366)); ((תשע"ה, 1886|תיקון|7551)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיפים 12]] [[+|ו-38]] [[=החוק|לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011]] (להלן - החוק), בהתייעצות עם מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

__TOC__

== פרק א': הגדרות ==

@ 1. הגדרות
: בתקנות אלה -
:- "החלטת הממשלה" - החלטת הממשלה מס' 5177 מיום ה' בחשוון התשע"ג (21 באוקטובר 2012);
:- "היקף הייצור הכולל" - היקף הייצור הכולל לחלב בקר, שקבע השר לשנה מסוימת, לפי [[סעיף 4 לחוק]];
:- "ועדת המכסות" - כמשמעותה [[בסעיף 5 לחוק]];
:- "יום פנייתה של ועדת המכסות" - המועד שבו נשלחה הפנייה מוועדת המכסות לפי חותמת הדואר או לפי רישומי הדואר האלקטרוני של ועדת המכסות, לפי העניין;
:- "יצרן בשותפות" - יצרן שקיבל היתר לייצר את מכסתו במסגרת שותפות עם יצרן אחר לפי [[סעיף 7(ה)(2) לחוק]], ובשנה השוטפת ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים כאמור;
:- "יצרן בתת-ביצוע מתמשך" - יצרן שבמשך כל אחת משלוש השנים הרצופות האחרונות, למעט השנה השוטפת, ייצר פחות מ-93% מהיקף המכסה שהוקצתה לו בכל שנה;
:- "יצרן יחיד" - יצרן שאינו אגודה שיתופית וכן יצרן שהוא אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה לפי דין לפני תחילתו של [[החוק]] וחברים בה עד שבעה חברים, שהם יחידים;
:- "יצרן מקבל" - יצרן יחיד המבקש לקבל מנת מכסה מועברת לפי תקנות אלה;
:- "יצרן עצמאי" - יצרן שאינו יצרן בשותפות והמייצר בעצמו חלב במשקו או יצרן שקיבל היתר לייצר את מכסתו במשקו של יצרן אחר לפי [[לסעיף 7(ה)(1) לחוק]];
:- "יצרן פורש" - יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו;
:- "יצרן קטן" - יצרן יחיד שהיקף המכסה שנקבעה לו קטן מ-700,000 ליטר;
:- "יצרן שיתופי" - יצרן שאינו יצרן יחיד ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי;
:- "ליטר מכסה מועבר" - מנת מכסה בהיקף של ליטר אחד מתוך היקף המכסה המועברת שאישרה ועדת המכסות לפי [[תקנה 5]] [[או 14(א)]], לפי העניין;
:- "מנת מכסה" - חלק ממכסה;
:- "השנה השוטפת" - השנה שבה נבחנת הבקשה או נדון הנושא, לפי העניין.

== פרק ב': מדיניות הפיתוח בענף הבקר ==

=== סימן א': העברת מכסות יצרנים קטנים ===

@ 2. רשימת יצרנים קטנים
: (א) ועדת המכסות תכין רשימה מדורגת של כלל היצרנים הקטנים, לפי היקף מכסותיהם, בסדר עולה ([[בפרק זה]] - הרשימה).
: (ב) מיקומם ברשימה של יצרנים קטנים שקיבלו מנת מכסה במסגרת העברת מכסות במהלך חמש השנים הקודמות לשנה שבה נערכה הרשימה, ייקבע לפי היקף מכסתם לפני קבלת מנת המכסה כאמור.
: (ג) ועדת המכסות תקבע בהגרלה, בפיקוח עורך דין, את מיקומם ברשימה של יצרנים בעלי מכסות בהיקף זהה.
: (ד) ועדת המכסות תעדכן את הרשימה בתחילת כל שנה, ותמחק ממנה את היצרנים שפרשו מייצור חלב או שהיקף מכסתם הוא 700,000 ליטר או יותר.
: (ה) ועדת המכסות תפרסם את הרשימה באתר האינטרנט של מועצת החלב.

@ 3. הודעה על בקשה לפרישה ולהעברת מכסה של יצרן קטן עצמאי
: יצרן קטן שהוא יצרן עצמאי (להלן - יצרן קטן עצמאי) רשאי להודיע בכתב לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתו, אם חלפו 5 שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו.

@ 4. תנאי סף ליצרן מקבל
: יצרן מקבל רשאי לקבל מנת מכסה של יצרן קטן עצמאי, לפי [[תקנות 8 עד 14]], אם מתקיימים בו התנאים שלהלן:
: (1) הוא יצרן קטן;
: (2) הוא אינו יצרן בתת-ביצוע מתמשך.

@ 5. זכאות להעברת מכסה והיקף המכסה המועברת
: (א) ועדת המכסות תבחן אם יצרן שמסר הודעה לפי [[תקנה 3]] הוא יצרן קטן עצמאי ותודיע ליצרן בכתב מהו היקף המכסה המותר להעברה (להלן - היקף המכסה המועברת).
: (ב) ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת בהתאם למכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה בניכוי תוספות המכסה שניתנו ליצרן לפי תקנות אלה;
יצרן שקיבל מנת מכסה לפי החלטת הממשלה, ערב תחילתן של תקנות אלה, לא זכאי לפדות מנות מכסה אלה במסגרת המכסה המועברת.

@ 6. הצעה לקבל מנות מכסה
: (א) ועדת המכסות תפנה בכתב ליצרנים שמתקיימים בהם התנאים [[שבתקנה 4]], לפי סדר הופעתם ברשימה מהיקף המכסה הקטן לגדול, ותציע להם לקבל מנת מכסה, בתמורה לסכום של 0.2 שקלים חדשים לליטר מכסה מועבר, כמפורט להלן:
:: (1) ליצרן שמקומו ברשימה נקבע לפי היקף מכסה של עד 500,000 ליטר - מנת מכסה של 45,000 ליטר;
:: (2) ליצרן שמקומו ברשימה נקבע לפי היקף מכסה של בין 500,000 ליטר עד 600,000 ליטר - מנת מכסה של 35,000 ליטר;
:: (3) ליצרן שמקומו ברשימה נקבע לפי היקף מכסה שבין 600,000 ליטר עד 700,000 ליטר - מנת מכסה של 25,000 ליטר.
: (ב) ועדת המכסות רשאית להציע ליצרן כאמור מנת מכסה קטנה מהיקפי מנות המכסה כאמור בתקנת משנה (א) אם היקף המכסה שנותר לחלוקה קטן מאותם היקפים.

@ 7. בקשה בכתב לקבלת מכסת חלב
: יצרן שוועדת המכסות פנתה אליו לפי [[תקנה 6]] והוא מעוניין בקבלת מכסה כאמור יודיע על רצונו לוועדת המכסות בכתב בתוך 14 ימים מיום פנייתה של ועדת המכסות (להלן - ההודעה).

@ 8. החלטה על הקצאת מנת מכסה
: (א) קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי [[תקנה 7]], תבחן שנית את זכאותו של היצרן לקבל מנת מכסה לפי [[תקנה 4]], ותקצה לו מנת מכסה לפי [[תקנה 6]].
: (ב) ועדת המכסות תודיע ליצרן מקבל על זכאותו לקבלת מנת מכסה לפי תקנת משנה (א) ואת המועד להעברת התמורה בעד מנת המכסה לפי [[תקנה 10]], בתוך פרק זמן שלא יעלה על 21 ימים מיום קבלת ההודעה במועצת החלב.

@ 9. פנייה ליצרנים הבאים ברשימה
: (א) לא התקבלה ההודעה בתוך 14 ימים מיום פניית ועדת המכסות, תפנה ועדת המכסות ליצרנים הבאים אחריו ברשימה.
: (ב) לאחר פנייה לפי [[תקנה 6]] לכלל היצרנים ברשימה ומתן הזדמנות להודיע את עמדתם לפי [[תקנה 7]], תפנה ועדת המכסות מחדש לכל היצרנים ברשימה בהתאם לסדר הופעתם בה.

@ 10. התמורה שמשלם יצרן מקבל
: (א) יצרן מקבל שקיבל הודעה מוועדת המכסות לפי [[תקנה 8(ב)]], ישלם למועצת החלב, סך של 0.2 שקלים חדשים לליטר חלב מכסה מועבר בתוספת מס ערך מוסף לפי [[חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975]] (להלן - מע"מ), לכל ליטר מכסה לפי מנת המכסה המועברת שהוא זכאי לקבל לפי תקנות אלה.
: (ב) מועצת החלב תרכז את סך כל התשלומים מהיצרנים המקבלים לצורך העברתם ליצרנים פורשים לפי [[תקנה 11(ב)]].
: (ג) ועדת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה ליצרן מקבל רק לאחר קבלת מלוא התמורה ממנו בעד מנת המכסה המועברת לפי תקנה זו.

@ 11. התמורה ליצרן פורש
: (א) יצרן פורש לפי [[פרק זה]] יהיה זכאי לקבלת מענק פרישה מאוצר המדינה תמורת היקף המכסה המועברת לפי [[תקנה 5(א)]], כמפורט להלן:
:: (1) יצרן פורש שבקשתו התקבלה במועצת החלב עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר 2013) - 2.6 שקלים חדשים לליטר מכסה מועבר, בתוספת מע"מ;
:: (2) יצרן פורש שבקשתו התקבלה במועצת החלב מיום כ"ב בחשוון התשע"ד (1 בנובמבר 2013) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) - סכום המופחת בהדרגה בין 2.6 ל-1.8 שקלים חדשים לליטר מכסה מועבר, בתוספת מע"מ, כפי שהורה המנהל הכללי של המשרד, בהמלצת ועדת המעקב לפי החלטת הממשלה, בשים לב ליתרת התקציב שהוקצה לפי החלטת הממשלה; סכום כאמור יפורסם באתרי האינטרנט של המשרד ושל מועצת החלב; לעניין זה, "ועדת המעקב" - ועדה שמונתה לפי החלטת הממשלה וחבריה הם נציג המשרד, נציג משרד האוצר, נציג רשות המסים בישראל, נציג מועצת החלב ונציג התאחדות מגדלי הבקר לחלב.
: (ב) נוסף על הסכומים האמורים בתקנת משנה (א), תעביר מועצת החלב ליצרן פורש סך של 0.2 שקלים חדשים בתוספת מע"מ לליטר מכסה מועבר, מתוך הכספים שהועברו אליה לפי [[תקנה 10(ב)]].
: (ג) לא תופחת התמורה שתשולם ליצרן פורש לפי תקנת משנה (א)(2) אלא אם כן פורסמה קביעת המחיר לפי תקנת המשנה האמורה באתר האינטרנט של מועצת החלב ושל המשרד, 30 ימים לפחות לפני ההפחתה.

@ 12. אי-ביטול העברת מכסה מיצרן פורש
: ועדת המכסות לא תבטל העברת מכסה מיצרן פורש לאחר ששולם לו מענק פרישה מאוצר המדינה לפי [[סימן זה]].

@ 12א. הוראות לעניין מימוש במלואו של התקציב לפי החלטת הממשלה (תיקון: תשע"ה)
: (א) על אף האמור [[בסימן ב']] -
:: (1) נותר תקציב שהוקצה לפי החלטת הממשלה המספיק למתן תמורה רק לחלק מן המכסה של יצרן פורש שהוא יצרן קטן עצמאי, יועבר חלק זה של המכסה לפי הוראות [[סימן זה]], ועל החלק הנותר יחולו הוראות [[סימן ב']] בשינויים המחויבים;
:: (2) מומש במלואו התקציב שהוקצה לפי החלטת הממשלה ופורסמה הודעה על כך לפי תקנת משנה (ב), יחולו על יצרן פורש שהוא יצרן קטן עצמאי הוראות [[סימן ב']] בשינויים המחויבים.
: (ב) ועדת המכסות תפרסם באתרי האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושל מועצת החלב וכן ברשומות הודעה כי מומש במלואו התקציב לפי החלטת הממשלה; הודעה כאמור תפורסם בתוך 14 ימים ממועד מימוש התקציב.

=== סימן ב': העברת מכסות יצרן יחיד שאינו יצרן קטן עצמאי ===

@ 13. הודעה על בקשה לפרישה ולהעברת מכסה של יצרן יחיד בשותפות ושל יצרן שאינו יצרן קטן
: (א) יצרן יחיד בשותפות ויצרן יחיד שאינו יצרן קטן, רשאי להודיע לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתו לפי [[תקנה 17]], אם חלפו 5 שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו.
: (ב) בבקשה לפי תקנת משנה (א) יפרט היצרן האמור מהי התמורה המזערית שהוא מבקש בעד ליטר מכסה מועבר; הוראה זו לא תחול על יצרן שאינו עוסק בייצור חלב ושבמועד הגשת הבקשה חלפו 18 חודשים או יותר מיום שחדל לעסוק בייצור חלב.

@ 14. בדיקת הבקשה לפרישה וקביעת היקף המכסה המועברת
: (א) ועדת המכסות תבדוק את בקשת היצרן לפרישה כאמור [[בתקנה 13(א)]] ותודיע לו בכתב, בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה במועצה, מהו היקף המכסה המותר להעברה (להלן - היקף המכסה המועברת).
: (ב) ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת בהתאם למכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה בניכוי תוספות המכסה שניתנו ליצרן לפי [[סימן א']]; יצרן שקיבל מנת מכסה לפי החלטת הממשלה, ערב תחילתן של תקנות אלה, לא זכאי לפדות מנות מכסה אלה במסגרת המכסה המועברת.

@ 15. זכות סירוב ראשונה לשותפים ומחיר ליטר מכסה המועבר לשותפים
: (א) קיבלה ועדת המכסות הודעה של יצרן יחיד בשותפות לפי [[תקנה 13(א)]], והשותפות במסגרתה עסק בייצור חלב התקיימה במשך חמש שנים רצופות או יותר לפי דין, תפנה ועדת המכסות ליצרנים האחרים השותפים בשותפות ותודיע להם על זכאותם לקבל את מכסתו של היצרן האמור, במחיר האחרון שנקבע עד אותה עת לפי [[תקנות 16]] [[ו-17]].
: (ב) יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת משנה (א), רשאי להודיע לוועדת המכסות, בתוך 21 ימים מיום פנייתה אליו, על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי [[תקנה 13(א)]] או חלק ממנה.
: (ג) דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
: (ד) לא הודיע יצרן שותף על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש, בהתאם לתקנת משנה (ב), תצטרף המכסה של היצרן הפורש בשותפות לסך כל היקפי המכסות המועברות בהליך העברה התקופתי הקרוב, כמפורט [[בתקנה 17]].

@ 16. התמורה הראשונית ועדכונה
: התמורה הראשונית שתשולם בתחילת כל הליך העברה תקופתי, כאמור [[בתקנה 17]], היא 2.3 שקלים חדשים בתוספת מע"מ לליטר מכסה מועבר (להלן - התמורה הראשונית); ועדת המכסות תעדכן את התמורה הראשונית לפי [[תקנה 17(5) ו-(7)]].

@ 17. הליך העברה תקופתי
: ועדת המכסות תבצע, לפחות אחת לרבעון, לפי הצורך, הליך להעברת מכסות של יצרנים שמסרו הודעה לפי [[תקנה 13(א)]], כמפורט להלן:
: (1) ועדת המכסות תרכז את הסך הכול המצטבר של היקפי המכסה המועברת שלא הועברה ליצרנים שותפים לפי [[תקנה 15]], שהוצעו על ידי יצרן לפי [[תקנה 13(ב)]] במחיר מזערי שהוא נמוך או שווה לתמורה הראשונית לפי [[תקנה 16]] או לתמורה המעודכנת לפי פסקה (6), לפי העניין, ותכלול בו את מכסות היצרנים שאינם עוסקים בייצור חלב ושבמועד הגשת הבקשה חלפו 18 חודשים או יותר מיום שחדלו מעיסוק בייצור חלב (להלן - המאגר); ועדת המכסות תעדכן את המאגר לאחר כל עדכון של התמורה לפי פסקה (6);
: (2) ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב את התמורה הראשונית;
: (3) יצרן יחיד המעוניין לקבל מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, יודיע לוועדת המכסות בכתב, בתוך 21 ימים ממועד הפרסום לפי פסקה (2), על בקשתו והתחייבותו לקבל מנת מכסה בתמורה האמורה ומהי מנת המכסה שאותה הוא מבקש לקבל; מנת המכסה תצוין בהודעה ובהתחייבות במספר שהוא מכפלה של 10,000 ושאינו עולה על 150,000;
: (4) התקבלו הצעות לפי פסקה (3) לקבל במצטבר את סך כל המאגר בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, והתמורה האמורה גבוהה מכל התמורות המזעריות שהוצעו על ידי יצרן לפי [[תקנה 13(ב)]], תעביר ועדת המכסות את המכסות בין יצרן פורש ליצרן מקבל לפי [[תקנות 18]] [[ו-19]]; היה היצע המאגר שווה או קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת לפי העניין, תעביר ועדת המכסות את המכסות בין יצרן פורש ליצרן מקבל כך שכל יצרן מקבל יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש, לפי יחס היצע המכסות המועברות להיקף הביקוש למכסות לפי פסקה (3);
: (5) לא התקבלו בוועדת המכסות הצעות מיצרנים לפי פסקה (3) לקבלת סך כל המכסות במאגר בתמורה הראשונית, לא תבצע ועדת המכסות העברת מכסות בין יצרן פורש ליצרן מקבל, ותפחית את התמורה הראשונית ב-10 אגורות לליטר מכסה מועבר (להלן - התמורה המעודכנת);
: (6) ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב את התמורה המעודכנת, בהתאם לתמורות המזעריות שעליהן הודיעו היצרנים המבקשים לפרוש לפי [[תקנה 13(ב)]];
: (7) לא התקבלו בוועדת המכסות הצעות מיצרנים לפי פסקה (3) לקבלת סך כל המכסות במאגר בתמורה המעודכנת, תפעל ועדת המכסות לעדכון מחדש של התמורה המעודכנת ולפרסומה כאמור בפסקאות (5) ו-(6), ויחולו הוראות פסקה (3), בשינויים המחויבים.

@ 18. הודעה על העברת מכסות ועל התמורה
: התקיים האמור [[בתקנה 17(4)]], תודיע על כך ועדת המכסות ליצרנים הנוגעים לעניין וכן תודיע על היקף מנות המכסה המועברות לפי תקנות אלה ועל המועד להעברת התשלום בעד העברת מנות מכסה ביניהם; ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב הודעה לכלל היצרנים על התמורה בעד ליטר מכסה מועבר.

@ 19. העברת התשלום והעברת מכסות
: (א) יצרן מקבל שקיבל הודעה מוועדת המכסות לפי [[תקנה 18]] ישלם ליצרן פורש, את התמורה שעליה הודיעה ועדת המכסות לפי [[התקנה האמורה]] בתוספת מע"מ.
: (ב) ועדת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה ליצרן מקבל שנמצא זכאי לקבלת מנת מכסה לפי [[תקנה 17(4)]], רק לאחר שקיבלה הודעה בכתב מהיצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה בעד מנת המכסה לפי [[תקנה 19(א)]], במועד שהודיעה עליו לפי [[תקנה 18]].

=== סימן ג': הוראות כלליות לעניין העברת מכסות ===

@ 20. מעמדה של מנת המכסה המועברת
: (א) מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי תקנות אלה, היא חלק ממכסתו לכל דבר ועניין, ובכלל זה לעניין תוספת למכסתו או גריעה ממנה ולעניין מיקומו ברשימה לפי [[תקנה 2]].
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בשנה שבה התבצעה העברת מנת מכסה ליצרן מקבל, תהווה תוספת המכסה חלק יחסי ממכסתו לפי מספר הרבעונים שנותרו מיום קבלת המכסה עד סוף השנה.
: (ג) יצרן מקבל שקיבל מנת מכסה לפי [[סימן א']], לא יהיה זכאי להעבירה לאחר במשך שנים מיום קבלתה((.))

=== סימן ד': חלוקת היקף הייצור הכולל בענף חלב הבקר בשנת 2014 ===

@ 21. שמירת היחס הקיים בין סוגי יצרנים
: בפעולותיה לפי [[סימן זה]] תשמור ועדת המכסות על היחס בין מכסה של יצרן יחיד לבין מכסה של יצרן שיתופי, ועל חלקו היחסי של כל אחד מסוגי היצרנים בהיקף הייצור הכולל בשנת 2013.

@ 22. הקצאת תוספות למכסות יצרן קיים
: (א) בשנת 2014 תקצה ועדת המכסות לכל יצרן שאינו יצרן בתת-ביצוע מתמשך את המכסה בהיקף שנקבע לו בשנת 2013, ותוספת מנת מכסה כמפורט בתקנות משנה (ב) עד (ד) [[ובתקנות 23]] [[ו-25]], לפי העניין.
: (ב) ועדת המכסות תקצה ליצרן שיתופי מנות מכסה נוספות כמפורט להלן:
:: (1) לכל יצרן שיתופי - מנת מכסה בהיקף של 60,500 ליטר;
:: (2) ליצרן שיתופי באזור עדיפות לאומית - מנת מכסה בהיקף של 20,000 ליטר נוסף על היקף המכסה האמורה בפסקת משנה (1); בתקנה זו, "אזור עדיפות לאומית" - כמשמעותו [[בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009]], ובהתאם להחלטת הממשלה מספר 667 מיום כ"ח באב התשע"ג (4 באוגוסט 2013).
: (ג) ועדת המכסות תקצה ליצרן יחיד מנות מכסה נוספות כמפורט להלן:
:: (1) לכל יצרן יחיד קטן - מנת מכסה בהיקף של 14,000 ליטר;
:: (2) לכל יצרן יחיד שאינו יצרן קטן - מנת מכסה של 5,000 ליטר;
:: (3) לכל יצרן יחיד שאינו יצרן כאמור בפסקה (1) או (2) ושהוא אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה לפני תחילתו של [[החוק]] ושחברים בה עד שבעה חברים שהם יחידים - מנת מכסה של 15,000 ליטר.

@ 23. הקצאת תוספות מכסה לעידוד העברת מכסות לפי [[סימן ב']]
: (א) ועדת המכסות תקצה ליצרן יחיד שרכש מנת מכסה לפי [[סימן ב']] לתקנות אלה (להלן - לפי סימן ב'), תוספת מכסה בהיקף של 0.25 ליטר לכל ליטר מכסה מועבר שקיבלו, נוסף על תוספות לפי [[תקנה 22(ג)]], ובלבד שהיקפן הכולל של המכסות שיוקצו לפי תקנת משנה זו לא יעלה על 3 מיליון ליטר.
: (ב) היה היקפן הכולל של המכסות שהוקצו לפי תקנת משנה (א) קטן מ-3 מיליון ליטר, תקצה ועדת המכסות את היתרה ליצרנים יחידים שקיבלו מנת מכסה במסגרת הליך העברה הבא אחריו לפי [[סימן ב']], לפי יחס היקף המכסה הנותר להיקף המכסות שקיבלו, ובלבד שהיחס האמור לא יעלה על 0.25 ליטר לכל ליטר מכסה מועבר.

@ 24. הקצאת מכסה למבקש מכסה שיתופי חדש ביישובי עוטף עזה
: לשם יישום החלטת הממשלה מספר 1114 מיום כ"ו בטבת התשע"ד (29 בדצמבר 2013), ועדת המכסות תקצה למבקש מכסה אחד שיהיה יצרן שיתופי חדש באזור יישובי עוטף עזה - מכסת ייצור אחת בהיקף של 800,000 ליטר; בתקנה זו, "יישובי עוטף עזה" - כמשמעותם בהחלטת הממשלה כאמור.

@ 25. הקצאת תוספות מכסה ליצרן יחיד בשל נסיבות אישיות מיוחדות
: (א) נוסף על התוספות לפי [[תקנות 22(ג)]] [[ו-23]], ועדת המכסות תקצה, עד יום ז' בתשרי התשע"ה (1 באוקטובר 2014), תוספות מכסה במנות של 50,000 ליטר לכל יצרן (בתקנה זו - מנת מכסה) בהיקף כולל של מיליון ליטר (להלן - ההיקף הכולל), ליצרן יחיד קטן שאינו יצרן בתת-ביצוע מתמשך ושמתקיימות בו אחת או יותר מהנסיבות המפורטות [[בתוספת]].
: (ב) יצרן יחיד שמתקיימת בו אחת או יותר מהנסיבות המנויות [[בטור א' בתוספת]], רשאי להודיע לוועדת המכסות עד יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) על בקשתו לקבל מנת מכסה לפי תקנה זו.
: (ג) בבקשה והודעה לפי תקנת משנה (ב) יפרט היצרן את הנסיבות המיוחדות המתקיימות בו ויצרף אליהן אישור מאת הגורם המוסמך לפי דין.
: (ד) ועדת המכסות תבחן את בקשות היצרנים לפי תקנת משנה (א), ותדרג יצרנים שמתקיימת בהם נסיבה המנויה [[בטור א' בתוספת]] בהתאם לניקוד המפורט לצדה [[בטור ב' בתוספת]]; התקיים ביצרן יותר מסוג אחד של נסיבות, תדרג ועדת המכסות את בקשתו לפי הניקוד המצטבר של כלל הנסיבות המתקיימות בו.
: (ה) ועדת המכסות תקצה את מנת המכסה ליצרן שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר, מהגבוה לנמוך, עד לחלוקת ההיקף הכולל במלואו.
: (ו) קיבלו שני יצרנים או יותר את אותו הניקוד, והקצאת מנות מכסה לכולם תביא לחריגה מההיקף הכולל, תחולק היתרה ביניהם באופן שווה.
: (ז) חבר ועדת המכסות, עובד מועצת החלב או עובד המשרד שבידו מידע שנמסר לפי תקנה זו, ישמרו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי תקנות אלה ולצורך ביצוע תפקידו.
: (ח) מידע שנמסר לפי תקנה זו יישמר בוועדת המכסות למשך שבע שנים ממועד מסירתו ויימחק בתום התקופה האמורה; יושב ראש ועדת המכסות ינקוט את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע ולהגנה על סודיות המידע; אין בהוראות תקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות לפי [[חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981]].

=== סימן ה': תוקף ===

@ 26. תוקף
: (א) תוקפן של [[תקנות 1 עד 20]] [[ותקנה 26]] עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).
: (ב) תוקפן של [[תקנות 21 עד 25]] עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

== תוספת ==
==== ((([[תקנה 25(א), (ב) ו-(ד)]]))) ====
: {|
! {{מוקטן|טור א'}} !! {{מוקטן|טור ב'}}
|-
| : (1) אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי [[חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981]] || 10
|-
| : (2) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]]] || 10
|-
| : (3) נכה הזכאי לתגמולים לפי [[חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981]] || 10
|-
| : (4) נכה הזכאי לתגמולים לפי [[חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981]] || 10
|-
| : (5) בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי [[חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950]] || 10
|-
| : (6) זכאי לתגמולים לפי [[חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970]] || 10
|-
| : (7) בן משפחה של הרוג מלכות שזכאי לגמלה לפי [[=חוק תגמולים לאסיר ציון|חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992]] (להלן - חוק תגמולים לאסיר ציון) || 10
|-
| : (8) פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי [[חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005]] || 8
|-
| : (9) נזקק מחמת עיוורון לפי [[תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל-1970]] || 6
|-
| : (10) זכאי לגמלת סיעוד לפי [[פרק י' לחוק הביטוח הלאומי]] || 6
|-
| : (11) נכה הזכאי לקצבה לפי [[פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי]] || 6
|-
| : (12) אדם הזכאי לקצבת זיקנה לנכה לפי [[סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי]] || 6
|-
| : (13) נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור של 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור || 5
|-
| : (14) מי שבן או בת שלו, הוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי || 5
|-
| : (15) אסיר ציון שזכאי לגמלה לפי [[חוק תגמולים לאסירי ציון]] || 5
|-
| : (16) הורה יחיד כהגדרתו [[בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992]] או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו [[בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],התשמ"ו-1986]], או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה [[בתקנה 14ד לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993]], כל עוד הם משרתים כאמור || 5
|-
| : (17) מי שזכאי להטבות לפי [[+|סעיף 3]], [[+|4]] [[או 5 לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007]] || 4
|-
| : (18) נכה הזכאי לתגמולים לפי [[חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954]] || 4
|-
| : (19) נכה רדיפות הנאצים || 4
|}

@ : [[בתוספת זו]] -
:- "אזרח ותיק" - כהגדרתו [[בחוק אזרחים ותיקים, התש"ן-1989]];
:- "חוק הביטוח הלאומי" - [[חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995]];
:- "נכה רדיפות הנאצים" - כל אחד מאלה:
:: (1) הזכאי לגמלת נכות לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957]];
:: (2) הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG) מהשנים 1953–1965;
:: (3) הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות (WUV) מהשנים 1940–1945;
:: (4) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקרבנות (OFG), שנחקק בהקשר לחוק התגמולים בעבור קרבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG 57);
:: (5) הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954, בהקשר לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה מהשנים 1940–1945.

<פרסום> ג' בניסן התשע"ד (2 באפריל 2014)
<חתימה> יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר

Article: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה)

Latest Version: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה) - Version: 50053 (2023-02-08 14:02:25.964383+00:00)