תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב)

<שם> תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע"ב-2012

<מקור> ((ק"ת תשע"ב, 1002|תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב)|7107)); ((תשע"ד, 35|הוראת שעה|7291)); ((תשפ"ב, 46|הוראת שעה|9624)).

<מבוא> בתוקף סמכותנו לפי [[+|סעיף 44(ב)]] [[=החוק|לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011]] (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

@ 1. הגדרות (תיקון: תשע"ד)
: בתקנות אלה -
:- "הפחתת ההתייעלות המואצת" - (((פקעה);))
:- "למ"ס מחירים" - ירחון המחירים האחרון שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני מועד העדכון כאמור [[בתקנה 10]];
:- "למ"ס חקלאות" - פרקי מדד מחירי תשומה בחקלאות שבלמ"ס מחירים;
:- "מדגם סטטיסטי מייצג" - מדגם סטטיסטי מייצג של כלל הרפתות, שייקבע לפי [[תקנה 3]];
:- "סקר" - סקר הוצאות ייצור, תנובות חלב ותפוקות בשר בשנה שלמה, על פי מדגם סטטיסטי מייצג;
:- "רבעון" - תקופה של 3 חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר, לפי העניין;
:- "שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב" - שיעורים ממוצעים של שומן וחלבון בכל החלב שנקלט במחלבות מורשות בשנת הסקר, על פי דיווחיהן למועצת החלב;
:- "שיעור הפריון" - 0.5% לרבעון במצטבר.

@ 2. ועדת היגוי
: (א) המנהל הכללי של המשרד ימנה ועדה לקביעת העקרונות והשיטות לעריכת הסקר, להנחיית עורכי הסקר בתקופת ביצועו, ולאישור הסקר לאחר ביצועו (להלן - ועדת ההיגוי).
: (ב) בוועדת ההיגוי יהיו שבעה חברים בהרכב שלהלן: שלושה נציגי המשרד, שאחד מהם יהיה היושב הראש; נציג משרד האוצר; נציג מועצת החלב; נציג המחלבות ונציג ארגון המייצג את רוב היצרנים (להלן - הארגון היציג) שהוא מומחה בתחום כלכלת הרפת.
: (ג) נציג המחלבות בוועדת ההיגוי ייבחר בהצבעה על ידי המחלבות החברות במועצת החלב.
: (ד) ועדת ההיגוי רשאית לקבוע מדד חלופי לתשומות כמצוין [[בתקנה 10(1)(ב) עד (ה) ו-(4)]] ולהכנסות מבשר כמצוין [[בתקנה 10(4)(א) ו-(ג)]], ובלבד שהוא מהימן ותואם את השינויים במחיר התשומה באותה פסקה.
: (ה) בכל ישיבה של ועדת ההיגוי ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו ואת ההחלטות שהתקבלו בה; יושב ראש ועדת ההיגוי יאשר את הפרוטוקול בחתימתו.

@ 3. קביעת מדגם סטטיסטי מייצג (תיקון: תשע"ד)
: (א) ועדת ההיגוי תמנה מומחה בעל תואר שלישי לפחות בסטטיסטיקה (להלן - מומחה), אשר ימליץ לפניה על הרכב המדגם הסטטיסטי המייצג ומאפיינים נוספים שלו, שתקבע ועדת ההיגוי.
: (ב) לאחר קבלת המלצות המומחה לפי תקנת משנה (א), תקבע ועדת ההיגוי את היקפו, הרכבו ומאפייניו של המדגם הסטטיסטי המייצג.
: (ג) (((פקעה).))

@ 4. ועדת יישום
: (א) המנהל הכללי של המשרד ימנה ועדה ליישום תקנות אלה ולחישוב המחירים המזעריים לפי [[סעיף 44(א) לחוק]], לפיהן (להלן - ועדת היישום).
: (ב) בוועדת היישום יהיו ארבעה חברים בהרכב שלהלן: נציג המשרד, נציג משרד האוצר, נציג מועצת החלב ונציג הארגון היציג שהוא מומחה בתחום כלכלת הרפת; נציג המשרד יהיה יושב ראש הוועדה.
: (ג) ועדת היישום תקבע מחירים ותעריפים שצוינו [[בטור ב' בתקנה 10(1)(ב) עד (ה), (3)(ב) ו-(4)]], בהתאם להנחיות ועדת ההיגוי. לצורך קביעה כאמור רשאית ועדת היישום לדרוש ולאסוף נתונים מהימנים מיצרנים, ספקים ומשווקים של תשומות ולשמוע מומחים ובעלי ידע בתחומים אלה.
: (ד) החלטות ועדת היישום יינתנו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, תכריע דעת היושב ראש.
: (ה) בכל ישיבה של ועדת היישום ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו בה ואת ההחלטות שהתקבלו בה.

@ 5. עריכת סקר (תיקון: תשע"ד)
: (א) אחת לשנתיים תערוך ועדת ההיגוי סקר. הסקר ייערך באמצעות ספק שתבחר מועצת החלב באישור ועדת ההיגוי לפי הכללים החלים עליה לפי כל דין (להלן - הספק).
: (א1) (((פקעה).))
: (ב) הספק יגיש לוועדת ההיגוי את תוצאות הסקר עד 30 בספטמבר של השנה העוקבת לשנה שנערך בה הסקר.
: (ג) ועדת ההיגוי תנחה את הספק כיצד לערוך את הסקר, לרבות לעניין אופן חישוב סעיפי העבודה העצמית והריבית על ההון, כך שהעבודה העצמית תחושב על פי עלויות העסקה לפי השכר הממוצע במשק לעובדים ישראלים.
: (ד) הספק יפעל לעריכת הסקר לפי העקרונות, השיטות וההנחיות שתמסור לו ועדת ההיגוי.
: (ה) הספק ומועצת החלב יגישו את תוצאות הסקר, לרבות דוחות ביניים במהלך תקופת עריכתו, להערותיה ולאישורה של ועדת ההיגוי.
: (ו) ועדת ההיגוי רשאית, בהודעה מנומקת בכתב, שלא לאשר סקר שהוגש לה; הודיעה ועדת ההיגוי לספק ולמועצת החלב על אי-אישור הסקר, יתוקנו הפגמים שפורטו בהודעה בתוך שלושה חודשים מיום קבלתה.
: (ז) לא אושר סקר כאמור בתקנת משנה (ה), ייערך חישוב העלויות האמור [[בתקנה 6]] על פי תוצאות הסקר האחרון שאישרה ועדת היגוי לפי תקנות אלה או שאישרה ועדה שמילאה את תפקידיה לפני תחילתן של תקנות אלה.

@ 6. חישוב עלויות (תיקון: תשפ"ב)
: (א) לפי תוצאות הסקר ולאחר אישור ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 5(ה)]], תערוך ועדת היישום חישוב עלויות לחלב שיש בו שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב, כמפורט להלן:
:: (1) עלות ייצור החלב בשנה לפרה תייצג את סך כל הוצאות הייצור השנתיות לפרה ולעגלה נלווית, בניכוי ההכנסות מבשר והכנסות אחרות שאינן ממכירת חלב, לפי תוצאות הסקר;
::: (((הוראת שעה מיום 1.7.2021 עד יום 31.12.2023):)) עלות ייצור החלב בשנה לפרה תייצג את סך כל הוצאות הייצור השנתיות לפרה ולעגלה נלווית, בניכוי ההכנסות מבשר והכנסות אחרות שאינן ממכירת חלב, לפי תוצאות הסקר; חישוב עלות כאמור יתבסס על תוצאות הסקר ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר;
:: (2) עלות ייצור ליטר חלב תייצג את עלות הייצור כאמור בפסקה (1), כשהיא מחולקת בתנובת החלב בתמורה לפרה לפי ממוצע התנובה הארצי על פי תוצאות הסקר; לעניין זה, "חלב בתמורה" - חלב המיועד לשיווק ולצריכה עצמית למעט חלב המיועד להגמעת עגלים;
::: (((הוראת שעה מיום 1.7.2021 עד יום 31.12.2023):)) עלות ייצור ליטר חלב תייצג את עלות הייצור כאמור בפסקה (1), כשהיא מחולקת בתנובת החלב בתמורה לפרה לפי ממוצע התנובה הארצי על פי תוצאות הסקר ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר; לעניין זה, "חלב בתמורה" - חלב המיועד לשיווק ולצריכה עצמית למעט חלב המיועד להגמעת עגלים.
: (ב) חישוב העלויות לפי תקנת משנה (א) וניכוי הפריון הרבעוני לפי [[תקנה 7(4)]] יופעלו מיום יישום הסקר, ויהיו תקפים החל בשנה העוקבת למועד אישור הסקר בוועדת ההיגוי לפי [[תקנה 5(ב)]], ועד ליישום הסקר הבא.

@ 7. בסיס תחשיבי למחיר הרבעוני ועדכונו (תיקון: תשע"ד, תשפ"ב)
: ועדת היישום תחשב את המחיר ברבעון לליטר חלב (להלן - המחיר הרבעוני) לפי כללים אלה:
: (1) מחיר חודשי לליטר חלב בעל שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב יחושב מדי חודש בחודשו, לא יאוחר משבעה ימים לאחר פרסום למ"ס מחירים לאותו חודש, לפי עלות ייצור ליטר חלב כאמור [[בתקנה 6(א)]] ויעודכן לפי [[תקנה 10]], בניכוי שיעור הפריון המצטבר עד אותו רבעון;
: (2) בסוף כל רבעון יחושבו המחירים החודשיים באותו רבעון כממוצע משוקלל על פי התפלגות חודשית ארצית של מכסות שחולקו באותה שנה לפי [[סעיף 7 לחוק]];
: (3) המרכיב הזמני לחישוב המחיר הרבעוני לליטר חלב לרבעון עוקב, יהיה הפער, בין שלילי ובין חיובי, שבין הממוצע המשוקלל לפי פסקה (2) ברבעון שקדם לו ובין המחיר הרבעוני שלו;
: (4) המחיר הרבעוני לליטר חלב לרבעון יחושב בסוף הרבעון הקודם לו, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום הרבעון, על פי המחיר החודשי לליטר חלב של החודש האחרון ברבעון הקודם לפי פסקה (1), בניכוי שיעור הפריון המצטבר לאותו רבעון, ובתוספת המרכיב הזמני לפי פסקה (3) ובתוספת היטל לפי [[+|סעיף 28]] או לפי [[סעיף 45 לחוק]], לפי העניין (להלן - היטל);
: (5) המחיר הרבעוני לליטר חלב לפי פסקה (4) יבוטא בשקלים חדשים לליטר ויעוגל עד למאית האגורה;
: (6) על אף האמור בפסקה (4), רשאית ועדת היישום לכלול בחישוב המחיר הרבעוני לליטר חלב, שינויים עתידיים בפרטי טור א' [[בתקנה 10]], ובלבד שהם צפויים בוודאות קרובה ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקול הישיבה;
: (7) (((פקעה).))

@ 8. קביעת המחירים הרבעוניים
: (א) בתקנה זו, "מקדם ערך חלבון", "מקדם ערך שומן" ו"מקדם ערך נוזלים" - הערכים שייקבעו לפי תקנת משנה (ג);
: (ב) המחיר המזערי לפי [[סעיף 44(א) לחוק]] למשך כל רבעון הוא:
:: (1) לליטר חלב בעל שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב - המחיר הרבעוני לליטר חלב לפי [[תקנה 7(5)]];
:: (2) לליטר חלב בעל שיעורים שונים משיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב - סך כל המחירים המפורטים להלן ובתוספת ההיטל:
::: (א) המחיר הרבעוני לפי [[תקנה 7(5)]] בניכוי ההיטל, כפול מקדם ערך חלבון;
::: (ב) המחיר הרבעוני לפי [[תקנה 7(5)]] בניכוי ההיטל, כפול מקדם ערך שומן;
::: (ג) המחיר הרבעוני לפי [[תקנה 7(5)]] בניכוי ההיטל, כפול מקדם ערך נוזלים.
: (ג) ועדת ההיגוי תקבע את הערכים הנקובים בתקנת משנה (א), לפי שיעורי רכיבי החלב הנורמטיביים בליטר חלב ובהתאם ליחסי שומן - חלבון - נוזלים כפי שקבעה מועצת החלב, ובלבד שסך כל המחירים לפי [[תקנה 7(2)]] בחלב בעל שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב יהיה שווה למחיר הרבעוני לליטר חלב לפי [[תקנה 7(5)]].
: (ד) יושב ראש ועדת ההיגוי יפרסם באתרי האינטרנט של המשרד ושל מועצת החלב הודעה לעניין עדכון הערכים לפי תקנת משנה (ג), תוך 30 ימים מיום העדכון.

@ 9. פרסום המחירים ותוקפם
: (א) המנהל הכללי של המשרד יפרסם מוקדם ככל האפשר ועד תחילתו של רבעון בהודעה באתרי האינטרנט של המשרד ושל מועצת החלב, את המחיר הרבעוני לליטר חלב לפי [[תקנה 8(ב)(1)]], וכן את המחיר הרבעוני לקילוגרם חלבון, לקילוגרם שומן ולליטר נוזלים לפי [[תקנה 8(ב)(2)]], ובתוך 30 ימים מיום תחילתו של רבעון - בהודעה ברשומות.
: (ב) המחירים כאמור [[בתקנה 8(ב)]] יהיו תקפים החל ביום הראשון של הרבעון ולמשך כל אותו רבעון, אף אם עדיין לא פורסמו ברשומות.

@ 10. עדכון תקופתי
: המחיר לליטר חלב לפי [[תקנה 6(א)]] ומחיר המטרה כהגדרתו [[בסעיף 44 לחוק]] לגבי חלב בעל שיעורים נורמטיביים של חלבון ושומן, אם טרם נערך סקר לפי תקנות אלה, יעודכנו לפי הפרטים שבטור א' להלן, לפי מדדים או נתונים שבטור ב' לצדו ובמועדים המפורטים בטור ג' שלצדם:
: {| style="table-layout: fixed; width: 100%;"
! {{מוקטן|טור א'}} {{ש}} פרטים !! {{מוקטן|טור ב'}} {{ש}} מדדים או נתונים !! {{מוקטן|טור ג'}} {{ש}} מועדים
|-
| : (1) תשומות ישירות: || ||
|-
| :: (א) מזון מרוכז || מדד תערובת בקר בלמ"ס חקלאות || מדי חודש בחודשו
|-
| :: (ב) מזון אחר || מחיר השוק, כפי שקבעה ועדת היישום לפי [[תקנה 4(ב)]], או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 2(ד)]] || לאחר שינוי של 5% מהנתון האחרון ששימש לקביעת המחיר החודשי לליטר חלב או פעם בשנה, לפי המוקדם מביניהם
|-
| :: (ג) עזרה וטרינרית || תעריף שירותים וטרינריים לנקבת בקר לחלב כפי שנקבע על ידי ועדת היישום לפי [[תקנה 4(ב)]], או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 2(ד)]] || לאחר שינוי של 5% במצטבר בכלל הנתונים או המדדים האחרונים בפסקאות משנה (ג) עד (יד) ששימשו לקביעת המחיר החודשי לליטר חלב או פעם בשנה לפי המוקדם מביניהם
|-
| :: (ד) הזרעה מלאכותית || תעריף לראש נקבה כפי שקבעה ועדת היישום לפי [[תקנה 4(ב)]], או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 2(ד)]] ||
|-
| :: (ה) רפד || מחיר שוק של רפד כפי שקבעה ועדת היישום לפי [[תקנה 4(ב)]], או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 2(ד)]] ||
|-
| :: (ו) טרקטורים || מדד טרקטורים בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (ז) ענפי עזר ושונות || מדד תשומות בענפי הצומח בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (ח) אחזקה וחומרים || מדד ציוד וחלפים בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (ט) ביטוח מבנים || מדד ביטוח בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (י) חשמל || מדד חשמל בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (יא) מים || מדד מים בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (יב) טיפול בזבל ושפכים || מדד מסים ואגרות בלמ"ס ||
|-
| :: (יג) חקלאות מינהלה - משרדיות || מדד הנהלת חשבונות, שירותי מחשב, צורכי משרד וכו' בלמ"ס חקלאות ||
|-
| :: (יד) מינהלה - רכב || מדד רכב ואחזקתו בפרק מדד המחירים לצרכן בלמ"ס מחירים ||
|-
| : (2) הוצאות עבודה: || ||
|-
| :: סעיפי עבודה: {{ש}} עבודה עצמית, עבודה שכירה ורכיבי עבודה בהוצאות המינהלה || שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים מנוכי עונתיות, במשרות ישראלים, בפרק עבודה ושכר בירחון הסטטיסטי לישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האחרון שפורסם לפני מועד העדכון || בחודש האחרון בכל רבעון וכן בסוף כל שנה
|-
| : (3) הוצאות הון: || ||
|-
| :: (א) פחת וריבית על ההון הדומם ||
: שקלול המדדים שלהלן בשיעורים המפורטים לצדם:
: (1) מדד כללי של תשומה בבנייה למגורים בלמ"ס מחירים, בשיעור 70%;
: (2) מדד מכונות וציוד במבנים לבעלי חיים, בלמ"ס חקלאות, בשיעור 30%
| לאחר שינוי של 5% מהנתון האחרון בסעיף זה ששימש לעדכון המחיר החודשי לליטר חלב, ולפחות אחת לשנה
|-
| :: (ב) ריבית להון החי ושינוי ערך האינוונטר החי || על פי ההתייקרות הממוצעת של הוצאות הייצור כפי שקבעה ועדת היישום לפי [[תקנה 2(ד)]] ||
|-
| : (4) הכנסות מבשר: || ||
|-
| :: (א) ערך בשר פרות || ממוצע משוקלל של מחיר בקר במכרזים למכירת בקר ב-12 החודשים שקדמו למועד העדכון, כפי שקבעה ועדת היישום לפי [[תקנה 4(ב)]], או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 2(ד)]] || מדי חודש
|-
| :: (ב) ערך עגלים בגיל שבוע || rowspan="2" | ממוצע משוקלל של מחיר בקר לפי פרסום חודשי של הארגון המייצג את רוב היצרנים, ב-12 החודשים שקדמו למועד העדכון, כפי שקבעה ועדת היישום לפי [[תקנה 4(ב)]], או מדד אחר שקבעה ועדת ההיגוי לפי [[תקנה 2(ד)]]. || rowspan="2" |
|-
| :: (ג) ערך יציאת עגלות
|}

@ 11. חישוב השכר
: (א) נוסף על עדכון תקופתי של המחיר החודשי לליטר חלב לפי [[10|טור ג' בתקנה 10]], תוסיף ועדת היישום לחישוב הוצאות העבודה בכל חודש בשנה עוקבת, את החלק השנים עשר של ההפרש, בין חיובי ובין שלילי, שבין ממוצע הסטטיסטיקה לממוצע המחושב.
: (ב) בתקנה זו -
::- "הממוצע המחושב" - ממוצע שנים עשר המדדים החודשיים בשנה הקודמת שחושבו לפי [[תקנה 10(2)]];
::- "ממוצע הסטטיסטיקה" - שכר ממוצע שנתי למשרת שכיר במחירים שוטפים מנוכי עונתיות לגבי משרות ישראלים שפורסם בירחון הסטטיסטי לישראל שהוצא לאור באותה שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

<פרסום> ב' בניסן התשע"ב (25 במרס 2012)
<חתימות>
* אורית נוקד שרת החקלאות ופיתוח הכפר
* יובל שטייניץ שר האוצר

Article: תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב)

Latest Version: תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) - Version: 50071 (2023-02-08 14:02:28.447363+00:00)