תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה)

<שם> תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה), התשע״ו–2015

<מקור> ((ק"ת תשע״ו, 174|תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה)|7572)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיף 10]] [[=החוק|לחוק תכנון משק החלב, התשע״א–2011]] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

@ 1. הגדרות
: בסעיף זה (([צ"ל: בתקנות אלו])) –
:- ”יצרן מושבי” – יצרן שאינו יצרן שיתופי ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי;
:- ”יצרן שיתופי” – יצרן שמכסתו נקבעה לראשונה בהיותו קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי כהגדרתם [[+|בתקנה 2(5)(א) ו־(ב)]] [[ובתקנה 2(6) לתקנות האגודות]], בהתאמה;
:- ”ש״ח” – שקלים חדשים;
:- ”תקנות האגודות” – [[=תקנות האגודות|תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ״ו–1995]].

@ 2. סכום התמורה
: סכום התמורה שעליו יחול מס בשיעור הקבוע [[בסעיף 10 לחוק]] הוא עד 3 מיליון ש״ח אם היצרן הוא יצרן מושבי, ועד 10 מיליון ש״ח אם היצרן הוא יצרן שיתופי או יצרן מושבי שהוא אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה לפי דין לפני תחילתו של [[החוק]].

<פרסום> ט״ו בחשוון התשע״ו (25 באוקטובר 2015)
<חתימות> אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר

Article: תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה)

Latest Version: תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) - Version: 50080 (2023-02-08 14:02:29.638051+00:00)