תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)

<שם> תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע״ד–2014

<מקור> ((ק״ת תשע״ד, 1748|תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)|7421)); ((תשע״ה, 463|תיקון|7463)); ((תשע״ח, 300|תיקון|7893)); ((תשפ״א, 778|תיקון|8963)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיפים 12(א)]] [[+|ו־38]] [[=החוק|לחוק תכנון משק החלב, התשע״א–2011]] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם מועצת החלב כהגדרתה [[בחוק]], ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

__TOC__

== פרק א׳: הגדרות ==

@ 1. הגדרות
: בתקנות אלה –
:- ”אזור עדיפות לאומית” – כמשמעותו [[בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010), התשס״ט–2009]];
:- ”היקף הייצור הכולל” – היקף הייצור הכולל לחלב, שקבע השר לשנה מסוימת, לפי [[סעיף 4 לחוק]];
:- ”ועדת המכסות” – כמשמעותה [[בסעיף 5 לחוק]];
:- ”חוק חופש המידע” – [[חוק חופש המידע, התשנ״ח–1998]];
:- ”יצרן חדש” – יצרן אשר ועדת המכסות אישרה לו לראשונה מכסה לייצור חלב, לפי הוראות [[פרק ג׳]];
:- ”יצרן יחיד” – יצרן שאינו אגודה שיתופית, וכן יצרן שהוא אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסת חלב לפני יום תחילתו של [[החוק]] וחברים בה עד שבעה חברים, שהם יחידים;
:- ”שותפות” – שותפות בין יצרנים, אשר אישרה ועדת המכסות לפי [[פרק ד׳]];
:- ”תוספת להיקף הייצור הכולל” ו”הפחתה מהיקף הייצור הכולל” – תוספת להיקף הייצור הכולל, שקבע השר בשנה מסוימת, או הפחתה ממנו, ביחס להיקף הייצור הכולל שקבע השר בשנה הקודמת;
:- ”תקנות מדיניות הפיתוח” – [[תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח) (רשימה)=תקנות מדיניות הפיתוח|תקנות]] לפי [[+|סעיפים 12(א)]] [[ו־38 לחוק]], הקובעות אמות מידה לחלוקת מכסות לתקופה מסוימת או לשנה מסוימת, בשל שינוי בהיקף הייצור הכולל ביחס לשנה הקודמת או בשל שינוי בהיקף הייצור הכולל במהלך השנה, אם נקבעו.

== פרק ב׳: קביעת מכסות וחלוקתן ==

@ 2. עקרונות כלליים
: קביעת מכסות חלב ליצרנים, שינוין, העברתן, התנאתן בתנאים וכל פעולה אחרת בקשר אליהן, תיעשה על ידי ועדת המכסות לפי תקנות אלה, [[תקנות מדיניות הפיתוח]] והמטרות שלהלן:
: (1) שמירה על כושר הייצור של משק החלב, במטרה להבטיח אספקה סדירה לציבור של חלב ומוצריו, במחיר סביר;
: (2) חיזוק האוכלוסייה החקלאית באזורי הפריפריה ובמרחב הכפרי ושימור העיסוק בייצור החלב כעוגן כלכלי משמעותי בפיתוח המרחב הכפרי ככלל, ובאזורי עדיפות לאומית בפרט;
: (3) חיזוק היצרנים, צמצום פערים בגודל המכסות ועידודם להתייעל;
: (4) שמירה על מגוון יצרנים; לעניין זה ייקבעו מכסות נפרדות ליצרנים יחידים, ליצרנים שיתופיים, לבתי ספר ולמכוני מחקר חקלאיים, בשים לב לשמירה על האיזון בין סוגי המשקים כאמור.

@ 3. חובת ייצור עצמי של חלב
: יצרן שנקבעה לו מכסת חלב חייב לייצרה בעצמו, לבדו או בסיוע אחרים, ממקנה שבבעלותו, ונמצא במשקו וביישוב שהוא מתגורר בו דרך קבע, זולת אם נקבעה לו מכסת חלב לפי [[סעיף 7(ה) לחוק]] ותקנות אלה.

@ 4. קביעת מכסה שנתית ליצרנים
: (א) ועדת המכסות תקבע בכל שנה מכסה ליצרן חלב, על בסיס המכסה שנקבעה לו בשנה הקודמת, ויכול שתקבע לו מכסה גבוהה ממנה, זהה לה או נמוכה ממנה, לפי תקנות אלה [[ותקנות מדיניות הפיתוח]].
: (ב) ועדת המכסות רשאית לחלק את המכסה ליצרן למכסות חודשיות בהתאם להיקפי הייצור החזויים לפי דין במשקו ולעונות השנה.

@ 5. הפחתת מכסת חלב ליצרן
: (א) ועדת המכסות רשאית, לאחר שנתנה ליצרן הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה לפי [[תקנה 40]], לקבוע לו מכסה שנתית הנמוכה מן המכסה שנקבעה לו בשנה הקודמת, בהתקיים אחת או יותר מנסיבות אלה:
:: (1) הפחתה מהיקף הייצור הכולל;
:: (2) העדר יכולת של היצרן לייצר את מלוא מכסת החלב שנקבעה לו בשנים הקודמות;
:: (3) אי־עמידת היצרן בהוראות ובתנאים שקבעה לו ועדת המכסות בקשר לייצור החלב או שיווקו בשנים הקודמות, בהתאם [[לתקנה 6]].
: (ב) ועדת המכסות תשלח ליצרן את החלטתה המנומקת לפי תקנה זו.
: (ג) יצרן שנמסרה לו הודעה על הפחתת מכסה לפי תקנה זו, יהיה רשאי להגיש בקשה לפדות את מכסתו בהיקפה לפני ההפחתה, כפי שתורה לו ועדת המכסות בעניין זה, עד תום אותה שנה.

@ 6. הפחתת מכסה עקב תת־ביצוע (תיקון: תשע״ה)
: (א) ועדת המכסות רשאית, לאחר שנתנה ליצרן הנוגע בדבר להשמיע את טענותיו לפניה לפי [[תקנה 40]] –
:: (1) להפחית את מכסתו של יצרן שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, בהיקף של 50% מהפער בין גודל המכסה שהוקצתה לו בשנה הקודמת לבין היקף המכסה שיוצר על ידו בפועל באותה שנה:
::: (א) יצרן שבשנה שלפני השנה הקודמת ייצר פחות מ־85% ממכסתו, ובשנה הקודמת לא הגדיל את הייצור בשיעור של 10% לפחות לעומת היקף הייצור בפועל בשנה שלפניה;
::: (ב) יצרן שבכל אחת משלוש השנים הרצופות הקודמות ייצר פחות מ־93% ממכסתו;
:: (2) להפחית את מכסתו של יצרן שבשנה הקודמת הופחתה לו מכסה לפי פסקה (1), ולא הגדיל את הייצור בשיעור של 10% לפחות לעומת היקף הייצור בשנה שקדמה לה – בהיקף של 100% מהפער בין היקף המכסה שהוקצתה לו בשנה הקודמת לבין היקף המכסה שיוצר על ידו בפועל באותה שנה;
:: (3) להפחית את מכסתו של יצרן שבשנה הקודמת הופחתה לו מכסה לפי פסקה (2), ולא הגדיל את הייצור בשיעור של 10% לפחות לעומת היקף הייצור בפועל בשנה שקדמה לה – בהיקף האמור בפסקה האמורה, ויראו את ההפחתה כאילו בוצעה לפי אותה פסקה.
: (ב) הופחתה מכסה לפי תקנת משנה (א), ובתום השנה שבה הופחתה (להלן – שנת ההפחתה) נמצא כי היצרן הגדיל את ייצור החלב בשיעור של 10% לפחות לעומת היקף הייצור בפועל בשנה הקודמת או שהוא ייצר חלב בהיקף מלוא מכסתו לפני ההפחתה, תגדיל ועדת המכסות את מכסתו של היצרן, בעד אותה שנה, להיקפה טרם ההפחתה.
: (ג) לא עמד היצרן בתנאי מהתנאים כאמור בתקנת משנה (ב) בתום שנת ההפחתה, רשאית ועדת המכסות, לפי בקשת היצרן, לבחון את עמידתו בתנאי מהתנאים האמורים בתום השנה העוקבת לשנת ההפחתה (להלן – השנה העוקבת), אם השתכנעה כי ביצע פעולות משמעותיות להגדלת הייצור בשנת ההפחתה; מצאה ועדת המכסות בתום השנה העוקבת כי היצרן הגדיל את ייצור החלב לעומת שנת ההפחתה או שייצר חלב בהיקף מלוא מכסתו לפני ההפחתה כאמור בתקנת משנה (ב), תגדיל את מכסתו בעד השנה העוקבת להיקפה טרם ההפחתה.

@ 7. הימנעות מקביעת מכסת יצרן
: (א) על אף האמור [[בתקנה 5]], תימנע ועדת המכסות מקביעת מכסה ליצרן אשר חדל לייצר חלב, ושחלפה שנה לפחות מן המועד שבו חדל לייצרו או שאינו עומד בתנאים שנקבעו [[בסעיף 7 לחוק]], זולת אם הוא הגיש לוועדת המכסות בקשה כאמור בתקנת משנה (ג) לפדות את מכסתו; ועדת המכסות לא תקבל החלטה לפי תקנת משנה זו אלא לאחר שנתנה ליצרן הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה לפי [[תקנה 40]].
: (ב) ועדת המכסות רשאית להאריך בשנה נוספת את התקופה הקבועה בתקנת משנה (א); ההחלטה המנומקת של ועדת המכסות לפי תקנת משנה זו תישלח ליצרן.
: (ג) יצרן שנמסרה לו הודעה על ביטול מכסה לפי תקנה זו, יהיה רשאי להגיש בקשה לוועדת המכסות לפדות את מכסתו.

@ 8. הודעות ליצרנים על אודות המכסה (תיקון: תשפ״א)
: (א) ועדת המכסות תודיע לכל יצרן, בתחילת כל שנה, על קביעת מכסתו.
: (ב) נוסף על ההודעה לפי תקנת משנה (א), תמסור ועדת המכסות לכל יצרן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים לפחות לפני תחילת השנה, בדבר המכסה השנתית הצפויה לו, אשר תהיה מבוססת על המכסה שנקבעה לו בשנה הקודמת, וכן על שינויים שאירעו במהלכה, המשפיעים על קביעת המכסה השנתית שלו לפי תקנות אלה.
: (ג) ההודעה המוקדמת לפי תקנת משנה (ב), לא תיחשב הודעה סופית לעניין המכסה השנתית של היצרן, ולא תחייב את ועדת המכסות בקביעת מכסת היצרן, אשר תיקבע רק לאחר קביעת היקף הייצור הכולל.
: (ד) הודעות לפי תקנות זו יישלחו ליצרן בדואר לפי כתובת היצרן הרשומה במועצה, ואם מסר למועצה כתובת דואר אלקטרוני והסכים כי הודעות לפי תקנה זו יישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני – בדואר אלקטרוני; לעניין זה יראו יצרן כאילו הסכים שישלחו אליו הודעות באמצעות דואר אלקטרוני אם כתובת הדואר האלקטרוני שימשה להתכתבות ההדדית בינו לבין המועצה במהלך השנה שקדמה ליום י״ז בכסלו התשפ״א (3 בדצמבר 2020) אלא אם כן הודיע היצרן למועצה כי אינו מסכים.
: (ה) נוסף על ההודעה לפי תקנת משנה (א), תמסור ועדת המכסות לכל יצרן, בתחילת כל שנה או במועד עדכון מכסה לפי [[תקנה 9]], את המידע בדבר המכסה שנקבעה לו גם באמצעות אתר האינטרנט של מועצת החלב, ובלבד שהאתר כאמור מאפשר ליצרן גישה למידע כאמור השמור בו רק לאחר שהיצרן זוהה באופן אישי באמצעות אמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע.

@ 9. עדכון מכסות במהלך השנה
: שינה השר את היקף הייצור הכולל במהלך השנה לפי [[סעיף 4(ב) לחוק]], תקבע ועדת המכסות מחדש את מכסות הייצור ליצרנים, על בסיס [[תקנות מדיניות הפיתוח]] הנוגעות לעניין ולפי [[תקנות 4]] [[ו־5]], בשינויים המחויבים מעדכון היקף הייצור הכולל.

== פרק ג׳: קביעת מכסות ליצרנים חדשים ==

@ 10. פנייה להגשת בקשה לקביעת מכסה ליצרן חדש
: (א) קבע השר [[בתקנות מדיניות הפיתוח]] כי ייקבעו מכסות ליצרנים חדשים לפי [[תקנה 4(א)]], תפרסם ועדת המכסות פנייה לציבור המזמינה אותו להגיש בקשות לקביעת מכסה ליצרנים חדשים (להלן – הפנייה).
: (ב) הפנייה תכלול פרטים אלה:
:: (1) התנאים ואמות המידה שנקבעו [[בתקנות מדיניות הפיתוח]] לעניין בחירה ואישור יצרן חדש;
:: (2) מספר היצרנים החדשים שיאושרו.
: (ג) הודעה על הפנייה תפורסם בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית, ובעיתון נפוץ בשפה הערבית; כמו כן תפורסם הפנייה באתר האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט של מועצת החלב; ההודעה באתר האינטרנט תפורסם בשפה העברית ובשפה הערבית.
: (ד) הפנייה תפורסם חמישה שבועות לפני המועד האחרון להגשת בקשות.

@ 11. אישור זכאות יצרנים חדשים
: (א) ועדת המכסות תקבע את זכאותם של המבקשים להיות יצרנים חדשים לקבל מכסה, ובלבד שהמבקש להיות יצרן חדש הוכיח כי יש לו יכולת לעמוד בתנאים הקבועים [[בסעיף 7(ג) לחוק]], בתום תקופת הביניים, כמשמעותה [[בתקנה 12]].
: (ב) לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור הפרטים הנדרשים, תחליט ועדת המכסות על זכאותם של המבקשים להיות יצרנים חדשים, בהתאם לתנאים ולאמות המידה שנקבעו [[בתקנות מדיניות הפיתוח]] לאישורם של יצרנים חדשים.

@ 12. שלביות בקביעת מכסה ליצרן חדש
: (א) בסמוך לאחר אישור זכאותם של היצרנים החדשים לפי [[תקנה 11]], תורה ועדת המכסות על מתווה מדורג לקביעת מכסה ליצרנים החדשים שאושרו באותה שנה, שלא יעלה על חמש שנים (בפרק זה – תקופת הביניים), שבמסגרתו ייקבעו שלבים כאמור בתקנת משנה (ג) למימוש זכאותם של היצרנים למכסה ומועדים להשלמתם.
: (ב) ועדת המכסות רשאית, לבקשת יצרן חדש, להאריך את המועדים שקבעה להשלמת השלבים, מנימוקים שיירשמו.
: (ג) השלבים יהיו אלה:
:: (1) הצגת היתר בנייה להקמת מבנה רפת או דיר, לפי [[חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965]];
:: (2) השלמת בנייתו של מבנה רפת או דיר במשק;
:: (3) השלמת בנייתו של מכון חליבה במשק;
:: (4) רכישת מקנה ואכלוסו במבנה הרפת או הדיר.
: (ד) ועדת המכסות רשאית, אם ראתה לנכון לפי נסיבות המקרה, לדרוש מיצרן חדש מסוים להוכיח כי השלים שלבי ביניים הקשורים לשלב מהשלבים המנויים בתקנת משנה (ג).
: (ה) בתקופת הביניים רשאית ועדת המכסות לקבוע ליצרן חדש שאושר, מכסות לייצור במשקו של אחר, לפי [[תקנה 14]], שיהיו מנות חלקיות מתוך מכסתו ובכפוף לעמידתו בקיום המתווה המדורג כאמור בתקנה זו.
: (ו) ועדת המכסות רשאית להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, כי מנת המכסה הראשונה שתוקצה ליצרן חדש תוקצה לו רק לאחר השלמת חלק מן השלבים האמורים בתקנת משנה (ג), ואולם היא לא תקבע את מנת המכסה הראשונה בטרם מילא הזכאי להיות יצרן חדש את השלב הקבוע בתקנת משנה (ג)(1).
: (ז) ועדת המכסות רשאית לבטל את זכאותו של יצרן חדש למכסה, אם לא עמד בכל אחד מן השלבים למימוש זכאותו למכסה במועדו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה, לפי [[תקנה 40]]; ועדת המכסות רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא לבטל את זכאותו למכסה של המבקש כאמור.

@ 13. מועדים לאישור יצרנים חדשים
: ועדת המכסות תסיים את ההליכים לאישור יצרנים חדשים וקביעת מתווה מדורג ליצרנים בתוך ארבעה חודשים ממועד פרסום הפנייה.

@ 14. ייצור מכסת חלב במשק של יצרן אחר ליצרנים חדשים
: (א) בהיתר לפי [[סעיף 7(ה)(1) לחוק]] תקבע ועדת המכסות יצרן אחד או יותר, המתגוררים בסמוך למשקו של היצרן החדש, שלבקשתו תיוצר במשקיהם מנת מכסת החלב שנקבעה ליצרן החדש, ואת היקף המכסה שתיוצר בכל משק; מספר היצרנים ייקבע בשים לב לצורך להימנע מהשקעות בלתי סבירות במשקיהם לשם ייצור מנת מכסתו של היצרן החדש; זהות היצרנים תיקבע לאחר שמסרו לוועדת המכסות את הסכמתם לייצור מנת מכסת החלב במשקם.
: (ב) ועדת המכסות תקבע בהיתר כאמור את משך התקופה שבה יהיה היצרן החדש רשאי לייצר את מכסתו במשקו של יצרן אחר בכפוף להוראות [[אותו סעיף]].
: (ג) לא ייצר יצרן חדש את מכסתו במשקו של יצרן אחר, אלא בהיתר לפי [[סעיף 7(ה)(1) לחוק]] ולפי תקנות אלה, ובהתאם לתנאיו.
: (ד) את מכסת החלב אשר תיוצר במשקו של יצרן אחר שאושר לפי תקנה זו, יראו כתוספת זמנית למכסת החלב של אותו יצרן, והיא תיחשב כחלק ממכסת החלב השנתית שנקבעה לו, לעניין קבלת תשלום ממחלבה בעד ייצור החלב, לתקופה שבה אושרה לו התוספת הזמנית.

== פרק ד׳: שותפויות לייצור חלב ==

@ 15. היתר לשותפות בין יצרני חלב (תיקון: תשפ״א)
: (א) לא ייצר יצרן חלב בשותפות, אלא בהיתר לפי [[סעיף 7(ה)(2) לחוק]] מוועדת המכסות ובהתאם לתנאיו, ולפי [[פרק זה]].
: (ב) (((בוטלה).))

@ 16. מכסת חלב ליצרנים בשותפות
: (א) מכסת החלב שנקבעה לכל אחד מהיצרנים בשותפות היא מכסה אישית, שלא תועבר לשותפות או לכל אחד מהיצרנים האחרים בתוך השותפות, ויחולו עליה כל ההוראות בנוגע לקביעת מכסות ליצרנים לפי תקנות אלה.
: (ב) אין במתן היתר ליצרנים להתקשר בשותפות לייצר חלב כדי לאשר לאותם יצרנים להעביר מכסה שנקבעה להם.
: (ג) כמות החלב הכוללת שתיוצר במסגרת השותפות מכוח ההיתר לפי [[פרק זה]], לא תפחת מסך כל המכסות שנקבעו ליצרנים השותפות בשותפות.

@ 17. איסור על שותפות בין יצרנים מסוגים שונים
: ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרן יחיד ליצרן שהוא אגודה שיתופית.

@ 18. הגבלת מספר השותפים
: (א) ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יותר משלושה יצרנים.
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ועדת המכסות רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר שותפות של עד שבעה יצרנים יחידים, ובלבד שכל היצרנים השותפים בה מתגוררים באותו יישוב או ביישוב סמוך; בתקנת משנה זו, ”יישוב סמוך” – יישוב שהמרחק בין מרכזו לבין האתר שבו יבוצע ייצור החלב במסגרת השותפות אינו עולה על שלושה קילומטרים.
: (ג) על אף האמור [[בתקנה 39]], ועדת המכסות תפרסם את החלטותיה המנומקות לפי תקנה זו באתר האינטרנט של מועצת החלב, ובלבד שלא תפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי [[סעיף 9(א) לחוק חופש המידע]].

@ 19. הגבלת מרחק בין השותפים למשק
: (א) ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרנים שהמרחק בין המשק שבו יבוצע ייצור החלב במסגרתה לבין מרכז היישוב שבו מתגורר כל אחד מהיצרנים השותפים בה עולה על שלושים קילומטרים.
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), שוכנעה ועדת המכסות שלא קיימים ביחס ליצרנים המבקשים להתיר שותפות יצרנים אחרים שעמם היה ניתן לאשר שותפות לפי תקנת משנה (א), היא רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר שותפות של עד שלושה יצרנים שהמרחק בין מרכז היישוב שבו מתגורר כל אחד מהם לאתר שבו יבוצע ייצור החלב עולה על שלושים קילומטרים ואינו עולה על שישים קילומטרים; ועדת המכסות תפרסם את החלטותיה שהתקבלו לפי תקנת משנה זו בדרך הקבועה [[בתקנה 18(ג)]].
: (ג) בתקנה זו, ”המרחק” – מרחק הנסיעה בדרכים.

@ 20. אישור הסכם שותפות בין היצרנים
: (א) ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרנים, אלא לאחר שהוצג לה הסכם שותפות בכתב בין היצרנים והוא אושר על ידה.
: (ב) ועדת המכסות רשאית לאשר את הסכם השותפות, להימנע מאישורו או להורות על שינוי בתנאיו, כתנאי להיתר השותפות בין היצרנים, כדי להבטיח את קיומם של התנאים לפי [[פרק זה]].
: (ג) הסכם שותפות בין היצרנים יכלול פרטים אלה:
:: (1) שם השותפות;
:: (2) היותה שותפות שאינה מוגבלת, כמשמעותה [[בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה–1975]];
:: (3) פרטי המשק שיוחזק בו המקנה וייוצר בו החלב בפועל;
:: (4) פרטי חשבון הבנק של השותפות ושמותיהם של מורשי החתימה בו;
:: (5) מקום המגורים של כל אחד מהיצרנים השותפים;
:: (6) התחייבות של כל אחד מן היצרנים השותפים לעסוק באופן פעיל בייצור חלב במשק במסגרת השותפות, וכן פירוט תפקידיו של כל יצרן במסגרת השותפות ובייצור החלב;
:: (7) פירוט של תכנית ההשקעות הנדרשת ברפת שבה ייוצר החלב בפועל ואופן מימון השקעות אלה על ידי כל אחד מהיצרנים השותפים, בשים לב למספר השותפים ולהיקף מכסותיהם;
:: (8) התחייבות היצרנים לרשום על שם השותפות את כל המקנה שבבעלותם, כאמור בתקנות לפי [[סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה–1985]];
:: (9) אופן קבלת ההחלטות בשותפות על ידי היצרנים השותפים;
:: (10) חלוקת הרווחים בין היצרנים השותפים שנקבעה לפי היחס שבין מכסת החלב של כל יצרן ובין כמות החלב הכוללת הניתנת לייצור במסגרת השותפות, לאחר ניכוי הוצאות שהוצאו לצורך ייצור החלב במסגרת השותפות;
:: (11) השותפות בין היצרנים נקבעה לתקופה של חמש שנים לפחות;
:: (12) דרכי הפעולה בעת פרישת כל אחד מהיצרנים מן השותפות, והמשך ייצור החלב בידי שאר השותפים;
:: (13) זכותו של כל יצרן בעת פירוק השותפות, לחלק יחסי במקנה המשותף, באופן המותאם לגודל מכסתו.
: (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג)(10) רשאית ועדת המכסות, בהחלטה מנומקת בכתב ולאחר שנתנה ליצרנים הנוגעים לעניין הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניה לפי [[תקנה 40]] –
:: (1) לאשר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, חלוקת רווחים בין יצרנים שאינה לפי היחס שבין מכסת החלב של כל יצרן ובין כמות החלב הכוללת הניתנת לייצור במסגרת השותפות;
:: (2) לבטל את ההיתר לשותפות, בהתאם לסמכותה לפי [[תקנה 24]].
: (ה) הסכם השותפות ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישורה של ועדת המכסות לפי [[פרק זה]], ובכפוף לתנאים שייקבעו בהיתר; לא התירה ועדת המכסות לייצר חלב בשותפות, מכל סיבה שהיא, יהיה ההסכם בין הצדדים לייצור משותף בטל מעיקרו.
: (ו) כל שינוי או תוספת להסכם השותפות, וכן כל הסכם נוסף בין השותפים בקשר לשותפות, מותנים בקבלת אישורה המוקדם בכתב של ועדת המכסות לשינוי, ואישור ועדת המכסות כאמור יהיה תנאי לכניסתו של השינוי לתוקף.
: (ז) התירה ועדת המכסות שותפות בין יצרנים, יראו את ההוראות שנקבעו בהסכם לפי תקנת משנה (ג) כתנאים בהיתר לפי [[תקנה 15]].

@ 21. פעולות משלימות
: לאחר קבלת היתר ועדת המכסות לשותפות לפי [[פרק זה]] –
: (1) היצרנים השותפים יעבירו העתק חתום של הסכם השותפות לוועדת המכסות;
: (2) השותפות תפעל לרישומה כדין, אם אינה רשומה, ותעביר לוועדת המכסות העתק מתעודת רישום השותפות.

@ 22. שינוי מהותי בשותפות, פרישה משותפות ופירוק שותפות
: (א) יצרן אשר קיבל מוועדת המכסות היתר לשותפות יודיע לה מיד עם היוודע לו על אחד מאלה:
:: (1) ביצוע שינוי מהותי בשותפות שכוננה על פי היתר לפי [[פרק זה]]; בפסקה זו, ”שינוי מהותי” – שינוי בזהות השותפים בשותפות או בפרט אחד או יותר מהמפורטים [[בתקנה 20(ג)]];
:: (2) החלטת השותפים לפרק את השותפות;
:: (3) הוחל בהליכים לפירוק השותפות לפי כל דין;
:: (4) יצרן מבין השותפים החליט לפרוש מן השותפות.
: (ב) קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנת משנה (א), רשאית היא לתת הוראות ולהתנות תנאים בקשר לשינוי, לפירוק השותפות או לפרישת יצרן מהשותפות, לפי העניין, כדי להבטיח כי כל אחד מהיצרנים השותפים בשותפות ימשיך לעסוק בפועל בייצור חלב, וכי אין בשינוי המבוקש כדי לפגוע ביישום מטרות [[החוק]] או ההוראות שניתנו לפיו.
: (ג) פורקה שותפות בין יצרנים, ישוב כל יצרן לייצר חלב במשקו, לפי מכסתו.
: (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), ועדת המכסות רשאית להתיר שותפות חדשה ליצרן שהיה חבר בשותפות שפורקה, לפי [[פרק זה]], ובלבד –
:: (1) שכל אחד מן היצרנים השותפים בשותפות שפורקה עסק בפועל בייצור חלב במסגרתה;
:: (2) השותפות לא פורקה או הפסיקה את פעילותה עקב הפרת הוראות ועדת המכסות או הוראות אחרות לפי [[החוק]], או שהיצרן המבקש להיות חבר בשותפות חדשה הוכיח להנחת דעתה של ועדת המכסות שלא היה מודע להפרת הוראות כאמור על ידי השותפות.

@ 23. דיווח ובקרה
: (א) שותפות יצרנים והיצרנים השותפים בה חייבים למסור, על פי דרישת ועדת המכסות, דוחות ומסמכים בקשר לפעילותם, במועד שהורתה לגביהם ועדת המכסות.
: (ב) שותפות יצרנים תציג לוועדת המכסות, על פי דרישתה, או דוחותיה הכספיים.

@ 24. ביטול היתר
: ועדת המכסות רשאית לבטל היתר לפי [[פרק זה]] לגבי כלל השותפים או חלקם, אם ראתה כי יצרן אחד או יותר מבין השותפים בשותפות או מבין היצרנים שהתקשרו בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה אינם עומדים בתנאים שנקבעו בהיתר, בהוראות [[החוק]] או בהתחייבויותיהם כמפורט בהסכם השותפות או בהסכם השימוש המשותף במכון החליבה; ועדת המכסות תיתן את החלטתה בעניין זה לאחר שנתנה לכל היצרנים השותפים הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניה, לפי [[תקנה 40]].

@ 25. הסכם בין יצרנים לשימוש משותף במכון חליבה
: (א) לא יעשה יצרן שימוש במכון חליבה שאינו נמצא במשקו, אלא בהיתר מוועדת המכסות ובהתאם לתנאיו.
: (ב) ועדת המכסות רשאית להתיר ליצרן או לשותפות להתקשר בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה עם יצרנים נוספים, במשקו של יצרן אחר, בכפוף לקיומם של תנאים אלה:
:: (1) פעילות ייצור החלב של כל אחד מהשותפים נותרה במשקו, ואין בהסכם לשימוש המשותף במכון החליבה כדי להגביל את היצרנים מלעסוק בפועל בייצור חלב;
:: (2) המשק שנמצא בו מכון החליבה סמוך למשקו של היצרן המבקש, וקיים במרחק סביר, שביל המאפשר הולכה של המקנה ממשק למשק בכל חליבה;
:: (3) במכון החליבה קיים מכל חלב נפרד לכל אחד מהיצרנים, ואם מכון החליבה מספק שירותי חליבה לשותפות יצרנים – קיים מכל חלב נפרד לשותפות;
:: (4) הבקשה היא להתרת שימוש משותף במכון חליבה של לא יותר משבעה יצרנים בסך הכול, לרבות היצרן שבמשקו מצוי מכון החליבה; לעניין זה, היו היצרן המבקש או היצרן אשר במשקו נמצא מכון החליבה שותפים לייצור חלב עם יצרנים נוספים, יראו כל אחד מן השותפים כאמור כיצרן.
: (ג) בקשה להיתר לשימוש משותף במכון חליבה תכלול פרטים בדבר היקף קיבולת החלב במכון החליבה, תרשים המכון ותרשים מפורט של משקי היצרנים ומיקומם ביחס למכון החליבה.
: (ד) ועדת המכסות לא תתיר שימוש משותף במכון חליבה, אלא לאחר שהוצג לפניה הסכם בכתב בין היצרנים לפי תקנת משנה (ה); ועדת המכסות תהיה רשאית לאשר את ההסכם או להורות על שינוי בתנאיו, כדי להבטיח את קיומם של התנאים לפי תקנה זו.
: (ה) הסכם לשימוש משותף במכון חליבה יכלול פרטים אלה:
:: (1) התחייבות של כל אחד מהיצרנים הצדדים להסכם לנהל בנפרד ובאופן עצמאי את משקם, לרבות גידול המקנה בנפרד, רישום המקנה, אחזקתו, וניהול חשבונאי עצמאי של כלל הפעילות הנדרשת במסגרת עיסוקו כיצרן חלב, למעט השימוש המשותף במכון החליבה;
:: (2) התחייבות יצרן, אשר מכון החליבה אינו נמצא במשקו, להעביר את המקנה שבבעלותו למכון החליבה לצורך חליבה בלבד, ולאחר כל חליבה להחזיר את המקנה למשקו;
:: (3) החזקת מכל חלב נפרד במכון החליבה לכל אחד מן היצרנים הצדדים להסכם;
:: (4) כל יצרן מהיצרנים הצדדים להסכם ישווק את החלב שיוצר על ידי מקנהו באופן עצמאי, בתעודת משלוח נפרדת, מן המכל השייך לו בלבד;
:: (5) הסדרת אופן התפעול והתחזוקה של מכלי החלב במכון החליבה.
: (ו) התירה ועדת המכסות שימוש משותף במכון חליבה, יראו את ההוראות שנקבעו בהסכם לפי תקנת משנה (ה) כתנאים בהיתר לפי תקנת משנה (א).
: (ז) כל שינוי או תוספת להסכם לשימוש משותף במכון חליבה מותנים בקבלת אישורה המוקדם של ועדת המכסות, בכתב, ואישור ועדת המכסות כאמור יהיה תנאי לכניסתם לתוקף.
: (ח) לאחר קבלת אישור ועדת המכסות להסכם לשימוש משותף במכון חליבה, היצרנים שהם צדדים להסכם יחתמו עליו ויעבירו העתק ממנו לוועדת המכסות.
: (ט) אין במתן היתר לניהול מכון חליבה על פי הסכם לשימוש משותף במכון חליבה, כדי לגרוע מחובת כל אחד מן היצרנים לחלוב את המקנה שבבעלותו, להעביר את החלב למכל החלב השייך לו בלבד ולהעביר את החלב למחלבה.
: (י) יצרן אשר קיבל היתר לשימוש משותף במכון חליבה מוועדת המכסות יודיע לה מיד על החלטת הצדדים להסכם לסיימו, או על החלטת אחד מן הצדדים להסכם לפרוש ממנו.
: (יא) קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנת משנה (י), רשאית היא לתת הוראות ולהתנות תנאים בעניין זה, כדי להבטיח כי כל אחד מן היצרנים הצדדים להסכם לניהול משותף של מכון החליבה ימשיך לעסוק בפועל בייצור חלב, וכי אין בשינוי המבוקש כדי לפגוע ביישום מטרות [[החוק]] או ההוראות שניתנו לפיו.
: (יב) הצדדים להסכם לשימוש משותף במכון חליבה חייבים למסור לוועדת המכסות, לפי דרישתה, דוחות ומסמכים על אודות הפעילות המשותפת, במועד שהורתה לגביהם ועדת המכסות.
: (יג) ועדת המכסות, לאחר שנתנה לצדדים להסכם להשמיע את טענותיהם לפניה לפי [[תקנה 40]], רשאית לבטל את ההיתר לפי תקנה זו, אם ראתה כי יצרן אחד או יותר מן הצדדים להסכם אינם עומדים בתנאים שנקבעו בהיתר, בהוראות [[החוק]] או בהתחייבויותיהם כמפורט בהסכם.

@ 26. היתר לשימוש משותף במכון חליבה אחר
: (א) הגיע הסכם לשימוש משותף במכון חליבה לסיומו, מכל סיבה שהיא, ישוב כל יצרן לחלוב את מקנהו במשקו, ואם מכון החליבה נתן שירותי חליבה לשותפות ישובו היצרנים השותפים לחלוב את המקנה במשק שנקבע בהיתר השותפות, והכול זולת אם ועדת המכסות התירה ליצרן או ליצרנים שבשותפות לעשות שימוש משותף במכון חליבה אחר לפי [[תקנה 25]].
: (ב) ועדת המכסות לא תתיר ליצרן לעשות שימוש במכון חליבה אחר כאמור בתקנת משנה (א), אם ההסכם לשימוש משותף במכון החליבה הופסק או הסתיים עקב הפרת הוראות ועדת המכסות או הוראות אחרות לפי [[החוק]].

== פרק ה׳: ייצור חלב במשקו של יצרן אחר ==

@ 27. [[פרק ה׳]] – הגדרות
: [[בפרק זה]] –
:- ”יצרן מעביר” – יצרן שאינו יצרן חדש ושניתן לו היתר לייצר חלב במשקו של יצרן אחר לפי [[פרק זה]];
:- ”יצרן מקבל” – יצרן שלפי הוראות [[פרק זה]] קבעה לו ועדת המכסות מכסה זמנית לייצור חלב במקומו של יצרן מעביר;
:- ”מנת מכסה” – תוספת זמנית למכסת חלב ליצרנים מקבלים, כפי שהורתה ועדת המכסות, לפי [[פרק זה]], תוך הבחנה בין סוגי יצרנים שונים.

@ 28. היתר לייצר חלב במשקו של יצרן אחר (תיקון: תשפ״א)
: (א) היתר לייצר חלב במשקו של אחר לפי [[סעיף 7(ה)(1) לחוק]], יינתן ליצרן ביחס למלוא מכסתו; לא תאושר בקשה כאמור ביחס לחלק ממכסת היצרן בלבד.
: (ב) יצרן, אשר קיבל היתר לייצר חלב במשקו של אחר, לא ייצר חלב במשקו בתקופת ההיתר; ייצר היצרן המעביר חלב בתקופה כאמור – דינו כדין מי שייצר חלב בלא היתר.
: (ג) היתר ליצרן מעביר יינתן לתקופה של שנה; ועדת המכסות רשאית להאריך את תוקפו של היתר כאמור, בהחלטה מנומקת בכתב, פעמיים בלבד, לתקופה של שנה בכל פעם, ולא יותר משלוש שנים רצופות בסך הכול (בפרק זה – תקופת ההיתר).
: (ד) יצרן מעביר ישוב לייצר את מלוא המכסה שנקבעה לו, במשקו או בשותפות, בתום תקופת ההיתר. יצרן אשר לא עלה בידו, בתום תקופת ההיתר, לייצר במשקו או בשותפות את מכסתו כאמור, תחול עליו [[תקנה 7]], בשינויים המחויבים.

@ 28א. היתר לייצר חלב במשקו של אחר בשל הטלת הסגר (תיקון: תשפ״א)
: (א) על אף האמור [[בתקנה 28]], ועדת המכסות רשאית לתת ליצרן היתר לייצר חלב במשקו של אחר לפי [[סעיף 7(ה)(1) לחוק]], ביחס למלוא מכסתו או לחלקה, בשל הטלת הסגר או הכרזה על אזור נגוע לפי [[+|סעיפים 9]] [[ו־18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה–1985]], בהתאמה, ובלבד שהשתכנעה כי מתן ההיתר נדרש בשל משך תקופת ההסגר או ההכרזה, לפי העניין, ובשל מספר בעלי החיים של אותו יצרן שמתו או שהומתו בעקבות התפרצות המחלה שבשלה הוטל ההסגר או הוכרז האזור הנגוע.
: (ב) ועדת המכסות תקבע בהיתר כאמור את משך התקופה שבה יהיה היצרן המעביר רשאי לייצר את מכסתו או חלק ממנה במשקו של יצרן אחר בכפוף להוראות [[סעיף 7(ה)(1) לחוק]], ובלבד שמשכה לא יעלה על שישה חודשים מיום הסרת ההסגר האמור או מיום ביטול ההכרזה האמורה, לפי העניין.
: (ג) בהיתר לפי תקנה זו תקבע ועדת המכסות יצרן אחד או יותר, המתגוררים בסמוך למשקו של היצרן המעביר, שלבקשתו תיוצר במשקיהם מנת מכסת החלב שנקבעה ליצרן המעביר ואת היקף המכסה שתיוצר בכל משק; מספר היצרנים ייקבע בשים לב לצורך להימנע מהשקעות בלתי סבירות במשקיהם לשם ייצור מנת מכסתו של היצרן המעביר או חלקה; זהות היצרנים תיקבע לאחר שמסרו לוועדת המכסות את הסכמתם לייצור מנת מכסת החלב במשקם.
: (ד) [[תקנות 29 עד 31]] לא יחולו לעניין היתר שניתן לפי תקנה זו.

@ 29. קביעת יצרנים מקבלים
: (א) ועדת המכסות תקבע מדי שנה בשנה את היצרנים הזכאים לקבל מכסה זמנית לייצור חלב במקומו של יצרן מעביר, לפי [[פרק זה]], לאחר שמצאה כי מתקיימים בהם תנאים אלה:
: (1) היצרן ייצר את מלוא מכסתו בשנה החולפת;
: (2) היצרן עמד בשלוש השנים האחרונות בהוראות ובתנאים שנקבעו לו בקשר לייצור החלב ושיווקו לפי [[החוק]].
: (ב) ועדת המכסות תערוך, מזמן לזמן, רשימה של היצרנים הזכאים, לפי תקנת משנה (א), לקבל מכסה זמנית לייצור חלב במקומו של יצרן מעביר, על פי היקף מכסתם, מן הקטן אל הגדול (בתקנה זו – הרשימה), כך שבראש הרשימה יופיע היצרן שמכסתו היא בהיקף הקטן ביותר; קיימים כמה יצרנים בעלי מכסה זהה הזכאים להיכלל ברשימה, ייקבע מקומם בה בהגרלה שתיערך בפיקוח עורך דין; הרשימה תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
: (ג) ניתן היתר ליצרן מעביר, תפנה ועדת המכסות ליצרן הזכאי להיות יצרן מקבל, מתוך הרשימה, ותציע לו לשמש יצרן מקבל לתקופה של שנה; פניית ועדת המכסות ליצרנים לפי תקנת משנה זו תיעשה על פי סדר הופעתם של היצרנים ברשימה; ועדת המכסות רשאית לפנות לכמה יצרנים במקביל, ובלבד שהיצרן אשר ייקבע כיצרן מקבל יהיה הראשון ברשימה מבין היצרנים שאליהם פנתה הוועדה, אשר הסכים להצעה לשמש יצרן מקבל.
: (ד) יצרן המעוניין לשמש יצרן מקבל, על פי פנייה כאמור בתקנת משנה (ג), יודיע על כך לוועדת המכסות בתוך עשרים ימים ממועד קבלת הפנייה אליו, ויחתום על כתב הסכמה והתחייבות, בנוסח שתורה ועדת המכסות, ולפיו יצהיר היצרן, בין השאר:
:: (1) כי ידוע לו שתוספת המכסה שתיקבע לו היא תוספת זמנית בלבד;
:: (2) כי הוא מתחייב לשלם ליצרן המעביר את הסכומים שהורתה לו ועדת המכסות לעניין זה, בהתאם לגובה תוספת המכסה הזמנית שתאושר, ובלא קשר לייצור תוספת המכסה הזמנית על ידו בפועל.
: (ה) ועדת המכסות תודיע ליצרן המעביר וליצרן המקבל על תוצאות הליך הבחירה לפי תקנה זו.

@ 30. תוקפו של היתר ליצרן מקבל
: היתר ליצרן מקבל יינתן לשנה אחת בלבד ותוקפו לא יוארך.

@ 31. תשלום ליצרן מעביר
: (א) היצרן המקבל ישלם ליצרן המעביר עשרה אחוזים מן המחיר המזערי לכל ליטר חלב, על פי תוספת מכסת החלב שאושרה לו במסגרת ההיתר; התשלום כאמור ישולם ליצרן המעביר, אף אם היצרן המקבל לא ייצר מכל סיבה שהיא את מלוא תוספת מכסת החלב שאושרה לו כאמור.
: (ב) היצרן המקבל ישלם ליצרן המעביר את התשלום האמור בתקנת משנה (א), בעד סך כל התוספת לייצור חלב שאושרה לו בתקופת ההיתר, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעת ועדת המכסות לפי [[תקנה 29(ה)]].
: (ג) ועדת המכסות תאשר את העברת התוספת הזמנית של המכסה ליצרן המקבל, לאחר קבלת תיעוד בכתב על העברת התשלום כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) לחשבון הבנק של היצרן המעביר.

@ 32. תשלום ליצרן מקבל
: תוספת זמנית למכסת החלב, שאושרה ליצרן מקבל במסגרת היתר לפי [[פרק זה]], תיחשב כחלק ממכסת החלב השנתית שנקבעה לו, לעניין קבלת תשלום ממחלבה בעד ייצור החלב, לתקופה שבה אושרה לו התוספת הזמנית.

== פרק ה׳1: העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העזים והכבשים (תיקון: תשע״ח) ==

=== סימן א׳: הגדרות (תיקון: תשע״ח) ===

@ 32א. [[פרק ה׳1]] – הגדרות (תיקון: תשע״ח)
: [[בפרק זה]] –
:- ”יצרן” – כל אחד מאלה:
:: (1) יצרן מושבי;
:: (2) יצרן חלב עזים או כבשים שלא נקבעה לו מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור בהתאם [[לתקנה 36]];
:- ”יצרן מושבי” – יצרן חלב בקר שאינו יצרן שיתופי כהגדרתו [[בתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע״ה–2015]], ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי;
:- ”יצרן בשותפות” – יצרן שבעת הגשת הבקשה לפי [[פרק זה]] מייצר את מכסתו במסגרת היתר שותפות עם יצרן אחר לפי [[סעיף 7(ה)(2) לחוק]] במשך חמש שנים לפחות, או יצרן שייצר את מכסתו בהיתר שותפות כאמור במשך התקופה האמורה וטרם חלפו 18 חודשים ממועד ביטול היתר השותפות על ידי ועדת המכסות;
:- ”יצרן מקבל” – יצרן המבקש לקבל מנת מכסה מועברת לפי [[פרק זה]];
:- ”יצרן פורש” – יצרן המבקש לפרוש מייצר חלב ולפדות את מכסתו;
:- ”מנת מכסה” – חלק ממכסה;
:- ”שנה שוטפת” – השנה שבה נבחנת הבקשה;
:- ”תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014” – [[=תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014|תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע״ד–2014]].

=== סימן ב׳: העברת מכסה של יצרן (תיקון: תשע״ח) ===

@ 32ב. הודעה על בקשה לפרישה ולהעברת מכסה (תיקון: תשע״ח)
: (א) יצרן רשאי להודיע לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתו לפי [[תקנה 32ז]], אם חלפו חמש שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו; בבקשתו, יתחייב היצרן הפורש להפסיק את ייצור החלב בתוך 30 ימים מיום הודעתה של ועדת המכסות לפי [[תקנה 32יב]].
: (ב) בבקשה לפי תקנת משנה (א) יפרט היצרן האמור מהי התמורה המזערית שהוא מבקש לקבל בעד ליטר מכסה מועבר.
: (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יצרן שהפסיק את ייצור החלב ושבמועד הגשת הבקשה חלפו 18 חודשים או יותר מיום שחדל לעסוק בייצור חלב, לא נדרש לפרט בבקשתו את התמורה המזערית כאמור, והתמורה בעניינו תהיה התמורה הסופית שתקבע ועדת המכסות לעניין אותו הליך לפי [[תקנה 32ז]] לכל היצרנים הפורשים.
: (ד) דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (א) תפורסם באתר האינטרנט של המועצת החלב.

@ 32ג. בדיקת הבקשה לפרישה וקביעת היקף המכסה המועברת (תיקון: תשע״ח)
: (א) ועדת המכסות תבדוק את בקשת היצרן הפורש כאמור [[בתקנה 32ב]] ותודיע לו בכתב, בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה במועצת החלב, מהו היקף המכסה המותר להעברה (להלן – היקף המכסה המועברת).
: (ב) ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת בהתאם למכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה, בתוספת מנות מכסה שהופחתו ממכסתו בשל תת־ביצוע לפי [[תקנה 6]] בשנה השוטפת ובשנה שקדמה לשנה השוטפת, ובניכוי תוספות המכסה שלהלן:
:: (1) תוספות שהוקצו ליצרן בחמש השנים האחרונות לרבות השנה השוטפת, לפי [[תקנות מדיניות הפיתוח]];
:: (2) תוספות מכסה שהוקצו ליצרן חלב בקר בחמש השנים האחרונות, לרבות השנה השוטפת, לפי [[סימן א׳ בפרק ב׳ לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014]], או לפי הליך שיישמה מועצת החלב לפי החלטת הממשלה, ערב תחילתן של [[תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014]], להעברת מכסות חלב בקר בין יצרנים שמכסת החלב שנקבעה להם והיתה בתוקף בזמן אותו הליך היתה נמוכה מ־700,000 ליטרים; בפסקה זו, ”החלטת הממשלה” – החלטת הממשלה מספר 5177 מיום ה׳ בחשוון התשע״ג (21 באוקטובר 2012).

@ 32ד. זכות סירוב ראשונה לשותפים ומחיר ליטר מכסה המועבר לשותפים (תיקון: תשע״ח)
: (א) קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי [[תקנה 32ב]] של יצרן בשותפות, תפנה ועדת המכסות לכל יצרן בשותפות עם היצרן הפורש, אשר המשיך בייצור חלב באותה רפת, ותודיע לו על זכאותו לקבל את מכסתו של היצרן האמור או חלק ממנה, במחיר האחרון שנקבע בהליך להעברת מכסות בין יצרני חלב בקר משפחתיים, יצרני חלב עזים או יצרני חלב כבשים, לפי העניין; היו כמה יצרנים בשותפות כאמור מעוניינים לקבל את מכסתו של היצרן הפורש, תחולק המכסה באופן שווה ביניהם, אלא אם כן יוסכם אחרת בין היצרנים.
: (ב) יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת משנה (א), רשאי להודיע לוועדת המכסות, בתוך 21 ימים מיום פנייתה אליו, על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי [[תקנה 32ב]], או חלק ממנה; לעניין זה, ”יום פנייתה” של ועדת המכסות – המועד שבו נשלחה הפנייה מוועדת המכסות לפי חותמת הדואר הרשום או לפי רישומי הדואר האלקטרוני של ועדת המכסות, אם הסכים היצרן כי הודעות הוועדה יישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני.
: (ג) דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
: (ד) לא הודיע יצרן שותף על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש, בהתאם לתקנת משנה (ב), תצורף המכסה של היצרן הפורש בשותפות לסך כל היקפי המכסות המועברות בהליך העברת המכסות הקרוב לפי [[תקנה 32ז]].

@ 32ה. התמורה הראשונית ועדכונה (תיקון: תשע״ח)
: (א) התמורה הראשונית שתקבע ועדת המכסות בתחילת כל הליך העברה תקופתי כאמור [[בתקנה 32ז]] ([[בפרק זה]] – התמורה הראשונית), היא כמפורט להלן:
:: (1) 2.3 שקלים חדשים בתוספת מע״מ לליטר מכסת חלב בקר מועבר;
:: (2) 3.9 שקלים חדשים בתוספת מע״מ לליטר מכסת חלב עזים מועבר;
:: (3) 3.5 שקלים חדשים בתוספת מע״מ לליטר מכסת חלב כבשים מועבר.
: (ב) ועדת המכסות תעדכן את התמורה הראשונית לפי [[תקנה 32ז(ו)]].

@ 32ו. מועד קיומו של הליך העברת מכסות (תיקון: תשע״ח)
: ועדת המכסות תבצע, לפי הצורך ופעם בשנה לפחות, הליך להעברת מכסות של יצרני חלב בקר, עזים וכבשים, כמפורט [[בתקנה 32ז]].

@ 32ז. הליך העברת מכסות (תיקון: תשע״ח)
: (א) בתקנה זו –
::- ”המועד הקובע” – המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מנת מכסה ולפרישה מייצור חלב בתמורה הראשונית, כפי שפרסמה ועדת המכסות 21 ימים לפחות לפני אותו מועד;
::- ”המועד הקובע המעודכן” – המועד האחרון להגשת בקשות של יצרנים מקבלים לקבלת מנת מכסה בתמורה המעודכנת כהגדרתה בתקנת משנה (ו).
: (ב) ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב הודעה על קיומו של הליך להעברת מכסות, את התמורה הראשונית ואת המועד הקובע; ועדת המכסות תשלח הודעה כאמור בדואר אלקטרוני, לכל יצרן שמסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו למועצת החלב.
: (ג) ועדת המכסות תרכז את הסך המצטבר של היקפי המכסה המועברת, בהתאם לבקשות שהוגשו לפי [[תקנה 32ב]] עד למועד הקובע ואושרו על ידה לפי [[תקנה 32ג]], למעט מכסות שהועברו ליצרנים שותפים לפי [[תקנה 32ד]] (בתקנה זו – המאגר); הופחתה התמורה לפי תקנת משנה (ו), תעדכן ועדת המכסות את המאגר בהתאם.
: (ד) יצרן המעוניין לקבל מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, יודיע לוועדת המכסות בכתב, עד למועד הקובע או המועד הקובע המעודכן, לפי העניין, על בקשתו והתחייבותו לקבל מנת מכסה בתמורה האמורה ומה היא מנת המכסה שאותה הוא מבקש לקבל; דוגמת טופס להודעה לפי תקנת משנה זו תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
: (ה) התקבלו בקשות לפי תקנת משנה (ד) לקבל במצטבר את סך כל המאגר בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תעביר ועדת המכסות את המכסות בין יצרנים פורשים ליצרנים מקבלים במועד שייקבע בהודעת הוועדה ליצרנים לפי [[תקנה 32יב]]; היה הביקוש לקבלת מכסה גבוה מההיצע, תחושב מנת המכסה שיקבל כל יצרן מקבל בהתאם [[לתקנה 32ט]], [[32י]] [[או 32יא]], לפי העניין.
: (ו) לא התקבלו בוועדת המכסות בקשות מיצרנים לפי תקנת משנה (ד) לקבלת סך כל המכסות במאגר במצטבר בתמורה הראשונית, לא תבצע ועדת המכסות העברת מכסות בין יצרנים פורשים ליצרנים מקבלים, ותפחית את התמורה הראשונית ב־10 אגורות לליטר מכסת חלב בקר מועבר וב־20 אגורות לליטר מכסת חלב עזים או כבשים מועבר ([[בפרק זה]] – התמורה המעודכנת); ועדת המכסות תעדכן את מאגר המכסה המועברת בהתאם לבקשות היצרנים הפורשים שהוגשו כאמור [[בתקנה 32ב(ב)]] ([[בפרק זה]] – המאגר המעודכן).
: (ז) ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב הודעה על התמורה המעודכנת ועל המועד הקובע המעודכן; ועדת המכסות תשלח הודעה כאמור בדואר אלקטרוני, לכל יצרן שמסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו למועצת החלב.
: (ח) לא התקבלו בוועדת המכסות, עד המועד הקובע המעודכן, בקשות מיצרנים לפי תקנת משנה (ד) לקבלה במצטבר של סך כל המכסות במאגר המעודכן, בתמורה המעודכנת, תפעל ועדת המכסות לעדכון מחדש של התמורה המעודכנת ולפרסומה כאמור בתקנות משנה (ו) ו־(ז), ויחולו הוראות תקנת משנה (ד), בשינויים המחויבים.

@ 32ח. הגבלת מנת מכסה של יצרן מקבל (תיקון: תשע״ח, תשפ״א)
: בבקשה לפי [[תקנה 32ז(ד)]], ירשום היצרן המקבל את גובה מנת המכסה המבוקשת על ידו כמפורט להלן:
: (1) יצרן מקבל שהוא יצרן חלב בקר יציין את מנת המכסה המבוקשת כמספר שהוא מכפלה של 10,000 ליטרים ואינו עולה על 200,000 ליטרים;
: (2) יצרן מקבל שהוא יצרן חלב עזים או כבשים יציין את מנת המכסה המבוקשת כמספר שהוא מכפלה של 5,000 ליטרים ואינו עולה על 160,000 ליטרים.

@ 32ט. חישוב מנת המכסה שיקבל יצרן חלב בקר (תיקון: תשע״ח)
: התקיים האמור [[בתקנה 32ז(ה) סיפה]], ביחס ליצרן חלב בקר, והיצע המאגר או המאגר המעודכן, לפי העניין, קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל, בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי שלבים אלה:
: (1) יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ־700,000 ליטרים (בתקנה זו – יצרנים קטנים), יקבלו את מנת המכסה שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר, תחושב מנת המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי [[תקנה 32ז(ד)]], לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של היצרנים הקטנים המקבלים;
: (2) נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א) (בתקנה זו – יתרת המאגר), תחולק מכסה זו בין כלל היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי [[תקנה 32ז(ד)]], לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקש המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.

@ 32י. חישוב מנת מכסה שיקבל יצרן חלב עזים (תיקון: תשע״ח)
: התקיים האמור [[בתקנה 32ז(ה) סיפה]], ביחס ליצרן חלב עזים, והיצע המאגר או המאגר המעודכן, לפי העניין, קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל, בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי שלבים אלה:
: (1) יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ־300,000 ליטרים (בתקנה זו – יצרנים קטנים), יקבלו את מנת המכסה שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר, תחושב מנת המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי [[תקנה 32ז(ד)]], לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של היצרנים הקטנים המקבלים;
: (2) נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א) (בתקנה זו – יתרת המאגר), תחולק מכסה זו בין כלל היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי [[תקנה 32ז(ד)]], לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.

@ 32יא. חישוב מנת מכסה שיקבל יצרן חלב כבשים (תיקון: תשע״ח)
: התקיים האמור [[בתקנה 32ז(ה) סיפה]], ביחס ליצרן חלב כבשים, והיצע המאגר או המאגר המעודכן, לפי העניין, קטן מהביקוש לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת, לפי העניין, תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל, בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי שלבים אלה:
: (1) יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ־200,000 ליטרים (בתקנה זו – יצרנים קטנים), יקבלו את מנת המכסה שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר, תחושב מנת המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי [[תקנה 32ז(ד)]], לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של היצרנים הקטנים המקבלים;
: (2) נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א) (בתקנה זו – יתרת המאגר), תחולק מכסה זו בין כלל היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים, כך שכל אחד מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי [[תקנה 32ז(ד)]], לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.

@ 32יב. הודעת ועדת המכסות (תיקון: תשע״ח)
: (א) התקיים האמור [[בתקנה 32ז(ה)]], תפרסם ועדת המכסות הודעה על כך באתר האינטרנט של מועצת החלב ותשלח הודעות ליצרנים הנוגעים לעניין כמפורט להלן:
:: (1) בהודעה ליצרן פורש יפורט היקף התמורה שלה הוא זכאי והמועד האחרון להעברת חשבונית מס כדין בשל התמורה שאותה הוא זכאי לקבל;
:: (2) בהודעה ליצרן מקבל תודיע ועדת המכסות מהי מנת המכסה שהוא זכאי לקבל בהתאם [[לתקנות 32ט]], [[32י]] [[או 32יא]], לפי העניין, מהו סך התשלום שעליו להעביר ומהו המועד האחרון להעברתו.
: (ב) ועדת המכסות תשלח הודעות ליצרנים כאמור בתקנת משנה (א), לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יצרן למועצת החלב, ככל שמסר, ואם אין בידי ועדת המכסות כתובת דואר אלקטרוני של היצרן – בדרך אחרת כפי שתחליט ועדת המכסות, והכול אלא אם כן הודיע היצרן למועצת החלב כי הוא מבקש לקבל הודעות כאמור באמצעות הדואר.

@ 32יג. העברת התשלום והעברת מכסות (תיקון: תשע״ח)
: (א) ועדת המכסות תאשר את העברת מנת המכסה ליצרן מקבל שקיבל הודעה לפי [[תקנה 32יב]], רק לאחר קבלת מלוא התמורה בעד מנת המכסה שעליה הודיעה לו, בתוספת מע״מ, עד למועד האחרון שנקבע להעברת התשלום לפי [[תקנה 32יב(א)]].
: (ב) לא הועבר התשלום על ידי היצרן המקבל עד למועד האחרון שנקבע להעברת התשלום לפי [[תקנה 32יב(א)(2)]], תבטל ועדת המכסות את בקשתו של היצרן המקבל ותפחית את מכסת החלב שנקבעה לו באותה השנה ב־30,000 ליטרים ליצרן חלב בקר וב־10,000 ליטרים ליצרן חלב עזים או כבשים; מנת המכסה שהופחתה מיצרן לפי תקנה זו תישמר לזכות היצרן במהלך השנה השוטפת והשנה העוקבת, ותוקצה לו לייצור בשנה שלאחר השנה העוקבת להפחתת המכסה.
: (ג) בוטלה בקשה של יצרן מקבל לפי תקנת משנה (ב), תפעל ועדת המכסות להעברת מנת מכסה זו בהליך העברת המכסות העוקב; ואולם ועדת המכסות רשאית, במקרים מיוחדים ומנימוקים שתפרט בהחלטתה, לחלק את מנת המכסה האמורה בין היצרנים המקבלים, בהתאם [[לתקנות 32ט]], [[32י]] [[או 32יא]], לפי העניין.

=== סימן ג׳: הוראות כלליות לעניין העברת מכסות (תיקון: תשע״ח) ===

@ 32יד. מעמדה של מנת מכסה מועברת (תיקון: תשע״ח)
: (א) מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי [[פרק זה]] היא חלק ממכסתו לכל דבר ועניין.
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בשנה שבה התבצעה העברת מנת מכסה ליצרן מקבל, תהווה תוספת המכסה חלק יחסי ממכסתו לפי מספר החודשים שנותרו מיום קבלת המכסה עד סוף השנה, לרבות החודש שבו פורסמה ההודעה באתר האינטרנט של מועצת החלב לפי [[תקנה 32יב]].

@ 32טו. ביטול העברת מכסה מיצרן פורש (תיקון: תשע״ח)
: (א) ועדת המכסות לא תבטל העברת מכסה מיצרן פורש לאחר המועד הקובע שנקבע לפי [[תקנה 32ז]].
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדת המכסות, לבקשת יצרן פורש ומנימוקים מיוחדים שתפרט בהחלטתה, לבטל את בקשתו לפרוש מייצור חלב, ובלבד שלא עודכנה התמורה הראשונית לפי [[תקנה 32ז(ו)]] וטרם ניתנה ליצרנים המקבלים הודעה לפי [[תקנה 32יב]].

== פרק ו׳: הוראות מיוחדות ==

@ 33. מגבלות על קביעת מכסה לאגודה שיתופית
: ועדת המכסות לא תקבע מכסת חלב לאגודה שיתופית שחבריה הם יחידים, אלא אם כן היא קיבוץ או מושב שיתופי; תקנה זו לא תחול על אגודות שיתופיות אשר נקבעה להן מכסת חלב לפני תחילתו של [[החוק]].

@ 34. הוראות מיוחדות לעניין פטירת יצרן
: (א) על אף האמור בתקנות אלה, נפטר יצרן שהוא יצרן יחיד, תעביר ועדת המכסות את יתרת המכסה השנתית שנקבעה לו לממשיך במשק, אשר יהיה זכאי לייצר חלב, על פי המכסה שנקבעה כאמור, ובלבד שוועדת המכסות השתכנעה כי מתקיימים בו התנאים הקבועים [[בסעיף 7(ג) לחוק]]; בתקנה זו, ”הממשיך במשק” – מי שאליו יועברו זכויותיו במשק של היצרן שנפטר, מכוח הדין, ובכלל זה בן זוגו.
: (ב) ראתה ועדת המכסות כי טרם הושלמו ההליכים להסדרת ההעברה של זכויותיו במשק של היצרן שנפטר, רשאית היא, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע לפי תקנת משנה (א), מכסה זמנית לממשיך במשק על בסיס המכסה שנקבעה ליצרן שנפטר, ואף לקבוע מכסות שנתיות נוספות על בסיס המכסה כאמור, עד להשלמת ההליכים והצגת המסמכים הדרושים להוכחת העברת הזכויות במשק באופן סופי, ובלבד שלא תקבע מכסה זמנית כאמור לתקופה מצטברת העולה על שלוש שנים.
: (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאית ועדת המכסות, בנסיבות חריגות, לקבוע, בהחלטה מנומקת בכתב, מכסה זמנית לתקופות קצרות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלה על שלוש שנים.
: (ד) לא התקיימו הוראות [[סעיף 7(ג) לחוק]] במי שהועברו לו מכוח הדין זכויותיו במשק של היצרן שנפטר, יהיו יורשיו או מנהל עיזבונו זכאים לייצר חלב, על פי המכסה השנתית שנקבעה לו, עד תום תקופת המכסה השנתית שאושרה בלבד אף אם לא התקיימו בהם הוראות [[סעיף 7(ג) לחוק]]; בתום התקופה כאמור יחולו הוראות [[תקנה 7]], בשינויים המחויבים, זולת אם מתקיימים ביורשי היצרן שנפטר לפי דין, התנאים הקבועים [[בסעיף 7(ג) לחוק]] והוקצתה להם מכסה לפי הוראות [[החוק]].

@ 35. הוראות מיוחדות לעניין קביעת מכסה בעקבות העברת זכויות במשקו של יצרן
: (א) על אף האמור [[בפרקים ב׳]] [[ו־ג׳]], רשאית ועדת המכסות לאשר העברת מכסה של יצרן (בתקנה זו – המעביר) לאחר (בתקנה זו – היצרן הנעבר), אשר אליו העביר המעביר את הזכויות במשקו, ובלבד שהשתכנעה כי התקיימו תנאים אלה:
:: (1) זכויות המעביר במשקו הועברו במלואן ליצרן הנעבר;
:: (2) היצרן הנעבר עומד בתנאים הקבועים [[בסעיף 7 לחוק]];
:: (3) המעביר והיצרן הנעבר הם יצרנים יחידים.
: (ב) בקשה להעברת מכסה של מעביר ליצרן נעבר תוגש לוועדת המכסות שישה חודשים לפחות לפני מועד העברת המשק בפועל; לבקשה יצורפו המסמכים הדרושים להוכחת העברת הזכויות במשק כדין ולהוכחת יכולתו של היצרן הנעבר לעמוד בתנאים הקבועים [[בסעיף 7 לחוק]], לאחר ביצוע ההעברה בפועל לפי דרישת ועדת המכסות.
: (ג) ועדת המכסות רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לאפשר הגשת בקשה לפי תקנה זו במועד מאוחר יותר מן המועד הקבוע בתקנת משנה (ב).
: (ד) אישרה ועדת המכסות את העברת מכסת המעביר ליצרן הנעבר, תקבע את המועד הקובע להעברת המכסה.
: (ה) הועברה מכסתו של מעביר ליצרן נעבר, יראו את היצרן הנעבר כיצרן קיים, לעניין קביעת מכסות שנתיות לפי [[תקנה 5]].
: (ו) מעביר אשר מכסתו הועברה ליצרן נעבר לפי תקנה זו, לא יהיה זכאי לקביעת מכסה שנתית לפי [[תקנה 5]], והוא אינו רשאי להגיש בקשה לקביעת מכסה של יצרן חדש לפי [[תקנה 11]], במשך חמש שנים ממועד העברת מכסתו.
: (ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו), מצאה ועדת המכסות כי מתקיימות נסיבות אישיות מיוחדות, רשאית היא, במקרים חריגים ובהחלטה מנומקת בכתב, לתת אישור מיוחד להגיש בקשה למכסה של יצרן חדש לפי [[תקנה 11]] גם אם טרם חלפו חמש שנים ממועד העברת המכסה.
: (ח) לא הושלמה העברת משקו של המעביר ליצרן הנעבר, מכל סיבה שהיא, יהיה אישור ועדת המכסות לפי תקנה זו בטל.

@ 36. מכסות לייצור חלב צאן במשקים סגורים
: (א) ועדת המכסות רשאית לקבוע מכסה לייצור חלב צאן ליצרן המשווק את החלב המיוצר במשקו רק למחלבה שבבעלותו, המצויה במשקו או במשק סמוך אליו באותו יישוב (בתקנה זו – משק סגור), ובלבד שהיקף המכסה אינו עולה על 150,000 ליטרים.
: (ב) הופסקה פעילותה של המחלבה האמורה בתקנת משנה (א), מכל סיבה שהיא, לתקופה של שלושה חודשים או יותר, יראו את היצרן כמי שחלפה שנה מאז שחדל לייצר את מכסתו ותחול [[תקנה 7]], בשינויים המחויבים.
: (ג) בקביעת מכסות לפי [[תקנה 5]], רשאית ועדת המכסות להקצות תוספת מכסה למכסתו של יצרן המייצר חלב צאן במשק סגור, בהתאם לגידול היקף הייצור במשקו בשנה החולפת, ובלבד שהיקפה הכולל של המכסה לא יעלה על 150,000 ליטרים.
: (ד) יצרן שהוקצתה לו מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור, אינו רשאי לפדות את מכסתו, להתקשר בשותפות או בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה עם יצרן אחר לפי [[פרק ד׳]], או לייצר חלב במשקו של יצרן אחר או במקומו של יצרן מעביר, לפי [[תקנה 15]] או לפי [[פרק ה׳]].

@ 37. העברת מכסה של יצרן שהוא בית ספר חקלאי
: הופסק ייצור החלב על ידי יצרן שהוא בית ספר חקלאי או הופחתה מכסתו של יצרן כאמור בהתקיים אחת מהנסיבות כאמור [[בתקנה 5(א)(2) או (3)]], תחלק ועדת המכסות את מנת המכסה שהופחתה לאותו יצרן או את מלוא המכסה אם ייצור החלב הופסק, בחלקים שווים, ליצרנים שהם בתי ספר חקלאיים, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:
: (1) בבית הספר החקלאי הנוגע בדבר קיימת מגמת לימוד בנושא רפת או דיר;
: (2) מנת המכסה שיקבל כל יצרן כאמור לא תעלה על 15 אחוזים ממכסתו;
: (3) ביצרן המקבל לא מתקיימות אחת מהנסיבות האמורות [[בתקנה 6(א)(1)]].

@ 38. הודעה מוקדמת על העברת מכסה לנושה של יצרן
: (א) ועדת המכסות רשאית לרשום לפניה הודעה כי יש ליצרן חוב כלפי נושה, וכי התחייב לפני נושהו שדמי פדיון מכסתו ישמשו ערובה לחובו.
: (ב) רשמה ועדת המכסות הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תמסור לנושה הודעה על כוונה להעביר את מכסתו של היצרן ליצרן אחר, 15 ימים לפחות לפני מועד ההעברה.

== פרק ז׳: הוראות שונות (תיקון: תשע״ח) ==

@ 39. סדרי עבודתה של ועדת המכסות
: (א) המניין החוקי בישיבות ועדת המכסות הוא רוב חבריה או ממלאי מקומם; כל חברי ועדת המכסות ומשקיף מטעם ארגון יציג לפי [[סעיף 5(ג) לחוק]] (להלן – משקיף) יוזמנו לדיוני הוועדה; השר ימנה ממלאי מקום לחברי ועדת המכסות ולמשקיף לפי [[סעיף 5 לחוק]].
: (ב) יצרן המבקש להופיע לפני הוועדה, ולא קיבל מענה לפנייתו בדרך אחרת, יוזמן לדיון הוועדה לא יאוחר מ־45 ימים ממועד בקשתו.
: (ג) בכל ישיבה של ועדת המכסות יירשם פרוטוקול ובו יתועדו החלטות ועדת המכסות; הפרוטוקול ייחתם בידי כל חברי הוועדה ויומצא לחברי הוועדה ולמשקיף זמן סביר לאחר חתימתו.
: (ד) ועדת המכסות תנמק את החלטותיה ותמסור עותק מהחלטתה למי שהיא דנה בעניינו.
: (ה) ועדת המכסות תפרסם את החלטותיה המנומקות באתרי האינטרנט של המשרד ומועצת החלב, ובלבד שלא תפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי [[סעיף 9(א) לחוק חופש המידע]], וכן רשאית היא שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי [[סעיף 9(ב) לחוק האמור]].
: (ו) ועדת המכסות תקבע את סדרי עבודתה, כל עוד לא נקבעה הוראות אחרת בעניין זה לפי [[החוק]].
: (ז) קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

@ 40. זכות טיעון
: ועדת המכסות תיתן למי שעלול להיפגע מהחלטותיה לפי תקנות אלה או למי שביקש זאת, הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בעל פה ובכתב, לפי בחירתו, 30 ימים לפני קבלת ההחלטה הנוגעת בדבר.

@ 41. דיווח
: (א) ועדת המכסות תעביר לשר, עד יום 1 במרס בכל שנה, דין וחשבון כללי בכתב על פעילותה, ובו, בין השאר, התייחסות לנושאים אלה:
:: (1) המספר הכולל של בעלי המכסות;
:: (2) המספר הכולל של השותפויות, תוך פירוט מספר השותפויות שנוצרו ושפורקו במהלך השנה;
:: (3) התפלגותן הגאוגרפית של המכסות לפי מחוזות המשרד;
:: (4) גובה המכסה הנמוכה ביותר;
:: (5) גובה המכסה הגבוהה ביותר;
:: (6) המספר הכולל של יצרנים שלא ייצרו את מלוא מכסת החלב שנקבעה להם;
:: (7) מספר המכסות שנוידו והיקפן;
:: (8) פירוט מכסות חדשות, בחלוקה בין מכסות שהוקצו ובין מכסות שמומשו בפועל;
:: (9) מספר היצרנים לפי [[פרק ה׳]];
:: (10) דיווח על הפרות של הוראות [[החוק]] ותקנות אלה בעניין שימוש במכסות, שבשלן ועדת המכסות הפעילה את סמכויותיה;
:: (11) פירוט אירועים חריגים, אם היו.
: (ב) נתוני הדין וחשבון יוצגו לפי חתך ההתפלגות של יצרנים יחידים ויצרנים שיתופיים.
: (ג) ועדת המכסות תפרסם דין וחשבון שהוגש לפי תקנה זו באתר האינטרנט של מועצת החלב.

@ 42. עונשין (תיקון: תשפ״א)
: מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר או קנס כאמור [[בסעיף 31(א)(6) לחוק]]:
: (1) לא ייצר מכסת חלב שנקבעה לו בעצמו, ממקנה שבבעלותו, במשקו או ביישוב שבו הוא מתגורר דרך קבע, בניגוד [[לתקנה 3]];
: (2) ייצר את מכסתו במשקו של יצרן אחר בלא היתר מוועדת המכסות או בניגוד לתנאיו, בניגוד [[לתקנה 14(ג)]];
: (3) ייצר חלב בשותפות עם יצרן אחר, בלא היתר מוועדת המכסות או בניגוד לתנאיו, בניגוד [[לתקנה 15(א)]];
: (4) העביר מכסת חלב לשותפות שהוא חבר בה או ליצרן אחר בשותפות, בלא היתר מוועדת המכסות או בניגוד לתנאיו, בניגוד [[לתקנה 16]];
: (5) לא העביר העתק מהסכם שותפות לוועדת המכסות בניגוד [[לתקנה 21(1)]];
: (6) לא פעל לרישום שותפות כדין או לא העביר העתק מתעודת אישור השותפות לוועדת המכסות בניגוד [[לתקנה 21(2)]];
: (7) לא הודיע לוועדת המכסות על אחד האירועים המפורטים להלן בקשר לשותפות שקיבלה היתר לקיימה, בניגוד [[לתקנה 22]]:
:: (א) ביצוע שינוי מהותי בשותפות;
:: (ב) החלטת השותפים לפרק את השותפות;
:: (ג) תחילתם של הליכים לפירוק השותפות מכוח הדין;
:: (ד) החלטתו של יצרן מבין השותפים לפרוש מהשותפות;
: (8) לא מילא את דרישת ועדת המכסות לקבלת דוחות או מסמכים, במועד שהורתה, בניגוד [[לתקנה 23 או 25(יב)]];
: (9) עשה שימוש במכון חליבה שאינו נמצא במשקו, בלא היתר מוועדת המכסות או בניגוד לתנאיו, בניגוד [[לתקנה 25(א)]];
: (10) ביצע שינוי או תוספת בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה בלא אישור מוקדם של ועדת המכסות, בניגוד [[לתקנה 25(ז)]];
: (11) לא חתם על הסכם לשימוש משותף במכון חליבה או לא העביר ממנו העתק לוועדת המכסות, בניגוד [[לתקנה 25(ח)]];
: (12) לא הודיע לוועדת המכסות על החלטת צדדים להסכם לשימוש משותף במכון חליבה לסיים את ההסכם או על החלטת צד אחד לפרוש ממנו, בניגוד [[לתקנה 25(י)]].

@ 43. תחילה והוראות מעבר
: (א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
: (ב) אישור שניתן לשותפות בין יצרנים לפני יום התחילה, לפי [[החוק]] [[וסעיף 5ב לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ״ז–1967]], והיה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו כהיתר לשותפות שניתן לפי תקנות אלה, כל עוד לא בוטל.
: (ג) היתר לשימוש משותף במכון חליבה, אשר ניתן כדין לפני יום התחילה והיה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו כהיתר לשימוש משותף במכון חליבה שניתן לפי תקנות אלה, כל עוד לא בוטל.

<פרסום> ח׳ באב התשע״ד (4 באוגוסט 2014)
<חתימות> יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר

Article: תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)

Latest Version: תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) - Version: 50096 (2023-02-08 14:02:31.968940+00:00)