תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים

<שם> תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תשכ"ח-1968
=== תקנות בדבר הגשת הצעות תקציבי המועצות הדתיות היהודיות ואישורן ===

<מקור> ((ק"ת תשכ"ח, 760|תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים|2177)); ((תשמ"ה, 1184|תקנות תקציבי שירותי הדת היהודיים|4798)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+#15|סעיף 8]] [[חוק שירותי הדת היהודיים=החוק|לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949]], אני מתקין תקנות אלה:
----
((חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949 הוחלף [[בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל״א–1971]].))

@ 1. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 2. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 3. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 4. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 5. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 6. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 7. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))
@ 8. (תיקון: תשמ"ה) : (((בוטלה).))

@ 9. השם
: לתקנות אלה ייקרא "תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תשכ"ח-1968".

== תוספת ==
=== אומדן תקציב המועצה הדתית ................... לשנת הכספים ........ ===
@ : (((הטופס הושמט).))

<פרסום> ד' בכסלו תשכ"ח (6 בדצמבר 1967)
<חתימה> זרח ורהפטיג שר הדתות

Article: תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים

Latest Version: תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים - Version: 50111 (2023-02-08 14:02:34.166097+00:00)