תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי)

<שם> תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי), התשע״ב–2012
<שם קודם> תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה), התשע״ב–2012 (תיקון: תשע״ח)

<מקור> ((ק״ת תשע״ב, 1498|תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה)|7144)); ((תשע״ג, 1639|תיקון|7285)); ((תשע״ד, 1450|תיקון|7390)); ((תשע״ז, 445|תיקון|7750)); ((תשע״ח, 996|תיקון|7951)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיפים 43]] [[+|ו־47]] [[=החוק|לחוק תרומת ביציות, התש״ע–2010]] (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

@ 1. הגדרה
: בתקנות אלה, ”אישור רופא אחראי” – אישור רופא אחראי שעל פיו תבוצע לנתרמת הקצאת ביציות שיישאבו מתורמת בפעולת שאיבה אחת.

@ 2. אגרת תורמת בעבור אישור רופא אחראי (תיקון: תשע״ח)
: (א) בעד אישור רופא אחראי להשתלת ביציות בגופה תשלם נתרמת אגרה בסכום של 10,000 שקלים חדשים לבית החולים אשר מטעמו קיבלה את האישור האמור.
: (א1) (((פקעה).))
: (ב) אגרה כאמור בתקנה זו תשולם לאחר שנקבע מועד לביצוע הטיפול הרפואי להשתלת הביציות בגופה של הנתרמת ולפני ביצוע ההשתלה.

@ 3. תשלום פיצוי והחזר הוצאות (תיקון: תשע״ג)
: (א) תורמת מתנדבת זכאית להחזר הוצאות כללי ופיצוי בשל פעולת שאיבת הביציות למטרת השתלה לפי [[החוק]]; בית החולים שבו בוצעה פעולת שאיבת הביציות ייתן את החזר ההוצאות הכללי והפיצוי; החזר ההוצאות הכללי והפיצוי יכללו את אלה בלבד:
:: (1) החזר הוצאות כללי, כאמור [[בתקנה 4]];
:: (2) פיצוי כללי בעד נכונותה לתרום ביציות למטרת השתלה, כאמור [[בתקנה 5]].
: (ב) תורמת מטופלת תהיה זכאית למחצית התשלום וההחזר שניתן לתורמת מתנדבת לפי תקנת משנה (א).
: (ג) פיצוי והחזר הוצאות כללי כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) יועברו לתורמת לא יאוחר מ־60 ימים ממועד ביצוע שאיבת הביציות.

@ 4. החזר הוצאות כללי (תיקון: תשע״ג)
: החזר הוצאות כללי לפי תקנות אלה, המבטא את ההוצאה הסבירה הצפויה לתורמת מתנדבת עקב מתן התרומה, יהיה אחיד לכל התורמות בסכום של 10,000 שקלים חדשים.

@ פיצוי כספי כללי (תיקון: תשע״ג)
: הפיצוי הכספי הכללי לתורמת מתנדבת בשל פעולת שאיבת ביציות שבוצעה בה למטרת השתלה יהיה אחיד לכלל התורמות בסכום של 10,000 שקלים חדשים.

@ 6. עדכון סכומים
: (א) הסכומים הנקובים [[בתקנות 2]], [[4]] [[ו־5]] יתעדכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.
: (ב) עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
: (ג) סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
: (ד) המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח [[תקנות 2]], [[4]] [[ו־5]] כפי שהתעדכנו לפני תקנה זו.
: (ה) בתקנה זו –
::- ”המדד החדש” – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
::- ”המדד היסודי” – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנה זו, המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתה;
::- ”מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

@ 7. תחילה
: תחילתה של [[תקנה 6]] ביום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013).

@ 8. תחולה
: תחולתן של תקנות אלה על תורמת שעברה שאיבת ביציות ביום תחילתו של [[החוק]] או לאחריו.

@ 9. (תיקון: תשע״ג, תשע״ד, תשע״ז, תשע״ח) : (((בוטלה).))

<פרסום> א׳ בתמוז התשע״ב (21 ביוני 2012)
<חתימות> בנימין נתניהו, ראש הממשלה ושר הבריאות

Article: תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי)

Latest Version: תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי) - Version: 50104 (2023-02-08 14:02:33.292115+00:00)