תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות)

<שם> תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), התשס"ט-2009

<מקור> ((ק"ת תשס"ט, 378|תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות)|6744)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיפים 15]] [[+|ו-16]] [[=החוק|לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002]] (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

@ 1. הגדרות
: בתקנות אלה -
:- "בן זוג", "הורה", "ילד" ו"אדם אחר" - כמשמעותם [[בהגדרה "בן משפחה" בסעיף 15 לחוק]];
:- "המענק" - מענק הוני למקרה מוות כמשמעותו [[בסעיף 15 לחוק]].

@ 2. זכאים לתשלום
: (א) המענק המענק יחולק בין בני משפחתו של חייל מילואים שנספה, לפי קביעתו של חייל המילואים על גבי טופס קביעת מוטבים, ואם לא קבע - לפי האמור [[בתקנה 3]].
: (ב) קבע חייל המילואים אדם אחר כמוטב למענק, מותנית קביעתו, על אף האמור בתקנת משנה (א), באישור הממונה לכך, לאחר ששוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
: (ג) על קביעתו של חייל המילואים לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות [[סעיף 44 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981]], בשינויים המחויבים.

@ 3. חלוקת המענק בין הזכאים
: (א) השאיר אחריו חייל מילואים שנספה -
:: (1) בן זוג, ולא השאיר ילדים או הורים - ישולם המענק לבן הזוג בלבד;
:: (2) ילדים, ולא השאיר בן זוג - ישולם המענק לילדים בלבד;
:: (3) הורים, ולא השאיר בן זוג או ילדים - ישולם המענק להורים בלבד;
:: (4) בן זוג וילדים - תשולם מחצית המענק לבן הזוג ומחציתו לילדים;
:: (5) בן זוג והורים, ולא השאיר אחריו ילדים - תשולם מחצית המענק לבן הזוג ומחציתו להורים;
:: (6) יותר מבן זוג אחד, יותר מהורה אחד או יותר מילד אחד - חולקים ביניהם בני הזוג, ההורים או הילדים, בהתאמה, את חלקם במענק בשווה.
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה, אם ראה כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, לחלק את המענק בדרך אחרת, או לשלם את המענק או חלק ממנו לאדם אחר.

@ 4. שיעור המענק
: שיעור המענק יהיה בגובה תגמולי הביטוח מכוח פוליסת ביטוח חיים (סיכון) של כלל חיילי צבא הגנה לישראל בשירות קבע, כעדכונם מזמן לזמן.

@ 5. תחילה
: תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

<פרסום> ו' בכסלו התשס"ט (3 בדצמבר 2008)
<חתימה> אהוד ברק שר הביטחון

Article: תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות)

Latest Version: תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות) - Version: 50109 (2023-02-08 14:02:33.869354+00:00)