תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)

<שם> תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע"ה-2015

<מקור> ((ק"ת תשע"ה, 572|תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)|7472)), ((1046|תיקון|7501)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי [[+|סעיפים 12]] [[+|ו-38]] [[=החוק|לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011]] (להלן - החוק), בהתייעצות עם מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

__TOC__

== פרק א': הגדרות ==

@ 1. הגדרות
: בתקנות אלה -
:- "היקף מכסת הייחוס במשק השיתופי" - אחד מאלה:
:: (1) בשנת 2014 - 3.6 מיליון ליטרים;
:: (2) בכל אחת מהשנים שלאחר שנת 2014 - היחס בין היקף הייצור המקומי הכולל של חלב בקר שנקבע באותה שנה לפי [[סעיף 4(א) לחוק]], לבין היקף הייצור המקומי הכולל של חלב בקר שנקבע [[בצו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2014), התשע"ד-2013]], כפול 3.6 מיליון ליטרים;
:- "ועדת המכסות" - כמשמעותה [[בסעיף 5 לחוק]];
:- "יום פנייתה של ועדת המכסות" - המועד שבו נשלחה הפנייה מוועדת המכסות לפי חותמת הדואר או לפי רישומי הדואר האלקטרוני של ועדת המכסות, לפי העניין;
:- "יישובי עוטף עזה" - יישובי עוטף עזה כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס' 2017, מיום כ"ו בטבת התשע"ד (21 בספטמבר 2014);
:- "יצרן שיתופי" - כל אחד מאלה:
:: (1) קיבוץ או מושב שיתופי;
:: (2) יצרן שבעת שהוקצתה לו מכסת חלב לראשונה היה קיבוץ או מושב שיתופי;
:: (3) יצרן שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים או מושבים שיתופיים (להלן - אגודה), ושנקבעה לו מכסה לפי דין לפני תחילתו של [[החוק]];
:- "יצרן שיתופי בשותפות" - יצרן שיתופי שקיבל היתר לייצר את מכסתו במסגרת שותפות עם יצרן אחר לפי [[סעיף 7(ה)(2) לחוק]], ובשנה השוטפת ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים כאמור;
:- "יצרן מקבל" - יצרן שיתופי המבקש לקבל מנת מכסה מועברת לפי תקנות אלה, ואולם לעניין יצרן שיתופי כאמור שהוא אגודה - יראו כל אחד מהקיבוצים או המושבים השיתופיים החברים בה ואשר ויתרו על מכסתם לטובתה כיצרן מקבל, שהיקף מכסתו הוא היקף מכסת האגודה, מחולק במספר חבריה;
:- "יצרן פורש" - יצרן שיתופי המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו;
:- "מנת מכסה" - חלק ממכסה.

== פרק ב': העברת מכסה של יצרן שיתופי ==

@ 2. הודעה על בקשה לפרישה ולהעברת מכסה
: יצרן פורש רשאי להודיע לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתו לפי [[תקנה 8]], אם חלפו 5 שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו או במשקו של אחר בשותפות יצרנים לפי דין.

@ 3. בדיקת הבקשה לפרישה וקביעת היקף המכסה המועברת
: (א) ועדת המכסות תבדוק את בקשת היצרן הפורש כאמור [[בתקנה 2]] ותודיע לו בכתב, בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה במועצת החלב, מהו היקף המכסה המותר להעברה (להלן - היקף המכסה המועברת), ועל התמורה שלה יהיה זכאי בעד העברת מכסתו; ועדת המכסות תודיע על התמורה האמורה לפי התמורה האחרונה שנקבעה עד אותה עת לפי [[תקנה 17 לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ד-2014]].
: (ב) ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת לפי מכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה, בניכוי תוספות מכסה שהוקצו לו בשלוש השנים האחרונות לרבות השנה שבה הוגשה הבקשה, אם הוקצו, ולמעט מנות מכסה שהועברו לו מיצרן אחר.

@ 4. זכות סירוב ראשונה לשותפים ומחיר ליטר מכסה המועבר לשותפים
: (א) קיבלה ועדת המכסות הודעה של יצרן שיתופי בשותפות לפי [[תקנה 2]], והשותפות שבמסגרתה עסק בייצור חלב התקיימה במשך חמש שנים רצופות, או יותר לפי דין, תפנה ועדת המכסות ליצרנים האחרים השותפים בשותפות ותודיע להם על זכאותם לקבל את מכסתו של היצרן האמור בעד התמורה האמורה [[בתקנה 3(א)]].
: (ב) יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת משנה (א), רשאי להודיע לוועדת המכסות, בתוך 21 ימים מיום פנייתה אליו, על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי [[תקנה 2]], או חלק ממנה.
: (ג) דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
: (ד) לא הודיע יצרן שותף על בקשתו לקבל את מכסת היצרן הפורש, לפי תקנת משנה (ב), תקיים ועדת המכסות הליך להעברת מכסתו של היצרן הפורש, כמפורט [[בתקנה 8]].

@ 5. תנאים לקבלת מכסה מועברת
: תנאי הסף לקבלת מכסה הם כלהלן:
: (1) היצרן השיתופי הוא אחד מאלה:
:: (א) מושב שיתופי או קיבוץ שחברים בו שישים חברים או יותר;
:: (ב) מושב שיתופי או קיבוץ שחברים בו פחות משישים חברים, שהמשרד אישר שהוא הגיש לו תכנית לצמיחה דמוגרפית להנחת דעתו בתוך 14 ימים מיום הפרסום לפי [[תקנה 8(1)]];
: (2) ליצרן שיתופי שאינו יישוב מיישובי עוטף עזה - הוא עסק בייצור חלב, במשקו או בשותפות כדין במשקו של אחר, בכל אחת משלוש השנים הרצופות הקודמות למועד בחינת בקשתו בידי ועדת המכסות.

@ 6. סדר עדיפות יצרנים מקבלים (תיקון: תשע"ה)
: (א) סדר העדיפות ליצרנים מקבלים בכל הליך העברת מכסות הוא כמפורט להלן, מהגבוה לנמוך:
:: (1) יצרן מקבל שהוא יישוב בתחום מועצה אזורית של המועצה האזורית שאליה משתייך היצרן הפורש, ובלבד שהוא נמצא באזור עדיפות לאומית, והיקף מכסתו אינו עולה על היקף מכסת הייחוס במשק השיתופי. בפסקה זו - "מועצה אזורית" ו"תחום מועצה אזורית" - כהגדרתם [[בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958]];
:: (2) בשנים 2014 עד 2019 - יצרן מקבל שהוא יישוב מיישובי עוטף עזה, שמכסתו נמוכה מהיקף מכסת הייחוס במשק השיתופי, ובלבד שהוא עסק בייצור חלב, במשקו או בשותפות כדין במשקו של אחר, בכל אחת משלוש השנים הרצופות הקודמות למועד בחינת בקשתו בידי ועדת המכסות;
:: (3) בשנים 2014 עד 2019 - יצרן מקבל שהוא יישוב מיישובי עוטף עזה;
:: (4) יצרן מקבל באזור עדיפות לאומית, שלא קיבל מנת מכסה באותו הליך העברת מכסה לפי פסקאות (1) עד (3); סדר העדיפות בין יצרנים מקבלים כאמור בפסקה זו ייקבע לפי היקף מכסתם, מהקטן לגדול;
:: (5) יצרנים מקבלים שאינם מנויים בפסקאות (1) עד (4); סדר העדיפות בין יצרנים מקבלים כאמור בפסקה זו ייקבע לפי היקף מכסתם, מהקטן לגדול.
: (ב) בתקנה זו, "אזור עדיפות לאומית" - כמשמעותו [[בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009]], ולפי החלטת הממשלה מס' 667 מיום כ"ח באב התשע"ג (4 באוגוסט 2013).

@ 7. מגבלות על העברת מנות מכסה ליצרנים מקבלים
: (א) ועדת המכסות לא תעביר בהליך העברה לפי תקנות אלה ליצרן מקבל שמתקיים בו האמור [[בתקנה 6(א)(1) או (2)]], מנת מכסה שהיקפה עולה על הנדרש להשלמת מכסתו הכוללת להיקף מכסת הייחוס במשק השיתופי.
: (ב) ועדת המכסות לא תעביר בהליך העברת מכסה לפי תקנות אלה ליצרן מקבל שמתקיים בו האמור [[בתקנה 6(א)(3)]], מנת מכסה בהיקף העולה על 100,000 ליטרים; הועברה ליצרן כאמור, באותו הליך העברת מכסות, מנת מכסה בהיקף הקטן מ-100,000 ליטרים לפי [[תקנה 6(א)(2)]], רשאית ועדת המכסות להעביר לו מנת מכסה נוספת, בהיקף הנדרש להשלמת מנת המכסה הכוללת המועברת לו באותו הליך העברת מכסה ל-100,000 ליטרים.
: (ג) ועדת המכסות לא תעביר בהליך העברת מכסה לפי תקנות אלה ליצרן מקבל לפי [[תקנה 6(א)(4) או (5)]], מנות מכסה בהיקף כולל העולה על 40,000 ליטרים.
: (ד) ועדת המכסות לא תעביר ליצרן מקבל אחד בהליך העברת מכסה לפי תקנות אלה, מנות מכסה בהיקף כולל העולה על 10% מהיקף מכסת הייחוס במשק השיתופי.
: (ה) היה והקצאת מנות המכסה לכל היצרנים המקבלים הזכאים לקבלת מנת מכסה לפי פסקה (1), (2) או (3) [[שבתקנה 6(א)]] תעלה על יתרת היקף המכסה המועברת שנותרה להקצאה, תחולק היתרה האמורה בין כל היצרנים הזכאים לפי אותה פסקה באופן שווה.

@ 8. הליך העברת מכסה
: ועדת המכסות תבצע הליך להעברת מכסה של יצרן פורש שמסר הודעה לפי [[תקנה 2]], כמפורט להלן:
: (1) ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב הודעה על קיומו של הליך העברת מכסה של היצרן הפורש ואת המחיר להעברה לפי [[תקנה 4(א)]];
: (2) ועדת המכסות תפנה ליצרנים שיתופיים שמתקיימים בהם תנאי הסף לקבלת מכסה לפי [[תקנה 5]], בהתאם לסדר העדיפות המפורט [[בתקנה 6]], ותודיע להם על זכאותם לקבל מנת מכסה בתמורה האמורה [[בתקנה 3(א)]], ובמגבלות המפורטות [[בתקנה 7]];
: (3) יצרן שיתופי שקיבל הודעה לפי פסקה (2), ימסור לוועדת המכסות הודעה בכתב, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה, אם הוא מעוניין לקבל מנת מכסה במסגרת הליך העברת המכסה, ומהי מנת המכסה שהוא מבקש ומתחייב לקבל; מנת המכסה תצוין בהודעה ובהתחייבות במספר שהוא מכפלה של 10,000; דוגמת טופס להודעת היצרן לפי פסקה זו תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב;
: (4) התקבלו הודעות לפי פסקה (3), תעביר ועדת המכסות את מנות מכסה בין היצרן הפורש ליצרן מקבל לפי [[תקנות 9]] [[ו-10]], לפי סדר העדיפות ליצרנים מקבלים לפי [[תקנה 6]] מהגבוה לנמוך, במגבלות הקבועות [[בתקנה 7]], עד להעברת מלוא מכסתו של היצרן הפורש.

@ 9. הודעה על העברת מכסות
: התקיים האמור [[בתקנה 8(3)]], תודיע על כך ועדת המכסות ליצרנים שמסרו הודעות לפי [[התקנה האמורה]] וכן תודיע על היקף מנות המכסה המועברות לפי תקנות אלה ועל המועד להעברת התשלום בעד העברת מנות מכסה ביניהם; הודעות לפי תקנה זו יימסרו בדואר לפי כתובת היצרן הרשומה במועצה, ואם מסר למועצה כתובת דואר אלקטרוני והסכים כי הודעות לפי תקנה זו יישלחו לו בדואר אלקטרוני - בדואר אלקטרוני.

@ 10. העברת התשלום והעברת מכסות
: (א) יצרן מקבל שקיבל הודעה מוועדת המכסות לפי [[תקנה 9]] ישלם ליצרן פורש את התמורה לפי [[תקנה 3(א)]], בתוספת מס ערך מוסף כמשמעותו [[בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975]].
: (ב) ועדת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה ליצרן מקבל שקיבל הודעה לפי [[תקנה 9]], רק לאחר שקיבלה הודעה בכתב מהיצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה בעד מנת המכסה לפי תקנת משנה (א), במועד שהודיעה עליו לפי [[תקנה 9]].

== פרק ג': הוראות כלליות לעניין העברת מכסות ==

@ 11. מעמדה של מנת המכסה המועברת
: (א) מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי תקנות אלה, היא חלק ממכסתו לכל דבר ועניין.
: (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בשנה שבה התבצעה העברת מנת מכסה ליצרן מקבל, תהווה תוספת המכסה חלק יחסי ממכסתו לפי מספר הרבעונים שנותרו מיום קבלת המכסה עד סוף השנה.

<פרסום> ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)
<חתימה> יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר

Article: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)

Latest Version: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) - Version: 50057 (2023-02-08 14:02:26.587288+00:00)